You are here

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinde Yapay Sinir Ağlarının Değerlendirilmesi Yaklaşımı

The Approach of Artificial Neural Networks Evaluation for Enterprise Resource Planning Systems

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, evaluation of Artificial Neural Networks with Enterprise Resource Planning Systems together was aimed. Identification of issues that need to be taken into consideration during the evaluation, was based on. On the other hand, how to get open-ended subjects for Enterprise Resource Planning Systems closer to the expected level with Artificial Neural Networks was dwelled on and gaining a new perspective into the studies that can be done about it, was desired.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri ile Yapay Sinir Ağları’nın birlikte değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Değerlendirme sırasında ise göz önünde tutulması gereken konuların belirlenmesi esas alınmıştır. Diğer yandan, Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerinde geliştirilmeye açık olan konuların Yapay Sinir Ağları ile beklenen düzeye nasıl yaklaştırabileceği üzerinde durulmuş ve bu konuda yapılabilecek çalışmalara yeni bir bakış açısı kazandırılması istenmiştir.
287
296

REFERENCES

References: 

Arabacı, H. (2005), Asenkron Motorlarda Kırık Rotor Çubuğu Arızalarının Yapay Sinir Ağları ile
Teşhisi , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Konya.
Asghari, H. A., Nilashi, M., Ibrahim, O. B., Ağayev, F. and Barisamy, M. (2011), “A Balanced
Scoredcard Approch to Critical Success Factor in Enterprise Resource Planning Systems
Implementation with Fuzzy Logic”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences ,
Volume: 5, Issue: 12, p.3092-3099.
Aygören, H., Sarıtaş, H. ve Moralı, T. (2012), “İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton
Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi , Cilt:
4, Sayı: 1, s.73-88.
Bilgili, M., Şimşek E. ve Şahin B. (2010), “Ege Bölgesindeki Toprak Sıcaklıklarının Yapay Sinir
Ağları Yöntemi İle Belirlenmesi”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi (J. of Thermal Science and
Technology), Cilt: 30, Sayı: 1, s.121-132.
Bulat Al Sweedan, F. (2010), Hazır Giyim İşletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
Sistemleri (E-MOR TM Örneği) , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Canan, S. (2006), Yapay Sinir Ağları ile GPS Destekli Navigasyon Sistemi , Yayınlanmamış Doktora
Tezi, T.C. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
O.YAKIT ve Y.ÖZKAN/ The Approach of Artificial Neural Networks Evaluation for Enterprise Resource Planning Systems
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Nisan 2017, Cilt: 5, Sayı: 2, ss.287-296 295
Ceylan, Murat (2004), Kompleks Değerli Yapay Sinir Ağı ile Algoritma Geliştirilmesi ve
Uygulamaları , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Konya.
Chaudhari, J. C (2011), “Design of Artificial Back Propagation Neural Network for Drug Pattern
Recognition”, International Journal on Computer Science & Engineering (IJCSE) , Özel Sayı
(Special Issue), p.1-6.
Cura, T. (2004), Karar Verme Aracı Olarak Yapay Sinir Ağları ve Yapay Sinir Ağları ile Portföy
Optimizasyonu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.
Çevik, K. K. ve Dandıl, E. (2012), “Yapay Sinir Ağları İçin .Net Platformunda Görsel Bir Eğitim
Yazılımının Geliştirilmesi”, Bilişim Teknolojileri Dergisi , Cilt: 5, Sayı: 1, s.19-28.
Eser, S. (2006), Yapay Sinir Ağları ile Yüz Sezimi ve Takibi , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Hiçyılmaz, M. (2006), Çerçeve Sistemlerde Moment Dağılımı-Atalet Momenti İlişkisinin Yapay
Sinir Ağları ile İncelenmesi , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Afyon Kocatepe
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
Hoch, J. E. and Dulebohn, J. H. (2013), “Shared Leadership in Enterprise Resource Planning and
Human Resource Management System Implementation”, Human Resource Management
Review, Volume: 23, Issue: 1, p.114-125.
Jain, A. K., Mao, J. and Mohiuddin, K.M. (1996), “Artificial Neural Networks: A Tutorial”,
Computer, Volume: 29, Issue: 3, p.31-44.
Karadal, H. (2003), Enerji Sistemlerinde Yapay Sinir Ağları ile Gerilim Kararlılığı Analizi ,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
Keçek, G. ve Yıldırım, E. (2009), “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve İşletme Açısından Önemi”,
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt: 8, Sayı: 29, s.240-258.
Madapusi, A. and D’Souza, D. (2012), “The Influence of ERP System Implementation on the
Operational Performance of An Organization”, International Journal of Information
Management, Volume: 32, Issue: 1, p.24-34.
Önal, D. (2010), Veri Zarflama Analizinin ve Regresyon Analizinin Kurumsal Kaynak Planlama
Süreçlerine Uygulanabilirliği , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Öztemel, E. (2006), Yapay Sinir Ağları , 2. Basım, Papatya Yayıncılık, İstanbul.
Özveren, U. (2006), PEM Yakıt Hücrelerinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi , Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Sungur, C. ve Altun, A. A. (2010), “Konya Bölgesindeki Don Olaylarına Karşı Mistleme Sisteminin
Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi”, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , Cilt: 24, Sayı:
4, s.70-75.
Thavapragasam, X. T. (2004), “ERP Systems and User Perceptions: An Approach for
Implementation Success”, Issues in Informing Science & Information Technology, Volume: 1,
p.521-531.
Tsai, W.-H., Lee, P.-L., Shen, Y.-S. and Lin, H.-L. (2012), “A Comprehensive Study of the
Relationship Between Enterprise Resource Planning Selection Criteria and Enterprise
Resource Planning System Success”, Information & Management, Volume: 49, Issue: 1, p.36-
46.
O.YAKIT ve Y.ÖZKAN/ The Approach of Artificial Neural Networks Evaluation for Enterprise Resource Planning Systems
296 Research Journal of Politics, Economics and Management, April 2017, Vol: 5, Issue: 2, pp.287-296
Tunçer, H. (2011), İşletmelerde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine Sahip Olmanın Kurumsal
Kaynak Planlaması Üzerine Etkisi , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Turan, S. (2011), KOBİ’lerin Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımlarından Beklentileri ve Sektörel
Bazda Yazılım Geliştirilmesi , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. İstanbul Ticaret
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com