You are here

15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Valilerin Görev ve Yetkilerinde Meydana Gelen Değişim1

Alteration in Duty and Authority of Governors after Coup Attempt on 15 July

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Aim of this study is to analyze that how delegated legislations which were legislated after 15 July coup attempt altered duty and authority of governors. Scope of this study includes only delegated legislations which were started to legislate after 20 July within the context of state of emergency. To examine this alteration in governors’ duty and authority, body of current law analysis was used in the study. In this analyze the findings indicates that authority of governors on law-enforcement officer increased clearly and coordination, providing public safety and public interest duties of governors was strengthened.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ların, valilerin görev ve yetkilerinde nasıl bir değişim meydana getirdiğini incelemektir. Bu açıdan çalışmanın kapsamı, 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL sonrası çıkarılan KHK’lar ile sınırlıdır. Çıkarılan KHK’lar sonrası valilerin görev ve yetkilerindeki değişimi ifade etmeye matuf çalışmada kullanılan yöntem ise mevzuat analizidir. Yapılan inceleme neticesinde, darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK’lar ile valilerin genel kolluk kuvvetleri üzerindeki yetkilerinde bariz bir artış olduğu ve valilerin koordinasyon, kamu güvenliğini tesis etme ve kamu yararını gözetme gibi yetkilerinin de pekiştirildiği bulgularına ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Al, H. (2005). “Cumhuriyet Dönemi Belediyeciliğinin Tarihsel Gelişimi”, İslam Geleneğinden
Günümüze Şehir Hayatı ve Yerel Yönetimler , Editör: V. Akyüz, 2. Baskı, İlke Yay., İstanbul.
Apan, Ahmet (2014) Türkiye’de Mülki İdare: Tarihsel Gelişimi ve İşlevsel Dönüşümü, Yayınlanmış
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Avrupa Birliği Bakanlığı Web Sitesi, http://www.ab.gov.tr, 20.04.2017.
Bedük, Saffet Arıkan (2011), "İl İdaresi Sistemi Türkiye Kamu Yönetiminin Temelidir", İdarecenin
Sesi Dergisi, Sayı:145, s.6-8.
Bedük, Saffet Arıkan (2016), "Göç Konusunda Türkiye'nin Tecrübeleri", İdarecinin Sesi Dergisi,
Sayı:171, s.21-24.
Bulgan, Erkan (2011), "Mülki İdare Amirlerinin Belediyeler Üzerindeki Denetim Yetkisi ve
Sorunlar", İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı:143, s.52-55.
Çadırcı, Musa (1991), Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları , Türk
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
Çapar, Selim (2016), "M. Vecdi Gönül ile İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Üzerine Bir Röportaj",
İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı:172, s.40-45.
Esen, Kasım (2016), Yeni Gelişmeler Işığında Valilik, http://www.tid.web.tr 10.11.2016.
Gürsoy, Erol Z. (1998), "Cumhuriyet'in 75. Yılında ve 21. Yüzyılın Eşiğinde Çağdaş Yönetim ve
Mülki İdare Amirliği", Türk İdare Dergisi, Sayı:421, s.197-217.
Kartal, Nazım (2010), İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılandırılması , Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Koca, H. (2002), "Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Dönemi Umumi Müfettişlikler (Genel
Valilikler, 1927-1947)", Türkler Ansiklopedisi , Editör: H. Celal Güzel, Cilt 17, Yeni Türkiye
Yay., Ankara.
Özer, Ahmet (1999), "Bürokrat-Politikacı İlişkileri ile Ülkemizdeki İstisnai Memuriyet ve Valilik
Sistemi Üzerine Görüşler", Türk İdare Dergisi, Sayı:423, s.1-26.
Özer, Ahmet (2007), "Yeni Yasalarda Mülki İdareyere Bakış", Türk İdare Dergisi, Sayı: 454, s.1-7.
Robbins, Stephen P., Decenzo David, A. ve Coulter, Marry (2013), Yönetimin Esasları , Çeviri
Editörü: Adem Öğüt, 8. Basımdan Çeviri, Nobel Yay., Ankara.
Sobacı, M. Zahid (2005), "Yeniden Yapılanma Sürecinde İl Özel İdarelerinin Dünü, Bugünü ve
Geleceği Üzerine Değerlendirmeler", Çağdaş Yerel Yönetimler, 14(4), 31-50.
Şaylan, Gencay (1976), "Günümüz Mülki Amirlik Sistemini Nitelendiren Bir Eğilim: Siyasal Yönetsel
Yapı Bütünleşmesi", Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Türkiye'de Mülki İdare AmirliğiE.
GÜLŞEN / Evaluation On Some Bosnian Commentators Wrote Gloss In Ottoman Period (1463-1878)
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2017, Cilt: 5, Sayı: 3, ss. 155-163 163
Sistem ve Sorunlar, Editör: Kurthan Fişek, Türk İdareciler Derneği Bilimsel Araştırmalar
Dizisi, Ankara.
2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, 22.04.2017.
2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, http://www.jandarma.gov.tr, 22.04.2017.
3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, http://www.mevzuat.gov.tr,
23.04.2017.
3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, 22.04.2017.
442 Sayılı Köy Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, 22.04.2017.
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, 22.04.2017.
5393 Sayılı Belediye Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, 23.04.2017.
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr, 22.04.2017.
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, http://www.mevzuat.gov.tr,
22.04.2017.
6638 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, http://www.tbmm.gov.tr, 24.04.2017.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik, http://www.mevzuat.gov.tr, 24.04.2017.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com