You are here

Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanımı1

Open Source Software Usage in Public Institutions

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
https://doi.org/10.25272/j.2147-7035.2017.5.3.03

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Open source software refers openness of the source code to everyone; hence users can change at will and distribute the code. Total cost of software including hardware costs, direct and indirect costs, staff costs etc. are low. They are flexible using in varied fields and varied aims. Open source software is of good quality, innovator, high performance and long-lasting than closed source software. They can be developed in line with the requirements and they provide information assurance. Due to all these advantages, public institutions and private organizations are oriented towards open source software. Superiorities of open source software to closed source software, principle of “openness and transparency” in public administration, its high sustainability and huge savings from software costs reveal the necessity of open source software. This paper aims to investigate usage and dissemination studies of open source software in public institutions and organizations, elaborate on PARDUS which is the most comprehensive open source software project developed by TUBITAK in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Açık kaynak kodlu yazılımlar, kodları herkese açık olarak paylaşılan, kullanıcıların yazılım üzerinde istedikleri değişiklikleri yapabildikleri ve dağıtabildikleri yazılımlardır. Donanım giderlerini, doğrudan ve dolaylı yazılım giderlerini, personel giderlerini, vs. içeren yazılımın toplam sahip olma maliyetinin düşük olması, farklı alanlar ve farklı amaçlar için kullanılabilmesindeki esneklik, yazılımın kalitesi, yenilikçi olması, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilebilir olması, bilgi güvenliği, kapalı kaynak kodlu yazılımlardan daha yüksek performans göstermesi ve daha uzun ömürlü olması gibi avantajlar kamu kurumlarının ve özel kuruluşların açık kaynak kodlu yazılımlara yönelmesini sağlamıştır. Açık kaynak kodlu yazılımların geleneksel yazılımlara olan üstünlükleri, kamu yönetiminde “açıklık ve şeffaflık” ilkesi, sürdürülebilirliğinin yüksek olması ve yazılım maliyetlerinden sağlanan büyük tasarruflar açık kaynak kodlu yazılımlara duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma ile açık kaynak kodlu yazılımların kamu kurum ve kuruluşlarında kullanımının ve yaygınlaştırma çalışmalarının araştırılması, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkiye’nin en kapsamlı AKKY projesi olan PARDUS Projesi’nin detaylı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Akyıldız, F. (2012). “Kamu Yönetiminde Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar”, Cumhuriyet Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13 (1): 17-41.
Aras, A. (2016). “Açık Kaynak Dönüşümler”, Kamu Açık Kaynak Konferansı’nda sunulmuştur, 17-20
Ekim 2016, Ankara, Türkiye.
Başaran, İ. (2016). “Lider Ahenk MYS”, Kamu Açık Kaynak Konferansı’nda sunulmuştur, 17-20
Ekim 2016, Ankara, Türkiye.
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı (2013). Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010) Nihai
Değerlendirme Raporu, T.C. Kalkınma Bakanlığı,
http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/BTS_VE_EYLEM_PLANI_NIHAI_D
EGERLENDIRME_RAPORU.pdf (15.04.2016).
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı (2015a). 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, T.C.
Kalkınma Bakanlığı,
http://www.bilgitoplumustratejisi.org/tr/doc/8a9481984680deca014bea42324...
(24.03.2016).
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı (2015b). Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları. T.C.
Kalkınma Bakanlığı, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wpcontent/
uploads/2015/04/2015_Kamu_BIT_Yatirimlari_Raporu.pdf (15.04.2016).
Bouras, C., Kokkinos, V. ve Tseliou, G. (2013). “Methodology for Public Administrators for
Selecting Between Open Source and Proprietary Software”, Telematics and Informatics, 30 (2):
100-110.
Ceylan, M. (2016). “EnGerek KYS”, Kamu Açık Kaynak Konferansı’nda sunulmuştur, 17-20 Ekim
2016, Ankara, Türkiye.
Çavuşoğlu, A. (2014). “Pardus Vizyonu”, https://www.pardus.org.tr/documents/10180/770388050/2-
Prof.Dr.Abdullah+Cavusoglu.pdf/ecefb02c-db20-4743-9e1c-4fa761885f8b (24.03.2016).
M. F. ÇAVUŞ, H. SOYSAL KURT / Open Source Software Usage in Public Institutions
48 Research Journal of Politics, Economics and Management, July 2017, Vol: 5, Issue: 3, pp.39-49
Çetin, G., Özel, B., Taşçı, K., Köksal, M. A., Başar, N., Ayata, R., Gürler, S., Gülüm, T. ve Karadağ,
Z. (2016). E-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği-Açık kaynak kodlu
yazılımların idari, mali ve hukuki boyutları, https://www.linux.org.tr/wpcontent/
uploads/2010/04/kamuda-akko-yazilimlar.pdf (26.03.2016).
Çetin, G., Taşçı, K., Ayata, R., Yılmaz, O., Gülüm, T., Şehitoğlu, O. T., Özyurt, B. ve Şanlı Baykar,
A. (2016). E-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı 7 numaralı eylem: Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği-Göç Planı Hazırlanması ve
Uygulanması. https://www.linux.org.tr/wp-content/uploads/2010/04/goc_kilavuzu.pdf
(26.03.2016).
Delioğlu, V. (2016). “Ahtapot BSGS”, Kamu Açık Kaynak Konferansı’nda sunulmuştur, 17-20 Ekim
2016, Ankara, Türkiye.
Eğitek-Haber (2007). “Pardus 2007 sürümü çıktı”, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü, sayı 92, http://uretim.meb.gov.tr/egitekhaber/s92/indeks.htm (12.04.2016).
Eser, İ. (2011). “Kamuda özgür yazılım kullanımı: Dünyada ve Türkiye’deki örnekleri üzerinden bir
değerlendirme”, (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara.
ETAP, (2016). http://www.etap.org.tr/ (23.12.2016).
Hoepman, J.-H. ve Jacops, B. (2007). “Increased Security Through Open Source”, Communications
of the ACM, 50 (1): 79-83.
Hwang, S.-Y. (2005). “Adopting Open Source and Open Standards in the Public Sector: Five
Deciding Factors Behind the Movement”, Michigan Journal of Public Affairs, 2, Summer.
Jokonya, O., Kroeze, J. H. ve Van Der Poll, J. A. (2013). “A Framework to Analyze E-Government
OSS Adoption Benefits”, Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on Information
Systems, Chicago, Illinois, USA.
Keleştemur, A. (2011). Pardus 2011, Kodlab Yayıncılık, İstanbul.
Madey, G., Freeh, V. ve Tynan, R. (2002). “The Open Source Software Development Phenomenon:
An Analysis Based on Social Network Theory”, Eighth Americas Conference on Information
Systems, Dallas, Texas, USA, 1806-1813.
Özdaş, M. R. (2012). Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı, Çalışma Raporu-4, T.C.
Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, Ankara.
PARDUS (2016). https://www.pardus.org.tr/ (20.12.2016).
Rossi, B., Russo, B. ve Succi, G. (2012). “Adoption of Free/Libre Open Source Software in Public
Organizations: Factors of Impact”, Information Technology & People, 25 (2): 156–187.
Schmidt, K. M. ve Schnitzer, M. (2003). “Public Subsidies for Open Source? Some Economic Policy
Issues of the Software Market”, Harvard Journal of Law and Technology, 16 (2): 473-505.
Shaikh, M. (2016). “Negotiating Open Source Software Adoption in the UK Public
Sector”, Government Information Quarterly, 33 (1): 115-132.
Şen, C. (2016). “E-devlet Kapısında Açık Kaynak Kullanımı”, Kamu Açık Kaynak Konferansı’nda
sunulmuştur, 17-20 Ekim 2016, Ankara, Türkiye.
TÜBİTAK (2016). “Pardus ‘Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi’ tanıtımı gerçekleştirildi”, Ulusal
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi, http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/haber/pardus-etkilesimlitahta-
arayuz-projesi-tanitimi-gerceklestirildi (16.04.2016).
Türkiye Bilişim Derneği (2015). “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Pardus’a Geçti”, Bilişim
Dergisi, sayı 43 (179): 34-35.
M. F. ÇAVUŞ, H. SOYSAL KURT / Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanımı
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2017, Cilt: 5, Sayı: 3, ss.39-49 49
ULAKBÜS (2016). http://www.ulakbus.org/ (23.12.2016).
Van Loon, A. ve Toshkov, D. (2015). “Adopting Open Source Software in Public Administration:
The Importance of Boundary Spanners and Political Commitment”, Government Information
Quarterly, 32 (2): 207-215.
Ven, K., Verelst, J. ve Mannaert, H. (2008). “Should You Adopt Open Source Software?”, IEEE
Software, May-June: 54-59.
Vikipedi Katılımcıları, “Pardus (İşletim Sistemi)”, Vikipedi: Özgür Ansiklopedi,
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pardus_(işletim_sistemi) (05.04.2016).
Wheeler, D. A. ve Dunn, T. (2013). “Open Source Software in Government: Challenges and
Opportunuties”, Homeland Security Science and Technology,
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Open%20Source%20Sof...
overnment%20%E2%80%93%20Challenges%20and%20Opportunities_Final.pdf (28.03.2016).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com