You are here

Avrupa Birliği Politikalarında Üye Devletlere Tanınan İstisnaların Tarihsel ve Politik Arka Planı

Historical and Political Background of Exceptions to Member States in European Union Policies

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
https://doi.org/10.25272/j.2147-7035.2017.5.4.17

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The European Union, which is a supranational organization founded in 1952, has undergone many enlargement processes from its establishment. As a result of these enlargements, the need to deepen has emerged and new treaties changing the founding treaties have entered into force. The European Union member states generally accept the binding nature of European Union law. However, exceptions granted to certain member states lead to questioning whether the rules apply to all or not. Countries can make reservations in specific policy areas before membership takes place, and can indicate that they will not join a new policy area after membership. Is this a result of the nature of the European Union law, or is it a characteristic of these states themselves? This study aims to reveal the circumstances under which the exceptional countries in the European Union take these exceptions. By analyzing the causes of exceptions, contrary to the studies made by specifying only exceptions, the nature of the legal relationship between the Union and the member states and the binding of European Union law will be tried to be understood.
Abstract (Original Language): 
1952 yılında kurulan uluslar üstü bir örgüt olan Avrupa Birliği, kuruluşundan itibaren birçok genişleme süreci yaşamıştır. Bu genişlemelerin sonucunda derinleşme ihtiyacı ortaya çıkmış ve kurucu antlaşmaları düzenleyen yeni antlaşmalar yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler, genellikle Avrupa Birliği hukukunun bağlayıcı niteliğini kabul etmektedirler. Ancak bazı üye ülkelere tanınan istisnalar, kuralların herkes için geçerli olup olmadığının sorgulanmasına yol açmaktadır. Ülkeler üyelik gerçekleşmeden önce belirli politika alanlarına çekince koyabilmekte, üye olduktan sonra da yeni bir politika alanına katılmayacaklarını belirtebilmektedir. Bu durum Avrupa Birliği hukukunun niteliğinden mi, yoksa bu devletlerin kendilerine has özelliklerinden mi kaynaklanmaktadır? Bu çalışma, Avrupa Birliği’nde istisnalara sahip olan ülkelerin, bu istisnaları hangi şartlar altında, hangi sebeplerle aldıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sadece istisnaları belirterek yapılan çalışmaların aksine, istisnaların sebeplerini analiz ederek, Birlik ile üye devletler arası hukuki ilişkinin niteliği ve Avrupa Birliği hukukunun bağlayıcılığı da anlaşılmaya çalışılacaktır.

REFERENCES

References: 

(2017), “Müzakere Sürecine İlişkin Sıkça Sorular Sorular”, Avrupa Birliği Bakanlığı,
http://www.ab.gov.tr/44460.html, 02.07.2017.
(2017), “Opting-Out”, http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/opting_out.html, 17.04.2017.
(2017), “What are the Danish opt-outs from EU co-operation?”,
http://english.eu.dk/en/faq/faq/opt_out, 18.04.2017.
Adler-Nissen, Rebecca (2014), “Justice and Home Affairs: Denmark as an Active Differential
European”, Denmark and the European Union, Editors: Miles, Lee and Anders Wivel,
Routledge, New York, p.65-79.
M.Ö.ULTAN / Historical and Political Background of Exceptions to Member States in European Union Policies
234 Research Journal of Politics, Economics and Management, October 2017, Vol: 5, Issue: 4, pp.217-236
Akçay, Belgin (2014), “Ekonomik ve Parasal Birlik”, Avrupa Birliği Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve
Politikalar, Editörler: Belgin Akçay ve İlke Göçmen, Seçkin Yayınları, Ankara, s.349-380.
Alp, Mustafa (2004), “Avrupa Birliği Temel Sosyal Hakları ve Türk İş Hukuku”, Dokuz Eylül
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, s.1-41.
Bardakçı, Serpil (2013), “Tüneldeki Yılandan Avro’ya: Ekonomik ve Parasal Birlik Çerçevesindeki
Kurumsal Yapılanma”, Editör: Ercüment Tezcan, Başlangıçtan Günümüze Avrupa Birliği
Kurumları, Hayat Yayıncılık, İstanbul, s.528-583.
Barnard, Catherine (2008), “The ‘Opt-Out’ for the UK and Poland from the Charter of Fundamental
Rights: Triumph of Rhetoric over Reality?”, EU Constitutionalism without a Constitutional
Treaty? Editors: Stefan Griller and Jacques Ziller, European Community Studies Association
of Austria Publication Series, Volume: 11, Springer Vienna, p.257-283.
Barrett, Gavin, Brigid Laffan, Rodney Thom, Daniel C. Thomas and Ben Torna (2008), “Ireland’s
Future in Europe: Scenarios and Implications”, Dublin European Institute Policy Paper, No:
8-1, p.1-33.
Bilgin, A. Aslı (2008), “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ve Lizbon Antlaşması”, Avrupa Birliği’nin
Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Editörler: Belgin Akçay, Sevilay Kahraman ve Sanem Baykal,
Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.317-348.
Bozkurt, Enver, Mehmet Özcan ve Arif Köktaş (2011), Avrupa Birliği Hukuku, Asil Yayın Dağıtım,
Ankara.
Briggs, Mark (2005), “Europe ‘à la carte’: The whats and whys behind UK opt-outs”,
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/linksdossier/europe-a-la-carte/, 15.04.2017.
Christensen, Mette Buskjær and Ian Manners, (2008), “The Irish Opt Outs from the Lisbon Treaty?
Lessons of the Danish Experience”, DIIS Brief, p.1-6.
De Witte, Bruno, Dominik Hanf and Ellen Vos (2001), The Many Faces of Differentiation in EU
Law, Intersentia, Antwerpen.
Dinan, Desmond (2005), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Çev. Hale Akay, Kitap Yayınevi, İstanbul.
Dinan, Desmond (2008), Avrupa Birliği Tarihi, Çev. Hale Akay, Kitap Yayınevi, İstanbul.
Dover, Robert (2007), “The EU’s Foreign, Security and Defence Policies”, European Union Politics,
Editor: Michelle Cini, Oxford University Press, New York, p.237-252.
Edinburg Summit, Conclusions of the Presidency, Edinburg, No.456/1/92, 12 December 1992
Emerson, Michael (2011), “Britain, Ireland and Schengen: Time for a Smarter Bargain on Visas”, The
Centre for European Policy Studies, p.1-5.
Gökdere, Ahmet (2008), “Zayıf Euro Avrupa Birliği’ni Bölüyor mu?”, Avrupa Birliği’nin Güncel
Sorunları ve Gelişmeler, Editörler: Belgin Akçay, Sevilay Kahraman ve Sanem Baykal, Seçkin
Yayıncılık, Ankara, s.51-68.
Günuğur, H. (2007), Avrupa Birliği’nin Hukuk Düzeni, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi, Ankara.
Herlin-Karnell, Ester (2013), “Denmark and the European Area of Freedom, Security and Justice: A
Scandinavian Arrangement”, Amsterdam Law Forum, Volume: 5, Issue: 1, p.95-105.
Kennedy, Paul (1996), Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
İstanbul.
Köktaş, Arif (2000), “Avrupa Birliği’nde Polis ve Yargısal İşbirliği”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt: 2, No:
5-6.
Köktaş, Arif (2014), “Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı”, Avrupa Birliği Tarihçe, Teoriler, Kurumlar
ve Politikalar, Editörler: Belgin Akçay ve İlke Göçmen, Seçkin Yayınları, Ankara, s.439-462.
M.Ö.ULTAN / Avrupa Birliği Politikalarında Üye Devletlere Tanınan İstisnaların Tarihsel ve Politik Arka Planı
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Ekim 2017, Cilt: 5, Sayı: 4, ss.217-236 235
Lassen, Christian Kvorning (2017), “Principles over Security? The Impact of the Upcoming Danish
Exit from Europol”, Brussels Monitor, p.1-7.
Laursen, Finn (1992), “Denmark and European Political Union,” The Intergovernmental Conference
on Political Union: Institutional Reforms, New Policies and International Identity of the
European Community, Editors: Finn Laursen and Sophie Vanhoonacker, Martinus Nijhoff
Publishers, Maastricht, p.63-78.
Nugent, N. (2003), The Government and Politics of the European Union, Palgrave, Macmillan, New
York.
O’Brennan, John (2008), “Ireland & the Lisbon Treaty: Quo Vadis?”, The Centre for European Policy
Studies, p.1-13.
Özcan, Mehmet (2014), “Avrupa Birliği’nde İnsan Hakları”, Avrupa Birliği Tarihçe, Teoriler, Kurumlar
ve Politikalar, Editörler: Belgin Akçay ve İlke Göçmen, Seçkin Yayınları, Ankara, s.705-728.
Özdal, Barış (2013), Avrupa Birliği Siyasi Bir Cüce, Askeri Bir Solucan Mı?, Dora Yayınları, Bursa.
Özgür, Nurcan ve Yeşim Özer (2010), Türkiye'de Sığınma Sisteminin Avrupalılaştırılması, Derin
Yayınları, İstanbul.
Pedersen, Klaus Carsten (2006), “Denmark and the European Security and Defence Policy”, The
Nordic Countries and the European Security and Defence Policy, Editors: Alyson J. K. Bailes,
Gunilla Herolf and Bengt Sundelius, Oxford University Press, New York, p.37-49.
Peers, Steve (2009), “UK and Irish Opt-Outs from EU Justice and Home Affairs (JHA) Law”,
Statewatch Analysis, EU Lisbon Treaty Analysis No: 4, p.1-27.
Putnam, Robert D. (1988), “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games,”
International Organization, Volume: 42, Issue: 3, p.427-60.
Roberts, J.M. (2010), Avrupa Tarihi, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
Samur, Hakan (2015), “Polonya’nın Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci”, Avrupa Birliği’nin Doğu Avrupa
ve Batı Balkanlar Genişlemesi, Editörler: Ercüment Tezcan, İlhan Aras ve Altuğ Günar, Sentez
Yayıncılık, İstanbul, s.183-212.
Saygın, Didem (2017), “Afrika Güvenliğinde Cılız Bir Ses: Avrupa Birliği”, Afrika Politikası 21.
Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı, Editörler: Hasret Çomak, Caner Sancaktar,
Huriye Yıldırım Çınar, Beta Yayınları, İstanbul, s.181-190.
Sion, Maya (2004), “The Politics of Opt-Out in the European Union: Voluntary or Involuntary
Defection?”, Proceedings of the IWM Junior Fellows’ Conference, Winter 2003, Vienna: IWM
Junior Visiting Fellows’ Conferences, Volume: 16, p.1-17.
Sørensen, Catharina (2015), “To be in, or to be out: Reflections on the Danish Referendum”, The
European Policy Institutes Network, Issue: 29/10, p.1-2.
Tangör, Burak (2010), Avrupa Birliği’nin Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları: OGSP, Seçkin
Yayınları, Ankara.
Tangör, Burak (2014), “Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları”, Avrupa Birliği Tarihçe, Teoriler,
Kurumlar ve Politikalar, Editörler: Belgin Akçay ve İlke Göçmen, Seçkin Yayınları, Ankara,
s.591-620.
Tekin, Uğur (2007), “Avrupa'ya Göç ve Türkiye”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dergisi, No: 37, s.43-56.
Uçarer, Emek M. (2007), “Justice and Home Affairs”, European Union Politics, Editör: Michelle Cini,
Oxford University Press, New York, p.304-320.
M.Ö.ULTAN / Historical and Political Background of Exceptions to Member States in European Union Policies
236 Research Journal of Politics, Economics and Management, October 2017, Vol: 5, Issue: 4, pp.217-236
Uçkan, Banu (2005), “Avrupa Anayasası’nın Genel Çerçevesi ve Sosyal Politikalara İlişkin Temel
Düzenlemeleri”, Çalışma ve Toplum, Sayı: 3, s.107-136.
Vaughan, Barry (2010), “Ireland’s Engagement with EU Policy on Justice, Home Affairs and Foreign
Relations”, NESC, Background Paper 7, No: 122, p.1-40.
Verdun, Amy (2007), “Economic and Monetary Union”, European Union Politics, Editör: Michelle
Cini, Oxford University Press, New York, p.321-339.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com