You are here

Kurumsal Kalite Faktörlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Körfez Ülkeleri Örneği

The Impact of Institutional Quality Factors on Economic Growth: The Case of the Gulf Countries

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
https://doi.org/10.25272/j.2147-7035.2017.5.4.04
Author Name
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine the effects of various institutional quality factors on economic growth are estimated by the "Flexible Generalized Least Squares Method" (FGLS) using panel data analysis in the member of the Gulf Cooperation Council Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates, such as securing property rights, establishing accountable political frameworks, establishing infrastructure to prevent corruption and securing political freedom. In the context of this study using data for the period 1995-2014, in these six Gulf Arab Countries, it has been concluded that there is a positive and significant relationship between economic growth and the institutional quality variables of “Voice and Accountability” and “Control of Corruption”, there is a negative and significant relationship between economic growth and the institutional quality variables of “Rule Of Law” and “Regulatory Quality” and there is a no significant relationship between economic growth and the institutional quality variables of “Political Stability and Absence of Violence ” and “Government Effectiveness”.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinde, mülkiyet haklarının güvenceye alınması, hesap verebilir siyasi çerçevenin oluşturulması, yolsuzlukların önlenmesini sağlayacak altyapının tesisi ve siyasi özgürlüklerin güvence altına alınması gibi çeşitli kurumsal kalite faktörlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin panel veri analizi kullanılarak “Esnek Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi” (FGLS) ile tahmin edilmesidir. 1995-2014 dönemine ilişkin verilerin kullanıldığı bu çalışma neticesinde, işbu altı Körfez Arap ülkesinde, “İfade Özgürlüğü ve Hesap Verme Sorumluluğu” ile “Yolsuzluğun Kontrolü” kurumsal kalite değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı etkilerinin bulunduğu, “Hukukun Üstünlüğü” ile “Düzenlemelerin Kalitesi” kurumsal kalite değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde negatif ve anlamlı etkilerinin bulunduğu, “Politik İstikrar ve Şiddet Yokluğu” ile “Yönetimin Etkinliği” kurumsal kalite değişkenlerinin ise ekonomik büyüme üzerinde anlamlı etkilerinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
65
79

REFERENCES

References: 

Acemoğlu, Daron, Simon Johnson ve James A. Robinson (2001), “The Colonial Origins of
Comparative Development: An Empirical Investigation”. The American Economic Review.
Vol. 91, No. 5, ss.1369-1401.
Acemoğlu, Daron, Simon Johnson, James A. Robinson ve Yunyong Thaicharoen (2003), “Institutional
Causes, Macroeconomic Symptoms: Volatility, Crises and Growth”. Journal of Monetary
Economics, Volume 50, Issue 1, ss. 49-123.
Arı, Tayyar (1999), 2000’li Yıllarda Basra Körfezi’nde Güç Dengesi. İstanbul: Alfa Yayınları
Arı, Tayyar (2012) Geçmişten Günümüze Orta Doğu, Siyaset, Savaş ve Diplomasi . 5. Baskı Bursa:
MKM Yayıncılık,
Aron, Janine (2000), “Growth and Institutions: A Review of the Evidence”The World Bank Research
Observer, Cilt 15, Sayı 1, ss.99-135
Aytun, Cengiz ve Cemil Serhat Akın (2014). “Kurumsal Kalite ve EkonomikBüyüme: Panel
Nedensellik Analizi”. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi ,18. cilt, 1. sayı, ss.89-100.
Baltagi, Badi H (2013), Econometrics Analysis of Panel Data. EconometricAnalysis of Panel Data, 5th
Edition, John Wiley & Sons, Ltd.
Barro,Robert J.(1991), “Economic Growth in a Cross Section of Countries”, The Quarterly Journal of
Economics, Vol. 106, No. 2. May, ss. 407-443
Barro, Robert J.(1996), “Determinants of Economıc Growth: A Cross-Country Empirical Study”,
National Bureau Of Economic Research, Working Paper 5698, ss. 1-79
Barro, Robert J.(2003), “Determinants of Economic Growth in a Panel of Countries”, Annals Of
Economics And Finance, 4, ss. 231–274
Başkan, Birol (2011), “Turkey-GCC Relations: Is There A Future”. InsightTurkey, Vol.13, No.
1,ss.159-173.
Bhattacharya, Rina ve Hirut Wolde (2010), “Constraints on Growth in theMENA Region”. IMF
Working Paper, WP/10/30, ss.3-21.
Biber, Ahmet Emre (2010), “İktisadi Büyümede Kurumsal Faktörler veKurumsal Değişim”. Akademik
Bakış , Sayı: 19, ss.1-24.
Bilge, Mustafa L. (1992), “Basra Körfezi” TDV İslam Ansiklopedisi , 1992, Cilt: 05, s.114-117.
BP, Statistical Review of World Energy (2016),https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy
economics/statistical review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-fullreport.
pdf(01.03.2017)
Chang, Ha-Joon(2011), “Institutions and Economic Development: Theory,Policy And
History”.Journal of Institutional Economics, 7: 4, ss.473-498.
Çetin, Tamer (2012), “Yeni Kurumsal İktisat”, Sosyoloji Konferansları , No:45, ss.43-73.
Drury, A. Cooper. Jonathan Krieckhaus ve Michael Lusztig (2006),“Corruption, Democracy and
Economic Growth”, International PoliticalScience Review, Vol. 27, No. 2, ss.121-136.
Genç, Hamdi (2011), “MENA Bölgesinde Uygulanan İktisat PolitikalarınıBelirleyen Faktörler”.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin EkonomikYapısı-MENA Ülkeleri Ekonomileri, Hamdi
Genç ve Ferhat Sayım(Der.), Bursa: MKM Yayıncılık. ss.21-28.
Glaeser, Edward, L. Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes ve AndreiShleifer (2004), “Do
Institutions Cause Growth”. Journal of EconomicGrowth, Vol. 9, Issue 3, ss. 271-303.
T. YAMAK / The Impact of Institutional Quality Factors on Economic Growth: The Case of the Gulf Countries
78 Research Journal of Politics, Economics and Management, October 2017, Vol: 5, Issue: 4, pp.63-79
Gökalp, M. Faysal ve Ercan Baldemir. “Kurumsal Yapı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”. Dokuz Eylül
Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt 8, Sayı:1, 2006, ss.212-226.
Gurbanov, Sarvar (2012), Hollanda Hastalığı: Teori ve Ülke Örnekleri . İstanbul: Akis Kitap, 2012.
Huynh, Kim P ve David T. Jacho-Chávez (2009), “Growth and Governance:A nonparametric analysis”.
Journal of Comparative Economics , Volume 37,Issue 1, ss. 121-143.
Kasper, Wolfgang (2007), Ekonomik Özgürlük ve Gelişme , Bahadır Akın(çev.), Ankara: Liberte
Yayınları.
Kaufmann, Daniel ve Aaart Kraay ve Massimo Mastruzzi (2010), “TheWorldwide Governance
Indicators-Methodology and Analytical Issues”, TheWorld Bank Policy Research Working
Paper, No: 5430.
Kilishi A. A. ve Diğerleri (2013), “Institutions and Economic Performancein Sub-Saharan Africa: A
Dynamic Panel Data Analysis”, Journal of African Development, Cilt: 15, Sayı: 2, ss.91-120.
Knack, Stephen ve Philip Keefer (1995), “Institutions And EconomicPerformance: Cross-Country
Tests Using Alternative InstitutionalMeasures”. Economics and Politics , Vol. 7, No. 3, ss. 207-
227.
Mauro, Paolo (1995), “Corruption and Growth”. The Quarterly Journal ofEconomics , Vol. 110, No. 3,
ss. 681-712.
North, Douglass C. (2002), Kurumlar, Kurumsal Değişim ve EkonomikPerformans , Gül Çağalı Güven
(çev.), İstanbul: Sabancı ÜniversitesiYayınlan.
Olson, Mancur (1982),The Rise and Decline of Nations: Economic Growth,Stagflation and Social
Rigidities, New Hawen, Yale University Press,
Olson, Mancur, Naveen Sarna ve Anand V. Swamy (2000),“Governance And Growth: A Simple
Hypothesis Explaining Cross-CountryDifferences In Productivity Growth”. Public Choice,
102,ss.341-364.
Öztürkler, Harun (2012), “Körfez Arap Ülkelerinin İşbirliği Konseyi veBirleşik Bir Suudi Arabistan ve
Bahreyn’in Ekonomik Açıdan Önemi”.Ortadoğu Analiz , - Cilt: 4 - Sayı: 42, ss.77-83.
Rigobon, Roberto ve Dani Rodrik (2004) “Rule of Law, Democracy,Openness, and Income: Estimating
the Interrelationships”. National BureauEconomic Research, Working Paper No. 10750, ss.1-
28.
Rivera-Batiz, Luis A ve Maria-Angels Oliva (2002), “Political Institutions,Capital Flows, and
Developing Country Growth: An EmpiricalInvestigation”. Review of Development
Economics, 6 ss.248-262.
Rodrik, Dani (1997), “TFPG Controversies, Institutions, and EconomicPerformance in East Asia”.
National Bureau Economic Research,WorkingPaper No.5914, ss.1-37.
Rodrik, Dani (2000), “Institutions for High-Quality Growth: What They are and How to Acquire
Them”. National Bureau Economic Research, Working Paper No. 7540, ss.1-48
Rodrik, Dani (2004), Arvind Subramanian ve Francesco Trebbi. “InstitutionsRule: The Primacy Of
Institutions Over Geography And Integration in Economic Development”. Journal of
EconomicGrowth, Vol. 9, No. 2, ss. 131-165.
Sachs, Jeffrey D. ve Andrew M. Warner (1997), “Sources of Slow Growth inAfrican Economies”,
Journal of African Economies, 6(3), ss. 335-376.
Sachs,Jeffrey D ve Warner, Andrew M. (1997), “Fundemental Sources of Long-Run Growth”, The
American Economic Review, Vol. 87, No. 2, ss. 184-188
Seyidoğlu, Halil (2001),İktisat Biliminin Temelleri . İstanbul: Güzem Can Yayınları No:21, 2001.
T. YAMAK / Kurumsal Kalite Faktörlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Körfez Ülkeleri Örneği
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Ekim 2017, Cilt: 5, Sayı: 4, ss.63-79 79
Siddiqui, Danish Ahmed and Qazi Masood Ahmed (2009), “Institutions andEconomic Growth:
Across Country Evidence”. MPRA, Paper No. 19747,
Sobhee, Sanjeev K. (2012), “Quality of Institutions and Economic Growth in Developing
Economies”, Social Sciences Research Network Papers , http://ssrn.com/abstract=2176542,
(10.08.2015).
Tanzi, Vito ve Hamid Davoodi (1997) “Corruption, Public Investment andGrowth”. IMF Working
Paper. WP/97/139, ss. 3-23.
Tatoğlu, Ferda Yerdelen (2013), Panel Veri Ekonometrisi - Stata Uygulamalı , 2. Baskı, İstanbul: Beta
Basım Yayınları.
Tatoğlu, Ferfa Y. (2005), Sermaye Piyasası'nda Riskin Sınırlı BağımlıDeğişkenli Panel Veri Modelleri
ile Analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi,İstanbul Üniversitesi.
Uğur, Mehmet (2011), “Kurumsal Kalite ve Ekonomik Performans: İktisadın (Yeniden) Siyasallaşması
Mı?”. İktisat ve Toplum, Yıl 1, Sayı 9, 2011, ss.36-41.
Ünay, Sadık (2013),Kalkınmacı Modernlik; Küresel Entegrasyon ve Ortadoğu Ekonomi Po litiği.
İstanbul: Küre Yayınları, Birinci Basım
Veblen, Thorstein B. (1994),The Theory of Leisure Class , Dover Thrift Editions, Canada: General
Publishing Company.
Yapraklı, Sevda (2008), “Kurumsal Yapının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Üst Orta Gelir Düzeyindeki
Ülkeler Üzerine Bir Uygulama”. Ege Akademik Bakış , 8 (1), ss.301-317
Zhuan, Juzhong ve Diğerleri (2010), “Governance and Institutional Quality and the Links
withEconomic Growth and Income Inequality: With Special Reference to Developing Asia”,
Asia Development Bank Economics Working Paper Series, No: 193.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com