You are here

Yerellikten İhracata Giden Yolda Başarılı Pazarlama Uygulamaları: İzmir Markalarına Örnekler

Successful Marketing Practices Towards the Road to Exportation from Localness: Examples of Izmir Brands

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
https://doi.org/10.25272/j.2147-7035.2017.5.5.14

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The enterprises must create a strong brand to increase their sales, profit, market share or to keep their current status under the present conditions. Creating a strong brand means at the same time gaining loyal customers which is the main target of marketing activities. The branding process and successful marketing practices of five companies originating from İzmir which started their business life as local brands and which keep on their operations today nationally even internationally. The aim of the study is to present a road map to those local firms that would like to become brands and show them successful marketing practice examples. The study is a qualitative study and semi-structured interview form was prepared to apply to the company executives and managers of sales departmant. It was found that besides seizing the opportunies very well, the local firms that were interviewed have been using the marketing activities very intensely and effectively. Successful practices in these firms respectiveley; forming the marketing segmentation, getting consultancy on branding, operating with registered company brand, selling through its own brand, taking govenrment subvention, manager of the company taking branding education, organization of the distribution network, giving planned sponsorship.
Abstract (Original Language): 
Günümüz koşullarında işletmeler; satışını, karını, pazar payını arttırmak ya da mevcut durumunu koruyabilmek için güçlü bir marka yaratmak zorundadır. Güçlü markayı yaratmak aynı zamanda pazarlama faaliyetlerinin temel hedefi olan sadık müşteriyi kazanmak anlamına gelmektedir. Çalışmada Yerel marka olarak iş hayatlarına başlamış olan ve bugün ulusal hatta uluslararası faaliyetlerini sürdüren İzmir kökenli beş firmanın markalaşma süreci ve başarılı pazarlama uygulamaları incelenmiştir. Çalışmanın amacı; marka olmak isteyen yerel firmalara yol haritası sunmak ve başarılı pazarlama uygulama örneklerini göstermektir. Bu amaç doğrultusunda seçilen firmaların sahipleri ve pazarlama departmanı müdürleri ile görüşmeler yapılmış, kendilerine yarı yapılandırılmış olarak hazırlanan sorular sorulmuştur. Görüşülen yerel firmaların başarılarında da fırsatları çok iyi değerlendirmeleriyle birlikte pazarlama faaliyetlerini aktif ve etkin kullanmalarının rolü olduğu görülmüştür. Firmaların başarılı uygulamaları sırasıyla; pazarlama bölümü oluşturulmak, markalaşma konusunda danışmanlık almak, firma tescilli markası ile faaliyet göstermek, kendi markası ile satmak, devlet desteği almak, İşletme yöneticisi markalaşma hakkında eğitim alması, dağıtım ağının düzenlenmesi, planlı sponsorluk yapılmasıdır.

REFERENCES

References: 

Aksoy Temel (2017) Efsaneler ve Gerçekler Pazarlama Nasıl Yapılır, Doğan Egmond Yayıncılık,
İstanbul
Atılgan (2013) “Tüketicilerin Karar Sürecinde Fiyatın Rolü: Davranışsal Fiyatlandırma Üzerine
Kavramsal Bir Çalışma” Çağ Üniversity Journal of Social Sciences, 10 (2), s.95-110
Barker Alan (2001) Yenilikçiliğin Simyası, Mes Yayınları, Çev.Ahmet Kardam, İstanbul
Büyüközkan, Gülçin (2007) “Elektronik Marka Yönetimi”Toplam Marka Yönetimi Editörler: Türkay
Dereli ve Adil Baykasoğlu, Hayat Yayıncılık, İstanbul
Çabuk Serap, Deniz Zeren ve Hatice Doğan Südaş (2015), Büyüyen Yerel Markaların Pazarlama
Uygulamaları, Karahan Yayınevi, Adana
Çelik Ayben, Tuğçe Danacı ve Meltem Onay (2015) “Uluslararasılaşmanın Markalaşmadaki İtici Gücü:
İnci Akü Üzerine Bir Çalışma” Öneri Dergisi, Cilt 11, Sayı 43,s.47-70
Karabulut, Muhittin, İsmail Kaya (1991) Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri , Genişletilmiş 4. Baskı,
İşletme Fakültesi Yayınları, No.245, İstanbul
Keller Kevin Lane, (1998) Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand
Equity, Upper Saddle River, Prentice Hall, N.J
Kotler Philip, Armstrong Gary, Saunders John ve Wong Veronica (1996) Principles of Marketing,
Prentice Hall Europe, Oxford
Köksal Yüksel ve Şuayip Özdemir (2013) “Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya’nın Tutundurma
Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.18, Sayı:1, s. 323-337
Tek Ömer Baybars (1999) Pazarlama İlkeleri: Türkiye Uygulamaları, Global Yönetimsel Yaklaşım , Beta
Yayıncılık, İstanbul
G.A.SİPAHİ,M.ONAY / Yerellikten İhracata Giden Yolda Başarılı Pazarlama Uygulamaları: İzmir Markalarına Örnekler
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Aralık 2017, Cilt: 5, Sayı: 5, ss.167-177 177
Özbaysal Tansu (2017) “Markalaşmanın Uluslararasılaşmaya Etkisi: Turquality Örneği”
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Manisa
Shannon, James R(1996)” The New Promotions Mix: A Proposed Paradigm, Process and Application
“ Journal of Marketing- Theory and Practice, Winter ,p56-68
Webster Frederick ve Keller Kevin Lane (2004) “The Roadmap for Branding in Industrial Markets”
The Journal of Brand Management, Vol.11, Number:5, s.388-40
www.dogostore.com ( 01.09.2017)
www.mateksas.com ( 03.09.2017)
www.narkonteks.com (03.09.2017)
www.te-ta.com.tr (05.09.2017)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com