You are here

Bir üniversite hastanesinde hemşirelerde empati düzeyleri ve iş doyumu ile ilişkisi.

Levels of empathy and its relation with job satisfaction among nurses in an university hospital

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objectives: To determination levels of empathy and to investigation of relationship between empathy and job satisfaction among nurses in a university hospital. Material and Method: This cross-sectional study realized between from 5th February to 5th August 2013, and among nurses in a university hospital. Total 290 nurses (66,2% of target population) who worked in the study period, and who accepted this study was constituted this study group. A questionnaire form with according literature was filled by self under observation of researchers. Jefferson Empathy Scale was used for determination of empathy level, and job satisfaction was determined by Minnesota Job Satisfaction Scale. For statistical analyses, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, and Spearman Correlation were used. p<0.05 values were accepted for statistical significance. Results: Of the study group 268 (92.4%) were women. The average age was 33.40±7.38 (min:18 - max:56) years. The average point of the Empathy Scale was 101.33±14.07 (min:41 - max:136). Empathy level was higher in the nurses that graduated from Health High School, and in the nurses that have worked 10 and higher years in the unit where her/his still works than others (for each one; p<0.05). Subcontractor nurses have lower empathy levels than others (p<0.05). Between empathy levels with age, sex, marital status, family type, family income level, personality type, history of chronicle illness, history of health problem in her/his family, choosing the nursing by herself/himself, total working time in the profession (years), being studied unit currently, shift working, and working time in a week (hours) were not found any relation (for each one; p>0.05). Any relation was not found between Empathy Scale points and General and External of domains points of Job Satisfaction Scale (for each subdomain; p>0.05). There was a weakly positive correlation between Empathy Scale points and Internal domain points of Job Satisfaction Scale (rs=0.135; p=0.022). Conclusion: Significantly a relation was determined between graduated school type of nurses, working time in the unit, and working status with levels of empathy. Positive, weakly relation was found between empathy and internal job satisfaction. There is need more extensive investigation upon empathy and job satisfaction among nurses.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bir üniversite hastanesinde hemşirelerin empati düzeylerinin saptanması ve empati ile iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Gereç ve yöntem: Bu kesitsel tipteki çalışma, 5.Şubat.2013 - 5.Ağustos.2013 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde çalışan hemşireler üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmadır. Çalışma süresince hastanede bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 290 (hedef popülasyonun %66.2'si) hemşire çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışmanın amacına uygun olarak hazırlanmış olan anket formlar, gözlem altında hemşireler tarafından doldurulmuştur. Bu çalışmada hemşirelerin empati düzeylerinin değerlendirilmesinde Jefferson Empati Ölçeği kullanıldı ve iş doyum düzeyleri Minnesota İş Doyum Ölçeği tarafından değerlendirildi. İstatistiksel analizler için Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 değerleri kabul edildi. Bulgular: Çalışma grubunu oluşturanların 268'i (%92,4) kadındı. Yaş ortalaması 33.40±7.38 (min:18, max:56) yıldı. Empati Ölçeğinden alınan ortalama puan 101.33±14.07 (min:41, max: 136) idi. Sağlık Yüksekokulu mezunu olanların ve hastanede şu an görev yapmakta olduğu birimdeki çalışma süresi 10 yıl ve üzerinde olanların empati düzeyleri daha yüksekti (her biri için; p<0.05). Taşeron/şirket çalışanı olarak görev yapmakta olan hemşirelerin empati düzeyleri ise daha düşük bulundu (p<0.05). Yaş, cins, medeni durum, aile tipi, aile gelir durumu, kişilik tipi, kronik hastalık öyküsü, ailede sağlık sorunu olma öyküsü, mesleği isteyerek seçme durumu, meslekte toplam çalışma süresi (yıl), şu an çalışılan birim, vardiyalı çalışma ve haftalık çalışma süresi (saat) ile empati düzeyleri arasında bir ilişki bulunamadı (her biri için; p>0.05). Empati Ölçeğinden alınan puanlar ile İş Doyumu Ölçeğinin Dışsal İş Doyumu ve Genel İş Doyumu alt alanlarından alınan puanlar arasında bir ilişki bulunamadı (her bir alt alan için; p>0.05). Empati Ölçeği puanları ile İçsel İş Doyumu alt alanından alınan puanlar arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki vardı (rs=0.135; p=0.022). Sonuç: Hemşirelerin mezun olduğu okul, birimde çalışma süresi ve çalışma statüsü ile empati düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi. Empati ile İçsel İş Doyumu arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki bulundu. Hemşirelerde empati ve iş doyumu üzerine daha geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç vardır.

REFERENCES

References: 

1.
Dökmen Ü. İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, 1994, İstanbul.
2.
Pek H, Yıldırım Z, Akdovan TD. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin empatik beceri gelişimi. Longitudinal bir çalışma. I. Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Kongre Kitabı). Antalya, 29 Ekim-2 Kasım 2000, 428-30.
3. Mete S, Gerçek E. PDÖ yöntemiyle eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilim ve becerilerinin incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005;9(2):11-7.
4. Kumcağız H, Yılmaz M, Balcı ÇS, Aydın Aİ. Communication skills of nurses: Samsun sample. Dicle Med J 2011;38(1):49-56.
5. Ergin D, Sen CN, Akis S, Altan O, Bakirlioglu
O, Bozkurt S. Dahili Kliniklerde Görev Yapan Hemşirelerin Tükenme ve Empatik Beceri Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi
2009;4(11):49-64.
6.
Partlak GN, Üstün B. Türkiye'de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerde Tükenmişlik: Literatür İncelemesi. DEUHYO ED 2010;3(1):40-51.
7. Durmuş S, Günay O. Factors affecting job satisfaction and anxiety levels in the nurses. Erciyes Medical Journal 2007;29(2):139-146.
8. Yüksel İ. Hemşirelerin iş doyum düzeyini ayırtedici iş doyum öğelerinin discriminant analiziyle belirlenmesi. Kocaeli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2002;1(3):67-78.
9. Lu H, While AE, Barriball KL. Job satisfaction
among nurses: A literature review. Int J Nurs
Stud 2005;42:211-27.
10. Sand A. Nurses' personalities, nursing-related qualities and work satisfaction: a 10-year
perspective. J Clin Nurs 2003;12(2):177-8.
11. McGilton K, Irwin-Robinson H, Boscart V, Spanjevic L. Communication enhancement: nurse and patient satisfaction outcomes in a complex continuing care facility.J Adv
Nurs 2006;54(1):35-44.
12. Hojat M, Herman MW. Developing an instrument to measure attitudes toward nurses: preliminary psychometric findings.
Psychological Reports 1985;56:571-9.
13.
Yanık A, Saygılı S. Hemşirelik öğrencileri için Jefferson Empati Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2014;34(1):111-9.
14. Weiss DJ, Dawis RV, England GW, Lofquist LH. Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Minneapolis, MN: University of Minnesota Industrial Relations Center, 1967.
15. Baycan A. An Analysis of Several Aspects of Job Satisfaction between Different Occupational Groups. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü. 1985.
16. Yetişkinlere yönelik testler ve anketler. http://www.hiperaktivite.net/hah5_3.htm erişim
tarihi: 01.07.2014
Smyrna Tıp Dergisi - 38 -
17. Öz F. Impact of training on empathic communication skills and tendency of nurses. Clinical Excellence for Nurse Practitioners. 2001;5(1):44-51.
18.
Arifoğlu B, Sala RG. Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Empati ve İletişim Becerileriyle İletişim Yönetimi Dersi Akademik Başarı Puanı
Arasındaki İlişki. DEUHYO ED 2011;4(1):7-11.
19.
Tutuk A, Al D, Doğan S. Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerisi ve empati düzeylerinin belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
2002;6(2):36-41.
20. Sabancıoğulları S, Kelleci M, Doğan S, Gölbaşı Z. Entegre eğitim programında öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin yıllara göre incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi 2007;11(2):1-6.
21. Facco S, Cirio L, Galante J, Dimonte V. Empathy in the nurse practitioners of medical
area. ProfInferm 2014;67(1):31-6.
22.
Akgöz S, Özçakır A, Kan İ, Tombul K, Altınsoy Y, Sivrioğlu Y. Uludağ üniversitesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi'nde çalışan hemşirelerin mesleki doyumları. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics.
2005;13:86-96.
23. Kahraman G, Engin E, Dülgerler Ş, Öztürk E. Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Doyumları ve
Etkileyen Faktörler. DEUHYO ED 2011;4(1):12-8.
24. Çil AA, Akgün G. Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Becerileri. Fırat Sağlık
Hizmetleri Dergisi 2011;6(17):53-65.
25. Kavlu İ, Pınar R. Acil Servislerde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik ve İş Doyumlarının Yaşam Kalitesine Etkisi. Türkiye Klinikleri J
Med Sci 2009;29(6):1543-55.
26. Shanafelt TD, Bradley KA, Wipf JE, Back AL.
Burnout and Self-Reported Patient Care in an Internal Medicine Residency Program. Ann
Intern Med 2002;136:358-67.
27. Poncet MC, Toullic P, Papazian L, Kentish-Barnes N, Timsit JF, Pochard F et al. Burnout Syndrome in Critical Care Nursing Staff. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2007;175(7):698-704.
28. Pek H,
Kuğuoğl
u S, Yıldırım Z, Çınar N.
Çocuklara bakım
vere
n hemşirelerin empatik becerileri. Hemşirelik Formu Dergisi 2001;4(4-
5):37-41.
29. Tengilimoğlu D, Yiğit A. Hastanelerde Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması.
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2005;8(3):374-400.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com