You are here

Cerrahi servisinde yatan hastalarda görülen anksiyete dağılımı

Anxiety distrubution observed at surgery patients

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: While serious psychiatric problems might develop at surgery patients preoperatively, underlying untreated psychiatric problems might also cause serious complications at patients. It has been pointed out at researches that anxieties might give rise to serious medical complications postoperatively. The objective of this study is to study the distribution of anxiety at patients hospitalized at a surgery clinic and also to emphasize the importance of family medicine at these patients with anxiety. Material and Methods: This study has been carried out at Izmir Tepecik Training and Research Hospital 3 rd General Surgery Department. The records of 43 patients who has been hospitalized between June, 1 st 2010 and June, 1 st 2011 and consultated by psychiatry department because of their complaints has been analysed retrospectively. A sum of 43 patients have been comparatively evaluated according to age, gender and anxiety Findings: The patients were between the ages of 17 to 83. It was observed that 27 of 43 patients (62.7%) who were consultated to pyschiatry defined anxiety symptoms. Eighteen of 27 patients (66.7%) with anxiety symptoms were female and 9 were male (33.3%). Anxiety syptoms were found at 31% of patients who were hospitalized for morbid obesity surgical treatment, 81% of oncologic patients, all of the patients with acute pancreatitis, perforating object wounds, intestinal necrosis, in-vehicle traffic accidents, obstructing jaundice and abdominal pain. Anxiety symptoms were detected at one of two patients who were to be operated because of hernia. Seventy-seven percent of patients who received anxiety disorder diagnosis were given a pharmacological treatmet. Result: The diagnosis and treatment of existing anxiety disorders in surgical departments, referral to a psychiatry if needed, has been found to be of significant importance in terms of preventing complications and lowering of theurapeutical costs.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Preoperatif dönemde hastalarda ciddi psikiyatrik sorunlar gelişebildiği gibi altta yatan tedavi edilmemiş psikiyatrik sorunlar da hastalarda ciddi komplikasyonların gelişimine neden olabilir. Endişelerin ameliyat sonrasında daha fazla tıbbi komplikasyona neden olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Bu çalışmada amaç; cerrahi servisine yatan hastalar arasında anksiyetenin dağılımını incelemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi servisinde yapılmıştır. Üçüncü Genel Cerrahi servisine 1 Haziran 2010 ile 1 Haziran 2011 arasında yatan hastalardan, şikayetleri nedeniyle psikiyatri konsültasyonu istenen 43 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Toplam 43 hastanın hastalıkları; yaş, cinsiyet ve anksiyete şikayetleri ile beraber karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların yaşları 17 ile 83 yaş arası değişmekteydi. Genel cerrahi servisinde konsültasyon istenen 43 hastadan 27 hastanın (%62,7) anksiyete semptomları tariflediği, anksiyete semptomları tarifleyen 27 hastanın 18’inin (%66,7) kadın, 9’unun (%33,3) erkek olduğu görülmüştür. Morbid obezite cerrahisi nedeniyle yatan hastaların %31’inde; kanser hastalarının %81’inde; akut pankretatit, kesici delici alet yaralanması, ince barsak nekrozu, araç içi trafik kazası, tıkanma ikteri, karın ağrı- sı olan hastaların hepsinde; fıtık nedeniyle opere olacak olan iki hastadan birinde anksiyete semptomları olduğu saptanmıştır. Anksiyete bozukluğu teşhisi alan hastaların %77’sine ise farmokolojik tedavi verilmiştir. Sonuç: Cerrahi servislerinde yatan hastaların tespiti ve tedavilerinin yapılması, gerektiğinde sevk edilerek psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmelerinin sağlanması; kompikasyonların önlenmesi ve tedavi maliyetlerinin azaltılması açısından dikkat çekici bulunmuştur.
22-26

REFERENCES

References: 

1. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Saddock’s
Comprehensive Textbook of Psychiatry (çeviri ed)
Aydın H, Bozkurt A. 8. baskı. İstanbul, Günes
Kitabevleri, 1559-1800.
2. Bekaroğlu M, Uluutku N, Alp K, Lüleci N. Ameliyat
öncesi kaygı ve depresyon durumunun ameliyat
komplikasyonlarına ve yatış süresine etkisi üzerine
bir çalışma. Türk Psikiatri Dergisi 1991; 2(4):285-
288.
3. Özmen E. Ülkemizde psikiyatri konsültasyonu: İlgili
çalışmaların gözden geçirilmesi. “Psikiyatri Konsültasyonu Elkitabı” içinde. Eds. Aydemir Ö. İstanbul,
Matsan, 1999; 159-163.
4. Özkan S. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi: Hastalıktan
hayata biyolojik-psikolojik adaptasyon. Tam metin kitabı 2004; 112-113.
5. Colon EA, Popkin MK. Ankiety and Panic. “The
American Psychiatric Press Textbook of ConsultationLiaison Psychiatry” içinde. Eds. Rundell JR, Wise W.
Washington DC, 1996; 402-425.
6. Lichtor LJ, Johanson CE, Mhoon D, Faure EAM,
Hassan SZ, Roizen MF. Preoperative anxiety, does
anxiety level the afternoon before surcery predict
anxiety level just before surgery? Anesthesiology
1987; 67:595-599.
7. Badner NH, Nielson WR, Munk S, Kwiatkowska C,
Gelb AW. Preoperative anxiety detection and
contributing factors. Can J Anaesth 1990; 37:444-447.
8. Surman OS. The surgical patient. “Massachusetts General Hospital Handbook of General Hospital
Psychiatry” içinde. Eds. Cassem NH. 2. Baskı,
Littleton, PSG Publishing, 1987;69-83.
9. Cimilli C. Cerrahide Anksiyete. Klinik Psikiyatri 2001;
4:182-186.
10. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
DSM-IV-TR Fourth Edition (Text Revision),
American Psychiatric Association, 2000.
11. Göktaş K, Yılmaz E, Kaya N, Akman C. Bir eğitim
hastanesinde istenen psikiyatri konsültasyonlarının
değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006;
7:27-32.
12. Kvaal K, Ulstein I, Nordhıs IH, Engedal K. The
Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI): the
state scale in deterting mental disorders in geriatric
patients. Int J Geriatr Psychiatry 2005; 20:629-634.
13. Mitchell M. Conscious surgery: influence of the
environment on patient anxiety. J Adv Nurs 2008;
64:261-271.
14. Aykent R, Kocamanoğlu IS, Üstün E, Tür A,
Şahinoğlu AH. Preoperatif Anksiyete Nedenleri Ve
Değerlendirilmesi: APAIS ve STAI Skorlarının karşı-
laştırılması. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2007;
5:7-13.
15. Kırkpınar İ, Coşkun İ, Aydın N, Özer H. Bir üniversite
hastanesinde konsültasyonla tanınan özellikleri. 30.
Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiriler Kitabı s.143-
146, Kayseri-Nevşehir, Eylül 9-14, 1994.
16. Kayahan M, Sertbaş G. Dahili ve cerrahi kliniklerde
yatan hastalarda anksiyete-depresyon düzeyleri ve
stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişki. Anadolu
Psikiyatri Dergisi 2007; 8:113-120.
17. Aslan S, Candansayar S, Çoşar B, Işık E. Bir üniversite hastanesinde bir yıl süresince gerçekleştirilen psikiyatri konsültasyon hizmetlerinin değerlendirilmesi.
Yeni Symposium 2003; 41:31-38.
18. Karakaş SA. Kanser hastalarının hastalığı değerlendirme biçimlerinin anksiyete depresyon ve yaşam kalitesine etkisi. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği,
2007.
İletişim:
Arş.Gör. Dr. Faruk KARAYAĞIZ
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Aile Hekimliği Kliniği Izmir/Türkiye
tel: +90.505.7488885
mail: farukkarayagiz@yahoo.com

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com