You are here

TOPLU PAZARLIK STRATEJİSİ VE TAKTİKLERİ

COLLECTIVE BARGAINING STRATEGY AND TACTICS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
As is known, the importance of collective bargaining in our country since 1963, growing a little more each day as an institution is evolving. The exercise progresses, collective bargaining by trade unions and employers comply with our terms which constitute the patterns of behavior they will generate a number, in other words, subject to certain develop strategies and tactics. This paper mainly focuses on the strategies and tactics of collective bargaining, strike tactics are entered. Almayt dealt with in a separate examination of the subject believe that strikes tactics. As such, conciliation, mediation and arbitration on the behavior of the parties in the relaxation-mışdır companies belonging. Here, some of the tactics and behaviors specified in the applicable issues such as conciliation and mediation as well, such institutions bear a different nature, they require a separate examination of the.
Abstract (Original Language): 
Bilindiği gibi, toplu pazarlık memleketimizde 1963'den bu yana önemi her geçen gün biraz daha artan bir müessese olarak gelişmektedir. Tatbikat ilerledikçe, toplu pazarlığa taraf teşkil eden işçi sendikaları ve işverenlerin kendi şartlarımıza uygun birtakım davranış şekilleri yaratacakları, diğer bir deyişle, belirli bazı strateji ve taktikleri geliştirecekleri tabiîdir. Bu yazıda esas itibariyle toplu pazarlık strateji ve taktikleri üzerinde durulmuş, grev taktiklerine girilmemiş dir. Grev taktikleri konusunu ayrı bir incelemede ele almayt düşünüyoruz. Bunun gibi, uzlaştırma, arabulma ve tahkim müesseselerinde tarafların davranışları üzerinde de durulma-mışdır. Burada belirtilen bazı taktik ve davranışlar uzlaştırma ve arabulma gibi konulara uygulanabilirse de, sözkonusu müesseselerin değişik bir mahiyet taşımaları, bunların da ayrı olarak incelenmesini gerektirmektedir.