You are here

SOSYAL DEĞİŞME VE SOSYAL GELİŞME

SOCIAL CHANGE AND SOCIAL DEVELOPMENT

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Communities, an organization that changes over time, an organism. In fact, it is one of the salient features of the inevitable change in society. Change in social reality, and this tissue consists of tissue. First of all "social change" and "social evolution", let's talk the difference between, then the "social change" try to explain the characteristics of. Social change, (chagement secial) dönemde1 more manifested by changes in the very short. An observer at some time throughout his life, or follow the community and development in terms of development in society can lead to imbalances. In this regard, sociological and geographical factors are usually under the influence of social change in a particular place and reflects the state. Social evolution (evolution sociale), especially in the long term-and even a few generations the whole of the changes occurring in the period-. In this sense, H. Spencer, Au. Compte, K. Marx, Durkheim ..., kişüerin and communities, trends, developments and attempted to explain the factors that influence them.
Abstract (Original Language): 
Toplumlar, zamanla değişen bir organizasyon, bir organizmadır. Aslında, değişme toplumun kaçınılmaz belirgin özelliklerinden biridir. Değişme, sosyal realitenin dokusunda vardır ve bu dokuda meydana gelir. Önce "sosyal değişme" ile "sosyal evrim" arasındaki farka değinelim, sonra da "sosyal değişme" nin özelliklerini açıklamaya çalışalım. Sosyal değişme, (chagement secial) daha çok kısa dönemde1 kendini belli eden değişmelerdir. Bir gözlemci, hayatı boyunca ya da hayatının bir döneminde toplumun kalkınma koşullarını izleyebilir ve kalkınmanın toplumda yol açacağı dengesizlikleri görebilir. Bu bakımdan, sosyal değişme genellikle sosyolojik ve coğrafî faktörlerin etkisi altında belli bir yeri ve durumu yansıtır. Sosyal evrim (evolution sociale) ise özellikle uzun dönemde —hattâ bir kaç kuşağı kapsayan dönemde— ortaya çıkan değişmeler bütünüdür. Bu anlamda, H. Spencer, Au. Compte, K. Marx, Durkheim..., kişüerin ve toplumların eğilimlerini, gelişmelerini ve bunları etkileyen faktörleri açıklamaya çalışmışlardır.