You are here

ÇALIŞMA HAYATINDA STRES KAYNAKLARI, STRES BELİRTİLERİ VE STRES SONUÇLARINININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SOURCES OF WORKING LIFE STRESS, STRESS ANALYSIS OF A RESEARCH ON THE SYMPTOMS AND STRESS results of the

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
İn this study,the effects of stress on people who are occupied in work-life are analyzed. Stress is accepted as "the disesase of the 20th century",and ca n be described as adaptation process of a person to the external factors those make people be in tension and trouble, and affect performance of the person negatively. With this purpose, a research has been performed among officers, sub-officers and civil cervants who work at subscription center of the Ministry of National Defense. In this research, sources, syptoms and outcomes of stress, and effects of the stress on the performance of the organisation have been examined;and it is determined that stress sources as conflict, inapporate burden of work, noise etc. cause physico-behavioral, physico-psycholojical and psycho-behavioral symptoms affect performance of the organsation, negatively.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada "20. yüzyılın hastalığı" olarak kabul edilen ve günümüzde en fazla etkisini çalışma hayatında hissettiren, insanları gerilime ve sıkıntıya düşürerek performanslarını olumsuz yönde etkileyen dış etkenlere uyum süreci olarak tanımlanan stresin, iş yaşamında çalışanlar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Asker Alma Dairesi'nde görev yapan subay, astsubay ve sivil memurlar üzerinde stres kaynakları, stres belirtileri, stres sonuçları ve stresin örgüt performansına etkileri incelenmiş olup, işyerindeki çatışma, uyumsuzluk, iş yükü, gürültü vb. gibi stres kaynaklarının yorgunluk hissi, uykusuzluk, gerginlik gibi fiziksel-davranışsal, fiziksel-psikolojik ve psikolojik-davranışsal belirtilere sebep olduğu bu belirtilerin de örgüt performansına olumsuz etki yaptığı tespit edilmiştir.
457-486

REFERENCES

References: 

Acar BALTAŞ ve Zuhal BALTAŞ, Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi,
İstanbul, 1995.
Bahattin TAYLAN ve Kaan YARALIOĞLU, Karar Verme İşlevini Yerine Getirenler Açısından Stresin Önemi, İş Verimine Etkisi ve Alınabilecek Önlemler, 3.
Ergonomi Kongresi, MPM Yayını, Ankara, 1991.
Dennis
W
. ORGAN ve W. Clay HAMNER, Organizatıonal Behavior and Applied Psychological Aproach, Business Publications INC., 1982.
Donald
NORFOLK
, İş Hayatında Stres, Çev. L. SERDAROĞLU, Form Yay.No: 3, 1989.
Ethel
ROSKİES
, Stresle Başa Çıkmada Kendimizle Olumlu Diyalog, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Çev. N. H. Şahin, Ankara, 1994.
Hasan TUTAR, Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yayınları, İstanbul, 2000.
Fred LUTHANS, Organizational Behavor, Mc Graw Hill, 1995.
Helen GRAHAM, Stresi Kendi
Yararınız
a Kullanın, Alfa Yayınları, Çev. M. Sağlam, T. Tezcan, İstanbul, 1994.
Jere E. YATES, Gerilim Altında Yönetici, İlgi Yayıncılık, Çev. Fatoş Dilber, 1986.
John M. IVANCHEVİCH and Michael T. MATTESON, Stress and Work, Scott Foresman
Glenview, 1980.
Karl
ALBRECHT
, Gerilim ve Yönetici, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yayını, Çev. Kemal Tosun ve Diğerleri, İstanbul, 1988.
Klaus LORENZEN, Stress, www.stud.uni-wuppertal.de, Erişim tarihi: 23.12.2002.
M. PALMER- B. HYMAN, Yönetimde Kadınlar, American Management Association, Rota Yayınları, 1993.
Nursel TELMAN, Stres ve İnsan, Stres Yönetimi Semineri, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare
Enstitüsü(TÜSSİDE), Gebze/Kocaeli, 1986.
Psychologie Heute, www.mcwise.at/fuer22, Erişim tarihi:23.01.2003
Salih GÜNEY ve Diğerleri, Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,
2001.
Uriel ROSENTHAL- Bert PİJNENBURG, Crisis Management and Decision Making,
Kluwer Acadamic Publıshers, London, 1991.
Walte
r SCHAFER, Stress Management for Wellness, Mc Graw Hill, New York, 1978.
Yücel ERTEKİN, Stres ve Yönetim, TODAİE Yayını, Ankara, 1993

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com