You are here

SOSYAL GELİŞİM DÜZEYLERİ FARKLI REFAH DEVLETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEM

DIFFERENT LEVELS OF SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT ON THE CLASSIFICATION OF STATES A STUDY

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Studies about "welfare state" began to increase parallel to developments of welfare states after World War II. Especially in 70's and 80's, which globalization began to emerge, these studies gained more importance. Issues in these studies and debates between researchers on welfare regimes attracted a big attention of those who concerned. Recently, efforts towards classification of welfare states located at the center of social policy. Researchers classified countries under different regimes and models (differing from 2 to 8 categories). The most adopted one which most of the researchers and writers cite in their work is the classification made by Esping-Andersen.
Abstract (Original Language): 
II. Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkan ve giderek gelişen refah devletlerine paralel bir şekilde, refah devleti ile ilgili çalışmaların da artmaya başladığı, özellikle küreselleşmenin doğduğu 1970 ve 1980'li yıllarda bu çalışmaların daha da önem kazandığı görülmektedir. Giderek artan refah devleti ile ilgili bu çalışmalarda, farklılaşan refah devleti rejimleri ile ilgili tartışmalar büyük bir ilgi çekmiş; refah devletlerini sınıflandırma / modellendirme uğraşısı, son yıllarda karşılaştırmalı sosyal politikanın merkezine yerleşmiş bulunmaktadır. Araştırmacılar, ülkeleri, değişik rejimler ve modeller altında (2-8 arası) sınıflandırmaya çalışmaktadır. Ancak, farklı kişilerce değişik açılardan sınıflandırma çalışmaları yapılmış ve yapılıyor olsa da, birçok bilimadamı ve araştırmacı tarafından en çok benimsenen tasnifi, Esping-Andersen'in gerçekleştirdiği görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Akalýn, Güneri, Türkiye'de Piyasa Ekonomisine Geçiþ Süreci ve Ekonomik Kriz,
Ankara: TÝSK Yay., 2002.
Arýn, Tülay, "Refah Devleti: Bir Analiz Çerçevesi", Türkiye'de Bütçe Harcamalarý, IX.
Türkiye Maliye Sempozyumu, Ýstanbul: ÝÜ Ýktisat Fakültesi Yay., 1996, s. 55¬74.
Arýn, Tülay, "Sosyal Haklarýn Emekgücünün Meta Niteliði Üzerindeki Etkileri", Dünya'da ve Türkiye'de Kamu Giriþimciliðinin Geçmiþi, Bugünü ve Geleceði, Ýstanbul: TMMOB Yay., 6-7-8 Ekim 1997, s. 191-209.
Bilen, Mahmut, "Piyasa Ekonomisinde Devletin Deðiþen Rolü", (Yayýnlanmamýþ
Doktora Tezi), Ýstanbul: ÝÜ SBE,
2002
. Castles, F., Comparative Public Policy, Cheltenham: Edward Elgar Publ., 1998. Castles, F., D. Mitchell, "Identifying Welfare State Regimes", Governance, Vol.: 5, Issue:
1, 1992, pp. 1-26.
Çalýþkan, Abdülkerim, "Sosyal Refahýn Saðlanmasýnda Devletin Etkinliði ve Türkiye Örneði", (Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi), Ýzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi
SBE, 2001.
Ebbinghaus, Bernhard, Philip Manow, "Introduction: Studying Varieties of Welfare Capitalism", Comparing Welfare Capitalism: Social Policy and Political Economy in Europe, Japan and the USA, London: Routledge, 2001, pp. 1-22.
Esping-Andersen, G0sta, "After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy", Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economies, (Ed.: G0sta Esping-Andersen), London: Sage Publ. s, 1996,
pp. 1-31.
Esping-Andersen, G0sta, "Towards the Good Society, Once Again?", Why We Need a New Welfare State?, (Ed.: G0sta Esping-Andersen), New York: Oxford University Press, 2002, pp. 1-25.
Esping-Andersen, G0sta, Social Foundations of Postindustrial Economies, New York, Oxford University Press, 1999.
Esping-Andersen, G0sta, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Oxford: Polity
Press, 1990.
Ferrera, Maurizio, Anton Hemerijck, Martin Rhodes, "Recasting European Welfare States for the 21st Century", European Review, (Special Issue on "The Future
of the Welfare State"), (Ed. Stephan Leibfried), 2000, pp. 427-446.
Fouarge, Didier, Costs of Non-Social Policy: Towards an Economic Framework of Quality Social Policies - and the Costs of Not Having Them, Report for the Employment and Social Affairs DG, January 2003, pp. 1-49.
Furniss, N., T. Tilton, The Case for the Welfare State, Bloomington: Indiana University
Press, 1977.
Goodin, Robert E., Bruce Headey, Ruud Muffels, Henk-Jan Dirven, The Real Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Gough, Ian, "Welfare Regimes in East Asia and Europe: Comparisons and Lessons", Presented at World Bank Conference on Towards the New Social Policy
Agenda in East Asia, Paris, 27 June 2000, pp. 1-39.
REFAH
DEVLETLERÝNÝ
N SINIFLANDIRILMASI ÜZERÝNE BÝR ÝNCELEME 265
266
SÜLEYMAN ÖZDEMÝR
Greve, Bent, Historical Dictionary of the Welfare State, London: The Scarecrow Press,
1998.
Hick, Alexander, Lane Kenworthy, Varieties of Welfare Capitalism, LIST Working
Paper Series, No: 316, New York: Syracuse University, August 2002, pp. 1-39. Huber, Evelyne, John D. Stephens, "Welfare State and Production Regimes in the Era of
Retrenchment", The New Politics of the Welfare State, (Ed.: Paul Pierson),
London: Oxford University Press, 2001, pp. 1-40. Jochen Clasen, Wim van Oorschot, "Changing Principles in European Social Security",
Paper presented at the 2nd COST 15 Conference on Welfare Reforms for the
21st Century, Oslo, 5-6 April 2002, pp. 1-24. King, Mary C., "Strong Families or Patriarchal Economies? Southern European Labor
Markets and Welfare in Comparative Perspective", EUI Working Papers, RSC
No: 14, 2002, pp. 1-26.
Koray,
Meryem
, "Avrupa Refah Devleti: Anlamý, Boyutlarý ve Geleceði", Görüþ Dergisi,
TÜSÝAD Yay., Sayý: 57, Aralýk 2003, s. 64-74. Leibfried, Stephan, "Towards a European Welfare State", New Perspectives on the
Welfare State in Europe, (Ed.: C. Jones), London: Routledge Press, 1993, pp.
133-156.
Lewis, Jane, "Gender and the Development of Welfare Regimes", Journal of European
Social Policy, Vol.: 2, Issue: 3, 1992, pp. 159-173.
Marangoz
, Þermin, "Refah Devleti: Geliþimi, Oluþumu, Modelleri ve Güncel
Deðiþimler", (Yayýnlanmamýþ Yük. Lis. Tezi), Ýstanbul: ÝÜ SBE, 2001. Mishra, Ramesh, Globalization and the Welfare State, Massachusetts: Edward Elgar
Publ. Lmt., 1999.
Myles, John, Jill Quadagno, "Political Theories of the Welfare State", Social Service
Review, March 2002, pp. 34-57.
Orrloff, Ann, "Gender and the Social Rights of Citizenship: The Comparative Analysis of Gender Relations and Welfare States", American Socialogical Review, Issue:
58, 1993, pp. 303-328.
Özdemir, Süleyman, Küreselleþme Sürecinde Refah Devleti, Ýstanbul: ÝTO Yayýný, 2004. Özdemir, Süleyman, "Sosyal Refah'ýn Saðlanmasýnda Yeni Bir Anlayýþ: 'Refah Karmasý' ve Refah Saðlayýcý Kurumlar", Sosyal Siyaset Konferanslarý, Sayý: 48,
Ýstanbul: Ý.Ü. Ýktisat Fakültesi Yay., 2004, s. 98-127.
Özdemir, Süleyman, "Kâr Gütmeyen Kuruluþlar" (KGK) ve Sosyal Refahýn Saðlanmasýnda Artan Rolü", Sosyal Siyaset Konferanslarý, Cilt: 48, Ýstanbul: Ý.Ü. Ýktisat Fakültesi Yay., 2004, s. 129-161.
Özdemir, Süleyman, "Refah Devleti ve Üstlendiði Temel Görevler Üzerine Bir Ýnceleme", AB-Türkiye & Endüstri Ýliþkileri, (Editör: Alpay Hekimler),
Ýstanbul: Beta Yay., 2004, s. 589-639.
Özdemir, Süleyman, "Refah Devletinin Geliþme ve Bunalým Dönemlerinde Ýþ Piyasalarý", Ýktisat Fakültesi Mecmuasý, (Prof. Dr. Toker Dereliye Armaðan), Cilt: 55, Sayý: 1, Ýstanbul: Ý.Ü. Ýktisat Fakültesi Yay., 2005, 41 s., (baskýda)
Özdemir, Süleyman (Çev.), "Avrupa Sosyal Güvenliðinde Deðiþen Ýlkeler", (Jochen Clasen, Wim van Oorschot), Sosyal Siyaset Konferanslarý, 48. Kitap,
Ýstanbul: ÝÜ Ýktisat Fakültesi Yay., 2004, s. 273-313.
Özdemir, Süleyman (Çev.), "Ulusal Refah Devletleri, Avrupa Entegrasyonu ve Küreselleþme: Gelecek Yüzyýl Ýçin Bir Perspektif", Sosyal Siyaset Konferanslarý, Cilt: 45, Ýstanbul: Ý.Ü. Ýktisat Fakültesi Yay., 2003, s. 231-257.
Pierson, Christopher, "Contemporary Challenges to Welfare State Development",
Political Studies, 1998, Issue: XLVI, pp. 777-794.
Pierson, Paul, "Three Worlds of Welfare Research", Comparative Political Studies, Vol.:
33, Issue: 6-7, Aug/Sept. 2000, pp. 791-822.
Powell, Martin, Armando Barrientos, "Theory and Method in the Welfare Modelling Business", Paper presented at the 2nd COST 15 Conference on Welfare
Reforms for the 21st Century, Oslo, 5-6 April 2002, pp. 1-18.
Pringle, Keith, "Europe and Social Welfare", Chapter 1 in Children and Social Welfare
in Europe, Buckingham: Open University Press, 1998, pp. 1-19.
Schut
, J. Wildeboer J., Vrooman, P. Beer, On Worlds of Welfare, The Hague: Social and
Cultural Planning Office Publ., 2001.
Sözer, Ali Nazým, Sosyal Devlet Uygulamalarý, Ankara: Türkiye Ýþçi Emeklileri
Cemiyeti Yay., 1997. Sözer, Ali Nazým, Türkiye'de Sosyal Hukuk, Ankara: Kamu-Ýþ Yay., 1994. Spicker, Paul, "Social Policy", An Introduction to Social Policy, (Çevrimiçi):
http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/socpolf.htm, 13.03.2003,
pp. 1-7.
Spicker, Paul, "The Politics of Welfare", An Introduction to Social Policy, (Çevrimiçi): http//www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/politics.htm 13.03.2003,
pp. 1-5.
Stephens, John D., "The Scandinavian Welfare States: Achivements, Crisis, and Prospects", Welfare State in Transition: National Adaptations in Global Economies, (Ed.: G0sta Esping-Andersen), London: Sage Publ., 1996, pp. 32-65.
Taylor-Gooby, Peter, "Zor Zamanlarda Sosyal Devleti Desteklemek: Hesabý Kim Ödeyecek?", (Çev.: Þenay Gökbayrak), Journal of European Social Policy, Vol.: 11, No: 2, May 2001, (Çevrimiçi): http://www.fisek.org/birliktelikler-yerelstk-gorusler-gokbayrak2.php, 29.03.2003, s. 1-3.
Titmuss, Richard, Essays on the Welfare State, London: Allen and Unwin Publ, 1958.
Titmuss, Richard, Social Policy, London: Allen and Unwin Publ., 1974.
Uslu, Ýbrahim, "Bir Sosyal Siyaset Vasýtasý Olarak Kar Gütmeyen Kuruluþlar: ABD Örneði", (Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi), Ýstanbul: ÝÜ SBE, 1999.
Voorhis, Rebecca A. Van, "Different Types of Welfare States? A Methodological Deconstruction of Comparative Research", Journal of Sociology and Social Welfare, Vol.: XXIX, No: 4, December 2002, pp. 3-18

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com