You are here

ÇİFT S MODELİ BOYUTUYLA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN MOTİVASYON DÜZEYİNE ETKİSİ, BANKACILIK VE ÖZEL FİNANS KURUMLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

ORGANIZATIONAL CULTURE MODEL OF MOTIVATION LEVEL OF S EFFECTS OF DOUBLE size, BANKING AND FINANCE INSTITUTIONS A COMPARATIVE STUDY ON PRIVATE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In the companies of today, there are lots of factors, which determine the motivation of the employee. One of them is the organizational culture. In this work, these two concepts are .studied together; also the subject of how the organizational culture determines the motivation level is explained. Thus, using the method of questionnaire, a research has been made in three different companies, which are in the special finance and banking sector-Consequently, it has been understood that the type of the organizational culture is effective on the level of motivation. On the other hand, with respect to organizational culture and the level of motivation we didn't come across to a significant difference between the companies.
Abstract (Original Language): 
Günümüz işletmeleri rekabet açısından maksimum verimliliğe ulaşmak istemekte ve bunu gerçekleştirmek için de motivasyon düzeyi yüksek işgörenlere ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla, işletmelerde işgören motivasyonunu belirleyen birçok faktör vardır. Bunlardan biri de örgüt kültürüdür. İSgili çalışmada bu iki kavram birlikte ele alınmış, örgüt kültürünün motivasyonu belirleme boyutu üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, anket yöntemi kullanılarak özel finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren üç farklı kuruluş irdelenmiştir. Sonuç olarak her üç kurum için de örgüt kültürü tipinin motivasyon düzeyi üzerinde etkili olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Ancak, örgüt kültürü ve motivasyon düzeyleri açısından kurumlar arasında belirgin bir farka rastlanılmamıştır.

REFERENCES

References: 

Adair
John
, Etkili Motivasyon, Çev. Salih Uyan, İstanbul, Babiali Kültür Yay., 2003.
Aktan Can , insan Mühendisliği, İstanbul,Tugiad Yay., 1999.
Batlaş Acar , Ekip Çalışması ve Liderlik, İstanbul, Remzi Kitabevi,
2002.
Eren Erol , Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul ,Beta Yay,2003.
Erez
Miria
m , Work Motivation, Oxford, Oxford Universitiy Press,
1993.
Goffee Rob, Gareth Jones ,
Kurum Kültürü, Çev.Kıvanç Kutmandu, Ankara, Medicat Yay.,2002.
Röbbins Stephen , Örgütsel Davranışın Temelleri, Çev. Ayşe Öztürk, İstanbul,Etarn Yay.,1994
Schneider Benjamin, "Creating A Climate and Culture for Sustainable Organizational Change", Organizational Dynamics, 24,4,1996.
Torrington Derek, Jane Weightman , The Business of Management, London, Prentice Hall Pub.,1985.
Özkalp Enver, Hüsnü Arıcı , Davranış Bilimlerine Giriş, Eskişehir, A.Ö.F. Yay,2002.
Werner Isabel ,
Liderlik ve Yönetim, Çev.Vedat Üner, İstanbul, Reprosel Yay., 1993.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com