You are here

CERİDE-İ HAVADİS'DE ZİRAAT, TİCARET VE SANAYİ TARTIŞMALARI

DEBATES ON AGRICULTURE, TRADE AND INDUSTRY AT CERİDE-İ HAVADİS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Ceride-i Havadis which began to be published just after proclimanotion of Tanzimat is the fist private newspaper. Beginning from the initial numbers Ceride-i Havadis reflected its ideas about not only current news but also economic news on its pages. Publishing articles in different times, it commented on what was going to be done about agriculture, trade and industry in the modern world and what Ottoman State had to do about these developments. Besides publishing unusual ideas for Ottoman State, it also published positive articles about foreign investment which has been still debated nowadays. It especially focused on agriculture saying that Ottoman State had to do maximize its agriculture production using necessary technological and scientific innovations.
Abstract (Original Language): 
Tanzimat'ın ilanından bir müddet sonra 31 Temmuz 1840 tarihinde yayın hayatına başlayan Ceride-i Havadis Osmanlı Devleti'nin ilk özel gazetesidir. Ceride-i Havadis güncel hadiselerden başka ekonomik faaliyetler ile de daha ilk sayısından başlayarak, fikirlerini sayfalarına yansıtmıştır. Ziraat, ticaret ve sanayi ile ilgili değişik zamanlarda yayınlanan yazılarda bu sektörlerle alakalı modern dünyada neler yapıldığı ve Osmanlı Devleti'nin bunlarla ilgili neler yapabileceği hakkındaki görüşlerini bildirmiştir. Osmanlı ülkesi için oldukça yeni olan fikirlerin yanında, günümüzde hala tartışılan yabancı sermaye konusunda olumlu görüş bildirir ifadelere yer verilmiştir. Özellikle ziraata vurgu yapılarak büyük ve münbit arazilere sahip Osmanlı Devleti'nin bunu kullanması, gerekli bilimsel ve teknolojik yeniliklerin yardımıyla zirai üretimini maksimize etmesi yönünde ağırlıkla durulmuştur.

REFERENCES

References: 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA),İrade Dahiliye ( İD), Numara (Nr). 741 BOA, İD., Nr. 1035 BOA, İD., Nr. 2230 BOA, İD., Nr. 2348
BOA, İD. , Nr. 3740
BOA, İD,
Nr.
29511
BOA, İD,
Nr.
949, 979,1052, 1128, 1134, 1163,1181, 1198, 1427, 1456, 1574,1604, 1607,
1636, 1658, 1680,1708, 1730 ve 1748 BOA, İH, Nr. 278, 290 BOA, İH, Nr. 8815
BOA, İH, Nr. 9933 BOA, İH. , Nr. 1239
Ceride-i Havadis Gazetesi: Sayılar: 1-1212 (Tarih: 1840-1864).
EBUZZİYA, Ziyad, "Ceride-i Havadis", Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 7, İstanbul.
1993, s. 406-407.
İNUĞUR, M. Nuri, Basın ve Yayın Tarihi, İstanbul: Çağlayan, 1982.
İPEK, Nedim, "Churchill Vak'ası ve Vesikaları", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1987. KAYNAR, Reşat, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara: TTK, 1985. KOLOĞLU, Orhan, Miyop Çörçil Olayı, Ankara: Yorum, 1986. ORAL, Fuat Süreyya, Türk Basın Tarihi (1728-1922), Ankara 1969.
ŞAPOLYO, Enver Behnan, Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü İle Basın, Ankara: Güven,
1971.
TOPUZ, Hıfzı, 100 Soruda Türk Basın Tarihi, İstanbul: Gerçek, 1973.
YAZICI, Nesimi, "Tanzimat Dönemi Basını Konusunda Bir Değerlendirme", Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu. 31 Ekim-3 Kasım 1989, TTK, Ankara,
1994,
s.55-84
.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com