You are here

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞ ETİĞİ : BİR ALAN ARAŞTIRMASI

WORK ETHICS IN WORKING LIFE : A CASE STUDY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Work ethics is a concept becoming widespread all over the world in recent years. Because of its close relation with profitability, image, competitive advantage etc. in work life, its importance increases gradually. Therefore work ethics appears as a subject to be researched. Our study consists of two parts. In the first part, morality, work ethics, importance of work ethics in business and the factors leading to increasing importance of work ethics in work life, are examined. In the second part, a research on the perceptions of the employees about the factors influencing work ethics and the studies of workplaces on work ethics, is presented. 534 employees have been interviewed in this research. The findings from interviews have been analyzed and evaluated.
Abstract (Original Language): 
İş etiği son yıllarda, tüm dünyada gittikçe yaygınlaşan bir kavramdır. İş yaşamındaki, karlılık, imaj, rekabet avantajı vb. ile olan yakın ilişkisi dolayısıyla, işletmeler ve çalışanlar için önemi de gittikçe artmaktadır. Bu nedenle iş etiği, araştırılması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde iş ahlakı, iş etiği, iş etiğinin işletmeler için önemi ve iş yaşamında iş etiğinin öneminin artmasına yol açan faktörler anlatılmaktadır. İkinci bölümde ise, çalışanların iş etiğini etkileyen faktörlere ilişkin algılamaları ve işletmelerin iş etiği konusundaki çalışmaları üzerine yaptığımız araştırma sunulmaktadır. Araştırma kapsamında 534 çalışan ile görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen bulgular sunulmuş ve değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Abbas, J. Ali & Azim, Ahmed. (2001); 'Work Ethic and Loyalty in Canada', The Journal of Social Psychology, Vol.35, No.1, ss.31-37.
Adams, S. James. (2001); 'Codes of Ethics as Signals for Ethical Behavior', Journal of Business Ethics 29, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, ss.199-210 .
Akbulut, Emine Ebru. (2000); 'Etik Davranış Kuralları ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları İçin Öneri', Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, Ankara, Ekim, http://www.spk.gov.tr/yayinlar/kye/2000_eebruakbulut.pdf (25.05.2007).
Alsop, Ronald J. (2004); 'Corporate Reputation: Anything But Superficial -the Deep But Fragile Nature of Corporate Reputation', Journal of Business Strategy, Vol.25, No.6,
ss.21-29.
Anell, Barbro I. & Wilson, Timothy L. (2000); 'The Flexible Firm and The Flexible Coworker', Journal of Workplace Learning: Employee Counselling Today, Vol.12, No.4,
ss.165-170.
Aras, Güler. (2001); 'Toplantı Sonuç Raporları', İş Etiği: Eski Sorunlar, Yeni Kavramlar, Yeni Yaklaşımlar, Friedrich Ebert Stiftung Yayını, İstanbul, ss.49-62.
Argyle, Michael. (1990); The Social Psychology of Work, Penguin Books, England.
Arslan, Mahmut. (2001); İş ve Meslek Ahlakı, Nobel Yayınları, Ankara.
Aşçıgil, F. Semra. (2001); 'Toplantı Raporları', İş Etiği: Eski Sorunlar, Yeni Kavramlar, Yeni Yaklaşımlar, Friedrich Ebert Stiftung Yayınları, İstanbul, ss.5-45.
Blanchard, Ken. (2002); 'Değerlerle Yönetim', Executive Excellence Dergisi, Sayı:64, Temmuz, ss.22-23.
Boatright, John R. (2003); Ethics and the Conduct of Business, Prentice Hall, New Jersey.
Gorz, Andre. (1995); İktisadi Aklın Eleştrisi, (Çev. Işık Ergüden), İnceleme Dizisi:57, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Gök, Sibel (2008); "İş Etiği ile İş Ahlakı Arasındaki İlişki ve Çalışma Yaşamında İş Etiğini Etkileyen Faktörler" Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:5 Sayı:1, ss.1-19.
Grint, Keith. (1998); Çalışma Sosyolojisi, (Çev. Veysel Bozkurt), Yayın No:513, Alfa Yayınları, Bursa.
Harvey, Eric. (2003); ‘Etik Görevlileri’, Executive Excellence Dergisi, Sayı:73, Nisan, s.24.
Hegel, W.F. George. (1991); Hukuk Felsefesinin Prensipleri, (Çev. Cenap Karakaya), Sosyal
Yayınları, Đstanbul.
Kanungo, R. N. (1998); ‘Masumiyete Çağrı’, Kariyer Dünyası Dergisi, Sayı:8, ss.84–85.
Kilcullen, Maureen & Kooistra, Judith Ohles. (1999); ‘At Least Do No Harm: Sources on
the Changing Role of Business Ethics and Corporate Social Responsibility’,
Reference Services Review, Vol.27, No.2, ss.158–178.
Maclagan, Patrick. (2007); ‘Hierarchical Control or Individuals’ Moral Autonomy?
Addressing A Fundamental Tension in the Management of Business Ethics’,
Business Ethics: A European Review, Vol.16, No.1, January, ss.48–61.
Mc. Avoy, Sherrie G. (2001); ‘Ahlaki Değerleri Öne Çıkarırken Kurallara Uyma Gereğini
de Unutmayın’, Executive Excellence Dergisi, Sayı:52, Temmuz, ss.17–18.
McHugh, P. Francis. (1992); Ethics–Đs Ahlakı–, Tüsiad Yayınları, Đstanbul.
NBES (2000), The National Business Ethics Survey, http://www.ethics.org/
Osthaus, Carl R. (2004); ‘The Work Ethic of the Plain Folk: Labor and Religion in the Old
South’, The Journal of Southern History, Vol.70, Issue 4, November, ss.745–782.
Özkalp, Enver & Kırel, Çiğdem. (2004); Örgütsel Davranıs, 2. Baskı, Yayın No: 1468,
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ekim, Eskisehir.
Öztuğ, Nafiye. (2004); Etik ve is Etiğine Đliskin Yaklasımlar, Marmara Ünv.(SBE).
Rodin, David. (2005); ‘What's Wrong with Business Ethics’, International Social Science
Journal, Vol.57, Issue185, September, ss.561–571.
Schbracq, Marc J. & Cooper, Cary L. (2000); ‘The Changing Nature of Work’, Journal of
Managerial Psychology, Vol.15, No.3, ss.227–241.
Serbest, Hamit. (2001); ‘Đnsan ve Etik’, Isık Binyılı Dergisi, Sayı:7, Sonbahar,
www.lightmillenium.org (20.05.2007).
Sidani, Yusuf Munir & Gardner, William L. (2000); ‘Work Values Among Lebanese
Workers’, The Journal of Social Psychology, Vol.140, No.5, ss.597–607.
Steyn, Carly & Kotzé, Hennie. (2004); ‘Work Values and Transformation: The South
African Case 1990–2001’, Society in Transition, Vol.35, Issue 1, ss.145–164.
Tansal, Sabih. (2002); ‘Etik Değerlere Evrensel Yaklasım’, Executive Excellence Dergisi,
Sayı:64, Temmuz, ss.10–11.
Tınar, Mustafa Yasar. (1999); Çalısma Psikolojisi, Necdet Bükey Yayınları, Đzmir.
Ural, Ayhan & Kılıç, Đbrahim. (2006); Bilimsel Arastırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, 2.
Baskı, Detay Yayınları, Ankara.
Tierney, P. Elizabeth. (1997); Đs Ahlakı, (Çev. Günhan Günay), Rota Yayınları, Đstanbul.
Weber, John A. (2007); ‘Business Ethics Training: Insights from Learning Theory’, Journal
of Business Ethics, Vol.70, Springer, ss.61–85.
Yuspeh, R. Alan. (2002); ‘Etik Değerleri Canlandırmak’, Executive Excellence Dergisi,
Sayı:64, Temmuz, s.14.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com