You are here

ÇEVRE SORUNLARININ YEREL ÖZELLİKLERİ VE ÜSKÜDAR ÖRNEĞİ

LOCAL FEATURES OF THE ENVIRONMENTAL PROBLEMS: THE CASE OF ÜSKÜDAR MUNICIPALITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Local administrations should establish regulations in accordance with the needs of their neighborhood so as to meet needs of local environment. In order to implicate these rules local administrations have autonom structures that will be built more dependent from central government. This would obviously enable them to make faster and more efficient decisions. Environmental problems stem from human activities. One of the most important reasons for local administrations to exist is to improve the quality of human life. Therefore it is impossible to find a solution to environmental problems without the participation of local governments. Activities that cause environmental problems occasionally occur in areas that are under the responsibility of local administrations. Local administrations should have some qualities in order to prevent environmental problems and improve its conditions. Local governments should have structures that are democratic, autonom and transparent. In this study, environmental problems in District Government Üsküdar and environmental protection affairs executed by Üsküdar Municipality are analysed.
Abstract (Original Language): 
Çevre sorunlarının önlenmesi ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi sorumlulukları bulunan yerel yönetimlerde bulunması gereken kimi özellikler vardır. Yerel yönetimler, öncelikle “demokratik”, “özerk”, ve “saydam” bir yapıya sahip olmalıdır. Yerel yönetimler, hizmet ettikleri yerin sosyal ve çevresel özelliklerine uygun bir çevre politikası geliştirmeli ve yaşama geçirmelidir. Bunu yapabilmek için, özerk bir yapıya sahip olmalıdır. Toplumun ve çevrenin yerel özelliklerini dikkate alarak geliştirdikleri çevre politikasını, merkezi yönetimin olumsuz karışması olmaksızın yaşama geçirebilmek için “özerk” bir yönetim yapısına sahip olmalıdır. Çevre sorunları, insanın yaşamla ilgili etkinliklerinden kaynaklanmaktadır. Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları, daha da önemlisi temel varlık nedenleri, insan yaşamı ve insan yaşamının kalitesinin iyileştirilmesiyle ilgilidir. Bu yüzden yerel yönetimler dışarıda bırakılarak çevrenin korunması ve geliştirilmesi olanaklı değildir. Çevre sorunlarının başlıca nedeni olan insan etkinliklerinin büyük bir çoğunluğu, belediyelerin yetki sınırları içinde, ya belediyelerin izni ve denetimi altında ya da doğrudan doğruya belediyelerce gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada Üsküdar ilçesindeki çevre sorunları ele alınmakta ve Üsküdar Belediyesi tarafından yürütülen çevre koruma çalışmaları incelenmektedir.

REFERENCES

References: 

Aksoy, Yıldız (2004), “Üsküdar İlçesi Açık Yeşil Alan Durumunun
İrdelenmesi,” Ekoloji, Yıl 13, Sayı 54.
Altuğ, Fevzi, Çevre Sorunları, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın
No: 41.
Asan, Ünal vd. (2003), “Üsküdar İlçesindeki Bazı Koruların Fonksiyonel
Değerleri ve İstanbul Halkına Hizmetleri,” I. Üsküdar Sempozyumu, 23–
25 Mayıs 2003, Cilt 1.
Asan, Ünal (2003), “Üsküdar’ın Canlı Kültür Mirası: Anıt Ağaçlar,” I. Üsküdar
Sempozyumu, 23–25 Mayıs 2003, Cilt 1.
Biricik, Ali Selçuk (2004), “Üsküdar’ın Kuruluş ve Gelişmesinde Doğal
Etkenler,”, II. Üsküdar Sempozyumu, 10–12 Mart 2004, I. Cilt.
Emür, Semih Halil, Dişlen Onsekiz (2007), “Kentsel Yaşam Bileşenleri Arasında
Açık–Yeşil Alanların Önemi–Kayseri Kocasinan İlçesi Park Alanları,”
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2007/1,
(Çevrimiçi): http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_22/23–% 20(367–396.
% 20syf.).pdf
Geray, Cevat (1998), “Yerel Yönetimler ve Çevre,” Çağdaş Yerel Yönetimler
Dergisi, Cilt 7, Sayı 3, Temmuz 1998.
Gökdayı, İsmail (1997), “Çevrenin Geleceği: Yaklaşımlar ve Politikalar,”
Ankara, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 1997.
Görmez, Kemal (1997), Çevre Sorunları ve Türkiye, Genişletilmiş 2. Baskı,
Ankara, Gazi Büro Yayınevi, 1997.
İsbir, Eyüp G. (1991), Şehirleşme ve Meseleleri, Geliştirilmiş İkinci Baskı,
Ankara.
İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğü (1991), İstanbul Çevre Durum Raporu,
(ed. Buket Akdağ Sarı), İstanbul.
Kaplan, Ayşegül (1997), Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, Mülkiyeliler
Birliği Vakfı Yayını, Ankara.
Karakuyu, Mehmet (2006), “İstanbul’un Mekansal Gelişiminin Analizi,” 4.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13–16 Eylül 2006, (Çevrimiçi):
178 EYÜP ZENGİN – AQİL ESEDOV
http://dis.fatih.edu.tr/store/docs/karakuyu_istmekgelangkkxxSyS.pdf,
12. 11.2007
Keleş, Ruşen (1996), Kentleşme Politikası, 3. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi
Yayını.
Keleş, Ruşen, Can Hamamcı (1997), Çevrebilim, Ankara, İmge Kitabevi Yayını.
Mutlu, Ahmet (2001), “Yerel Yönetimlerin Çevre Politikaları: Çorum Örneği,”
Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Ağustos, Cilt 6, Sayı 8.
Ökmen, Mustafa: “Sivas’ta Kentsel Gelişme,” Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1.
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, “Türkiye Çevre Atlası,” (Çevrimiçi):
http://www.cedgm.gov.tr/cevreatlasi/atlasin_metni.pdf
Üsküdar Belediyesi (2006), Faaliyet Raporu, 2006, (Hazırlayan Üsküdar
Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü), İstanbul, Aksiyoner Ltd.
(tarih yok)
Üsküdar Belediyesi (2009), Stratejik Plan 2007–2008–2009 Yılları, (Çevrimiçi):
http://www.sp.gov.tr/documents/planlar/IstanbulUskudarSP0709.pdf
Yıldız, Canan (207), “Yerel Yönetim Hizmetlerinde Kirlilik Önleme Olanakları,”
Çevre ve Mühendis Dergisi, TMMOB Çevre Müh. Odası, Sayı 25;
(Çevrimiçi): http://www.enve.metu.edu.tr/people/goksel.demirer/
temizuretim/doc/B0008.pdf; 20. 02. 2007
Yurt Ansiklopedisi, Cilt 6.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com