You are here

Orta ve Köşe Voleybol Oyuncularının Hazırlık Öncesi Ve Sonrası Bacak Kuvvetlerinin Karşılaştırılması

Comparison Of Pre-Season And Post-Season Leg Strenght Of Volleyball Players In The Blocker And The Spiker Players

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is investigate the comparisons of leg muscle strength of the female volleyball players in the blocker and spiker players. Totally 22 female volleyball players, 11 orta volleyball players (age: 19,46±2,1) and 11köşe volleyball players (age: 19,66±2,0) were participated in this study. This study investigated age, height, weight, trai-ning age, leg length and leg muscle strength (pre-season and post season). The data were evaluated by the program SPSS 10.0. differences between pre-test and post-test values were analyzed by Wilcoxon test and differences between experiments were analyzed by Mann Whitney-U test. Body height of blocker were significantly higher than spiker pla¬yer (p<0,05). Between the two groups, statistically significant differences, as leg length and post-season test values of leg muscle strength, were found the measurements (p<0,05). For both of the two groups showed a significant difference between pre-season and post-season test measurements of leg muscle strength (p<0,05). As a result, according to the volleyball game players in the game spiker in the blocker, players undertake a more ac¬tive role. The work they do in the direction of leg forces more powerful than the spiker pla¬yers can be connected to this structure.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, bayan voleybol oyuncularından orta ve köşe oyuncularının bacak kas kuvvetlerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya 11 orta oyuncu (yaş ortalaması (x = 18,72 ± 2,24) ve 11 köşe oyuncu (yaş ortalaması (x = 18,72 ± 2,24) olmak üzere toplam 22 bayan voleybolcu katılmıştır. Çalışmada deneklerin yaşı, boyu, kilosu, antrenman yaşı, bacak uzunluğu ve bacak kuvvetleri (hazırlık dönemi öncesinde ve hazırlık dönemi sonrasında) incelenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 10.0 paket programında değerlendirilmiştir. De-neklerin ön-test son-test değerleri arasındaki farklar Wilcoxon Testi ile ve denekler arasındaki farklar ise Mann-Whitney U Testi ile analiz edilmiştir. Orta oyuncuların boy uzunluklarının köşe oyunculara göre daha fazla olduğu saptanmış (p<0,05). Her iki grup arasında bacak uzunluğu ve hazırlık dönemi sonrası bacak kuvvet ölçümlerinde istatis¬tiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p<0,05). Her iki grupta da hazırlık dönemi öncesi ve hazırlık dönemi sonrası bacak kuvveti ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak, voleybol oyununda orta oyuncular köşe oyuncu-larına göre oyunda daha aktif görevler üstlenmektedirler. Yaptıkları iş doğrultusunda bacak kuvvetlerinin köşe oyuncularına göre daha güçlü oluşu oyuncuların bu yapılarına bağlanabilir.

REFERENCES

References: 

1. Aagaard, P., Simonsen, E. B., Beyer, N., Larsson, B., Magnusson, P., Kjaer, M. (1997). Isokinetic Muscle Strength and Capacity For Muscular Knee Joint Stabilization In Elite Sailors. Int.J.Sports Med. 18(7): 521-5.
2. Alfredson, H., Nordstorm, P., Lorentzon, R. (1997). "Bone Mass In Female Volleybal Players: A Comparison Of Total and Reguonal Bone Mass In Female Volleyball Players and Nonactive Females". Cal-cif Tissue Int. APR; 60 (4): 338-42.
3. Aydos, L., Pepe, H., Karakuş, H. (2004). "Bazı Takım ve Ferdi Spor¬larda Rölatif Kuvvet Değerlerinin Araştırılması". Gazi Üniversitesi Kır¬şehir Eğitim Fakültesi, 5(2:)305-315.
4. Bompa, T.O., (1998). Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Çeviri; Kes¬kin I., Tuner, A. Bağırgan Yayınevi: Ankara.
5. Calmels, P., Minaire, P. (1995). A Review Of The Role Of The Ago¬nist/Antagonist Muscle Pairs Ratio In Rehabilitation. Disabil Rehabil.
Aug-Sep;17(6):265-76.
6. Eralp, F., Çotuk, M. (2005). Voleybolda Temel Beceriler. Morpa Kül¬tür Yayınları: Ankara.
7. Gelen, E., Saygın, Ö., Karahan, M., Karacabey, K. (2006). "I ve II. Ligdeki Tenisçilerin Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması". Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 20 (2): 119-127
8. Iossifudou, A. N., Baltzopuulus, V. (2000). "Intertial Effects On Mo¬ment Development During Isokinetic Concentrik Knee Extension Tes¬ting". J. Orthop. Sports PHYS. Der. June;30 (6): 317-23.

9. Magalhaes, J., Oliveira, J. (2004). "Concentric Quadriceps and Hamstrings Isokinetic Strength in Volleyball and Soccer Players". J Sports Med Phys Fitness. Jun;44(2):119-25.
10. Öztürk, L., Aktan, A., Varol, T. (1997). İşlevsel Anatomi. Saray Me-dikal Yay.San.ve Tic.Ltd.Şti. 1.Baskı. Bornova,İzmir.
11. Riley, D. (1995). "Voleybol İçin Kuvvetlilik Çalışması". Çeviri: H. Can. Hacettepe Üniversitesi Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi. 3 (5): 22-39.
12. Solomon, E. P. (1999). İnsan Anatomisine ve Fizyolojisine Giriş, Çe¬viri: Bikem, L. 2.Baskı. Birol Yayıncılık: İstanbul.
13. Savaş, S., Sevim, Y. (1992). " 14-16 Yaş Grubu Kız Basketbolcu-larda Dairesel Antrenman Metodunun Genel Kuvvet Gelişimine Etki¬leri". Spor Bilimleri Dergisi. 3(4): 40-47
14. Yenigün, Ö. (2003). "Voleybolcuların Alt Ekstremite Antropomet-
rik Ölçümleri ile Biodex Aleti ile Ölçülen Diz Fleksiyon Ekstansiyon Kas
Kuvvetlerinin Değerlendirilmesi". Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com