You are here

Spor Kulüplerinde Örgütsel Çatışma Yönetimi

Organizational Conflict Management In Sport Clubs

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Conflict is an inevitable consequence of working life because managers are in contact with group members and employees in every moment of it. Conflict means a disagree¬ment between two or more persons, between groups or departments emanating from different perceptions and interests. The most important point is how managers deal with the conflicts and how they react against these conflicts. The strategies and methods ma¬nagers use in the case of conflicts directly affect the success of them and their associa¬tion. In this study we aim to determine which strategies sport clubs managers and trainers devise to finish these conflicts.
Abstract (Original Language): 
Çalışma hayatımızın her anında grup üyeleri veya çalışanlar ile iletişim ve etkileşim içinde olduğumuzdan çatışmalar kaçınılmazdır. Çatışma, iki veya daha fazla insan, gruplar ya da departmanlar arasında farklı bakış ve düşüncelerin ortaya çıkmasından kaynaklanan anlaşmazlıklardır. Önemli olan nokta ortaya çıkan bu çatışmaları nasıl yönettiğimiz ve bu durumlar karşısında hangi yönde tepkiler verdiğimizdir. Çatışmalara karşı uygulayacağı-mız strateji ve yöntemler kendimizin ve kurumumuzun başarısını doğrudan etkileyecek-tir. Çalışmamızda spor kulüplerindeki görev yapan spor yöneticileri ve antrenörlerinin çatışma durumunda bu çatışmanın sonlandırılması için hangi stratejiyi uyguladıklarını tes¬pit etmeyi amaçladık.
168-172

REFERENCES

References: 

H. (1999) Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara, s.301-310.
2. Çağlar İ. (2002) Organizasyonlarda Çatışma Yönetiminin Sektörlerarası Karşılaştırılması ve Çorum Örneği, G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fa¬kültesi Dergisi, s.33.
3. Donuk B. (2008) Yönetim İstifa, Ötüken Yayınları, İstanbul, s.105.
4. Eren E. (1996) Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, İstanbul, s.456.
5. Eren E. (2008) Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul, s.554.
6. Ertürk M. (2000) İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Beta Ya¬yınları, İstanbul, s.217.
7. Holton B., Holton C. (1992) The manegers short course: A comple¬te Course in Leadership Skills for the First-time manager, John Wiley & Sons, Inc, New York.
8. İbicioğlu H. (2001) İşletmelerde Departmanlar Arası Çatışmaların Kay¬nakları ve İşletme Performansına Etkilerine İlişkin Bir Araştırma, Verimlilik Dergisi, s.99.
9. Kılıç T. (1985) Örgütlerde Çatışma Mahiyeti Ve Nedenleri, İ.Ü.İşlet-me Fakültesi Dergisi, İstanbul, 14:1, s. 103.

10. Koçel T. (2001) İşletme Yöneticiliği, Beta yayınevi, İstanbul, s.540.
11. Medcalf, H., Unwick, L.D. (2003) Dynamic Administration: The Col¬lected Papers of Mary Parker Follett, Vol. III, Harper&Brother Publis¬hers, London, p.30.
12. Rahim M.A., Antonioni D, Psenicka C, (2001) A Structural Equati¬ons Model of Leader Power, Subordinates' Styles of Handling Conflict And Jop Performance, International Journal of Conflict Management,
12:3, p.193.
13. Şahin A., Emini F., Ünsal Ö. (2006) Çatışma Yönetimi Yöntemleri ve

Hastane Örgütlerinde Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Konya s.554-555.
14. Şenel T. (2007) Spor Kulüpleri ve Kurumsal Yönetim, FESAM, İs¬tanbul.
15. Şimşek M.Ş. (1999) Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınevi, An¬kara, s.271.
16. Tekarslan E, Kılınç T, Şencan H, BaysalA.C. (2000) Davranışın Sos¬yal Psikolojisi, Dönence Yayın, İstanbul, s.272.
17. Yatkın A. (2008) Örgütsel Çatışmanın ve Performans Değerleme¬nin İşgören Performansına Etkileri, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma¬ları, s.13.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com