You are here

Üç Büyük Kulüp Futbol Taraftarının Sosyal Kimlikleri Ve Şiddete Bakış Açıları

Social Identification And Wievpoint To Violence Of 3 Big Club Fans

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was made to evaluate social identification and viewpoint to violence of Fener-bahce, Galatasaray ve Besiktas Sport Club spectators that are called as 3 Big Club con¬tributing football completions in Istanbul. In this study, a public survey that used by Ziya Koruç was subjected to 100 person for each club, a total of 300 football spectator. The survey was performed around stadium and in special areas for each spectator. A fre-quency analysis was performed to evaluate the results. In viewpoint social profiles of football spectators in contributing the study, the results showed that the spectators were generally the young peoples, went to stadium without football completion, had tribune a leader and believed the require of this, the education levels were high against expectation, liked the time consuming on together, paid by the club of 18,7 % of transport fee. In addition to, the results showed that 28,3 % of the spec¬tators drinked to alcohol, believed the request to make everything for teams of them¬selves, firstly as responsible from violence the hooligans, club managers and medias, and do not secure for families.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, İstanbul'da futbol müsabakalarına giden 3 büyük kulüp olarak adlandırdığı¬mız; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp taraftarlarının sosyal kimliklerini ve şid¬dete bakış açılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada her kulüpten 100'er kişi olmak üzere toplam 300 futbol taraftarına Ziya Koruç tarafından kullanılan bir anket uy¬gulanmıştır. Anket, taraftara stadyum çevresinde ve toplandıkları özel mekânlarında bi¬rebir uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans analizi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan futbol taraftarların sosyal profilleri ön plana çıkarıldığında, taraftarla¬rın büyük bölümünü genç yaş grubun oluşturduğu, eğitim düzeylerinin beklenenin ak¬sine yüksek olduğu, maçlar dışında da sahaya gittikleri, tribün liderlerinin olduğu ve bunu gerekli gördükleri, takımdaşlarıyla fazlaca özdeşleştikleri, dış sahada %18,7'nin yol üc¬retini dernek/kulübün karşıladığı belirlenmiştir. Ayrıca maç günü taraftarın %28,3'nün dü¬zenli olarak alkol kullandığı, iyi taraftarların takımı uğruna her şeyi göze alabilmesi gerektiğini, şiddetin başlıca sorumlusu olarak holigan, kulüp yöneticileri ve medyayı gör¬dükleri, sahaya aile ile gidilmesinin güvenlik acısından tehdit oluşturacağı görüşünü ta¬şıdıkları saptanmıştır.
94-99

REFERENCES

References: 

1. Acet M (2001). Futbol Seyircisini Fanatik ve Saldırgan olmaya Yö¬nelten Sosyal Faktörler, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
2. Bahadır Z. (2006) Futbol Seyircisinin Sosyo-Ekonomik-Kültürel Ya¬pısının Şiddet eylemine Etkisi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens¬titüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı,Yüksek Lisans Tezi, Niğde.

3. Çağlayan S.H. (2003 ) futbol Seyircisinin Sosyo-ekonomik-Kültürel Yapısının Şidet Eğilimindeki Rolü Konyaspor Örneği), Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilileri Enstitüsü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Konya
4. Koruç Z. Bayar PArslan F. (2005). "Türkiye'de Futbol Fanatikleri: Sosyal Kimlik ve Şiddet", Futbol Müsabakalarında Terörün Nedenelri ve Önleme Yolları, Bilimsel
5. Kurtiç N. (2006). Futbol Seyircisini Saldırganlığa İten Psiko-sosyal Nedenler (Sakarya İl Örneği), Sakarya Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya
6. Şahin H.M. (2003). Sporda Şiddet ve Saldırganlık, Nobel Basım
Evi,
7. Var L. (2008) "Futbol Seyircilerinin Spor alanlarındaki Saldırganlık Davranışları Hakkında Betimsel Bir Çalışma (Kırşehir İli Örneği), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabi-lim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
8. Yüksel H. Doğan B. Moral S. Acar M.F. (1998). Futbolda Şiddetin Toplumbilimsel Boyutları, Hacettepe Üniversitesi Futbol Bilim ve Tek¬noloji Dergisi, Yıl:5, Sayı:1,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com