You are here

ÇALIŞMA HAYATINDA SINIRSIZ VE ÇOK YÖNLÜ KARİYER YÖNETİMİ

BOUNDARYLESS AND PROTEAN CAREER MANAGEMENT IN WORKING LIFE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the study, Manisa, boundaryless and protean career working in the physical education teacher’s to define the differences between the attitudes and attitudes to investigate career. The study population, the center of Manisa in 2010, working in the private and public schools is 109 physical education teachers. The research, 109 participated in all of the physical education teacher. The research data were collected, Briscoe et al. "Boundaryless and Protean Career Attitudes Scale" was used. In addition, the participants, "Voluntary Participate Form" and "Personal Information Form". Permission of the scale, adaptation into Turkish and its application Onay and Ataseven (2007) were made by. For analysing the research data in SPSS 15.0 for Windows statistical software package t-test and One Way ANOVA are used. As a result, physical education teachers working in the center of Manisa, boundaryless career are preferred. Among the sub-dimensions, is the preferred organizational mobility and self-directed career. Looking at private and state schools, private schools, one physical education teacher’s prefer boundaryless career and organizational mobility. Looking at private and state schools, private schools, one physical education teacher’s prefer boundaryless career and organizational mobility. Demographic variables, between the ages of 21-30 physical education teacher’s boundaryless career attitude, between the ages of 21-30, college graduates, teaching between 6-10 years who are not satisfied with the salary physical education teacher’s organizational mobility is high. The institution for 11 years and older to have children and work structure physical education teacher’s boundaryless mindset, aged between 41-50 years and teaching for 11 years and over in his life time the physical education teacher’s, values -driven in the attitudes of career and physical education teacher’s 5 years and under working in the institution, self-directed attitudes were higher in his career. Physical education teacher’s; "gender, marital status, the number of jobs and the institution's salary" variables in the difference between career attitudes could not be identified.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, Manisa merkezde çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin sınırsız ve çok yönlü kariyer tutumları arasındaki farklılıkları ortaya koymak ve kariyer tutumlarını incelemektir. Araştırmanın evrenini, 2010 yılında Manisa merkezdeki özel ve devlet okullarında görev yapan 109 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya, 109 beden eğitimi öğretmeninin tamamı katılmıştır. Yapılan araştırmada veri toplama aracı olarak, Briscoe ve ark. (2006) tarafından geliştirilen “Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Tutumları Ölçeği” kullanılmıştır. Bunun yanında katılımcılara, “Gönüllü Katılın Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Ölçeğin gerekli izinler alınarak, Türkçe’ye uyarlanması ve uygulaması Onay ve Ataseven (2010) tarafından yapılmıştır. Araştırmanın veri analizlerinde, SPSS 15.0 for Windows istatistik paket programı içinde yer alan; t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Manisa merkezde çalışan beden eğitimi öğretmenleri, sınırsız kariyeri tercih etmektedirler. Alt boyutlar arasında ise, örgütsel hareketliliği ve kendi kendine yönlendirilen kariyeri tercih ettikleri görülmektedir. Özel ve devlet okullarına bakıldığında; özel okulda çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin sınırsız kariyeri ve örgütsel hareketliliği tercih etmektedirler. Demografik değişkenlerden, 21-30 yaş arasındaki beden eğitimi öğretmenlerinin sınırsız kariyer tutumu, 21-30 yaş arası, üniversite mezunu, 6-10 yıl arasında öğretmenlik yapan ve maaşından memnun olmayan beden eğitimi öğretmenlerinin ise örgütsel hareketlilikleri yüksektir. Çocuk sahibi olan ve kurumda 11 yıl ve üzeri çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin sınırsız düşünce yapıları; 41-50 yaş arasında olan ve öğretmenlik hayatında 11 yıl ve üzeri zamandır bulunan beden eğitimi öğretmenlerinin değerlere göre yönlendirdikleri kariyer tutumları ve kurumda 5 yıl ve altı çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin ise, kendi kendine yönlendirilen kariyer tutumları yüksek bulunmuştur. Beden eğitimi öğretmenlerinin; “cinsiyet, medeni durum, çalıştığı iş sayısı ve kurumdan aldığı maaş” değişkenleri ile kariyer tutumları arasında ise bir farklılık tespit edilememiştir.

REFERENCES

References: 

Akat, İ., ve Budak, G. (1994). “İşletme Yönetimi”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 21-22.
Arthur, MB., Rousseau, DM. “A Career Lexicon for the 21st Century”, Academy of management executive, 1996, Vol.10 (4) 28-39. “The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era, New York: Oxford University Press.”
Bird, A. “Careers as Repositories Of Knowledge: A New Perspective On Boundaryless Careers”, Journal of Organizational Behavior,1994, 15(1), 64-79
Brett, J. M., & Stroh, L. K. Umping ship: Who benefits from an external labor market career strategy?”. Journal of Applied Psychology, 1997, 82(3), 331-341.
Briscoe, JP., Hall, DT. The İnterplay Of Boundaryless And Protean Careers: Combinations And İmplications. Journal Of Vocational Behavior, 200 69(1), 4–18.
Briscoe, J. P., Hall, D. T., ve DeMuth, R. L. F. Protean and boundaryless careers: An empirical exploration. Journal of Vocational Behavior, 2006, 69(1), 30–47.
Budak. Gülay ve Budak, Gönül (2004). İşletme Yönetimi, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir, 610-620
Çelik, A. ve Soysal, A. “Değişen İş Hayatında Kariyer Platosu: Çalışanlar Açısından Kader mi, Yoksa Fırsat Mı?”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, Cilt.1 (1), Kahramanmaraş, 25-27.
SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:7 SAYI:1 2012
ELEKTRONİK DERGİ
17
Erdoğmuş, N. ve Doğan, Ö.(2003). Örgütsel Değişimler Ve Yeni Kariyer Yaklaşımları, 2. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 18-19 Mayıs, Kocaeli, 1-12
Hall, D. ve Moss J. E. (1998). “The New Protean Career Contract: Helping Organizations and Employees Adapt”, Organizational Dynamics, 26(3),41-59.
Mirvis, P. H. ve Hall, D. T. 'Psychological success and the boundaryless career', Journal of Organizational Behavior, 1994, 15(4), 365-380.
Nardone, T., Veum, J.,Yates, J. (1997). Measuring Job Security. Monthly Labor Review, 120 (1), 26-33.
Onay, M. ve Ataseven, B. New Directions for Boundaryless and Protean Careers: What Do Human Resources Managers Make Differently?, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2010, Cilt 14 (20), 435-465
Seymen, O.A., “Geleneksel Kariyerden, Sınırsız Ve Dinamik / Değişken Kariyere Geçiş: Nedenleri Ve Sonuçları Üzerine Yazınsal bir İnceleme”, Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2004, Cilt 23 (1), Bursa, 79-114.
Soysal, A. (2006). Küreselleşen İş Hayatında Yeni Kariyer Yaklaşımları, http://www.ikademi.com/kariyer-planlama/483-kuresellesen-hayatinda-yeni-... (erişim tarihi: 13.03.2008)
Sullivan, SE., Arthur, MB., The Evolution Of The Boundaryless Career Concept: Examining Physical and Psychological Mobility, Journal of Vocational Behavior, 2006, Vol:69(3), 19–29.
Uygur, A.,Örgütlerde Kariyer Geliştirme ve Planlaması: Otel İşletmelerinde Uygulama Konulu Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1998, Ankara, 16-17

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com