You are here

AİLELERİN ÇOCUKLARINI YAZ FUTBOL OKULLARINA GÖNDERME NEDENLERİ, BEKLENTİLERİ VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI

REASONS OF FAMILIES ́ LETTING THEIR CHILDREN ATTEND TO SUMMER FOOTBALL SCHOOLS, THEIR EXPECTATIONS AND SOCIOECONOMICAL SITUATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Families with lower income let their children attend to summer football schools primarily becouse their children want to, secondly they think their children will earn their living on football. Most of the families have a primary education. Mostly, mothers are housewives and fathers are officers and socio-economicaly they lead a difficult life.
Abstract (Original Language): 
Alt gelir grubuna mensup aileler, çocuklarını yaz futbol okuluna öncelikli olarak çocukları istediği için, ikinci sırada da gelecekte iyi bir maddi kazancı olsun düşüncesiyle göndermektedirler. Ailelerin eğitim durumu ilkokul yoğunlukludur. Meslek durumu olarak anne ev kadını, baba memur yoğunlukludur ve sosyo-ekonomik bakımdan sıkıntı içinde yaşamaktadırlar.