You are here

BAZI TÜRK TELEVİZYONLARININ YAYINLADIĞI REKLAMLARDA SPOR İMAJININ KULLANIMI

THE USAGE OF THE SPORTS IMAGE IN ADVERTISING SECTOR IN TURKISH TELEVISION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This research was made to assess the relationship between advertisements on marketing sports products on Turkish television channels and sports images on the basis of products, and to get information on the tendecies of onlookers to sports products through strenghthening onlookers’ sports images and remembering them later by analysing advertisements. This research was made to determine how often sports images are used in the advertisement sector and the impact of sports in advertisements. The universe of the research was the first four most watched television channels according to the reports of AGB (Research Impronement and Information) in June, 2001. These channels were Show TV, Channel D, Star TV, TRT 1 (Turkish Radio and Television). In this research, the books and researches on sports management and advertising, the total durations of advertisements on related channels and the ratios of sports images used in advertisements were studied. All the advertisements broadcasted between 09.00-21.00 hours for one week on each of these four most watched channels were studied, and the results were shown in graphics and tables. Observation method was used to determine the results of the research. ‘SPSS’ statistics programme was used for the statistical analysis of this research. Frequency and percentage techniques were used to determine the results. In conclusion, this research showed that the advertisements including sports image were broadcasted more than the others, and advertisement producers showed a great deal of interest in sports images. Sports concept is used as on important tool in marketing and image in advertisements broadcasted on Turkish television channels studied in this research.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma ürün konusunda “Türk Televizyonlarında kullanılan reklamların” ürün temelinde spor imajıyla olan ilişkisini araştırmak, izleyicilerin spor imajını güçlendirici ve akılda kalıcı etkisiyle ürüne yönelimler konusunda reklam analiziyle bilgi sahibi olabilmektir. Buna göre bu araştırma, Türk televizyonlarında yer alan reklam sektöründe spor imajının ne kadar kullanıldığını ve sporun reklamlar üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu olarak AGB (Araştırma Geliştirme ve Bilgi) raporlarının Haziran 2001 ayı içinde en çok izlenen ilk dört kanalı olarak alınmıştır. Bu kanallar, Show TV, Kanal D, Star TV ve TRT 1 (Türkiye Radyo Televizyon) kanallarıdır. Çalışmada, Spor yönetimi ve reklamcılıkla ilgili yayınlanan kitaplar ve araştırmalarla, reklamların ilgili televizyonlarda yer alan reklam kuşaklarındaki toplam süreleri ve reklamlarda kullanılan spor imajının oranları incelenmiştir. Haziran 2001 ayı içerisindeki AGB raporlarına göre, en çok izlenen dört televizyon kanalında birer hafta boyunca 09.00 ve 21.00 saatleri arasında yayınlanan tüm reklamlar incelenmiş, sonuçlar, grafik ve tablolarla belirtilmiştir. Araştırma sonuçlarının belirlenmesinde gözlem yolu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarının istatistiksel analizi SPSS istatistik paket programı ile yapılmıştır. Sonuçların belirlenmesinde frekans ve yüzdeler kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda spor imajı kullanılan reklamların ağırlığının diğerlerine göre fazla olduğu ve reklam yapımcılarının spor imajına yoğun ilgi gösterdikleri belirlenmiştir. Bu da araştırma kapsamına alınan Türk televizyonlarında yayınlanan reklamlarda spor olgusunun, pazarlama ve imaj konularında önemli bir araç olarak kullanıldığını göstermektedir.