You are here

ANTRENÖR VE HAKEMLERİN EMPATİ DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

RESEARCH ON THE EMPATHY SITUATIONS OF THE TRAINERS AND THE REFEREES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims at measuring the empathy situations of the trainers and the referees from various branches The data has been collected by Üstün Dökmen's and searching the differences between these branches. Empathy Skill Scale which is about putting forward the empathic tendency situations of the trainers and the referees and that each of it has 6 questions with 12 choices. From different branches, 100 trainers and 142 referees have participated voluntarily in this study. The evaluation of the data is analysed by One Way Anova (Tukey test was used to find difference between groups), Kruskal-Wallis ,t test and Mann-Whitney test . SPSS (10.0 for windows). The highest points of empathy is in fencing branch for trainers and in athletics for referees; the lowest points of empathy is found in table tennis branch both for the trainers and the referees. From the view point of individual and team sports trainers and referees there is no significant difference between the mean of empathy points. A significant difference is found according to gender. The females have much empathic approach in comparison with the males (p<0.05). It has been determined that the education position and the profession have no effect on the empathic approach (p>0.05). The empathy levels of the retireds have been found lower (p<0.05). As there is a difference found between the empathy and the sports done in various levels (p<0.05), there is no difference found between the empathy and the sports duty period, the reason of being trainer and referee and having a previous sports life.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma çeşitli branşlardaki antrenör ve hakemlerin empati durumlarının ölçülerek branşlar arasındaki farklılıkların araştırılmasını amaçlamaktadır. Veriler, antrenör ve hakemlerin empatik eğilim durumlarını ortaya koymaya yönelik her biri 12 seçenekli, 6 sorudan oluşan Üstün Dökmen’in Empatik Beceri Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmaya çeşitli branşlarda gönüllü olmak üzere toplam 100 antrenör ve 142 hakem katılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi S.P.S.S. 10.0 paket programında tek yönlü varyans analizi (farklılık gösteren gruplar Tukey testi ile bulunmuştur), Kruskal-Wallis, t testi ve Mann-Whitney testi ile yapılmıştır. En yüksek empati ortalamaları antrenörlerde eskrim, hakemlerde atletizm branşında; en düşük empati ortalamaları ise antrenör ve hakemlerin her ikisinde de masa tenisi branşında bulunmuştur. Bireysel ve takım sporları hakem ve antrenörleri açısından bakıldığında empati puanları ortalamaları arasında önemli bir farklılık yoktur. Cinsiyet açısından önemli bir farklılık bulunmuştur. Bayanlar erkeklere oranla daha empatik yaklaşıma sahiptirler (p<0.05). Eğitim durumunun ve mesleğin de empatik yaklaşımı etkilemediği saptanmıştır(p>0.05). Emeklilerin ise empati seviyeleri düşük bulunmuştur (p<0.05). Hangi düzeyde spor yapıldığı ile empati arasında farklılık bulunurken (p<0.05), sportif görev süresi, antrenörlük-hakemlik yapma nedeni ve daha önce spor yapmış olma ile empati kurma arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmamıştır(p>0.05).