You are here

ANKARA İLİ DEVLET-ÖZEL İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKULLARINDAKİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS DIŞI ETKİNLİKLERİNDE KAPALI SPOR ALANLARININ ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

THE OPINIONS OF THE TEACHERS ON EFFECTIVE USING SPORTS HALL ABOUT OUT-DOOR ACTIVITIES IN THE STATE-PRIVATE, PRIMARY AND SCONDARY SCHOOL’S PHYSICAL EDUCATION IN ANKARA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study is the opinions of the teachers on effective of using sports hall about out-door activities ın the state-private, primary and secondary school’s physıcal education. The study group were 66 (33 male, 33 female), physical education teachers from the total of 36 schools which were the state 16, private 20 (13 primary, 7 secondary) schools. The data’s of the study were optain with questionaire which form of 44 questions and used likert type 4. It’s reliability tested with two parts and reliability coefficient was found: . 846. The data’s were explain with persent and frequence and also used the comparison of the difference about the opinions, t test and one way anova were used. Source of the differences between values were determined by using Tukey test at p< 0.05 significance level. As a reseult, there were a significant differences (p< 0.05) in physical education teachers among sex, kind of schools (state or private) and teachers experience period of year about the opinion of out-door activities to proper it’s purpose, to be gain towards sports culture and competition. The opinions, whom especially private teachers, about out-door activities, they also participate and positif in to do it’s purpose, sufficient time to do and used in sports hall especially students purpose among in physical education teachers .
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; devlet-özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin ders dışı etkinliklerinde kapalı spor alanlarının etkin kullanımı üzerine görüşlerini belirlemektir. Çalışma grubu olarak, Ankara ilinde kapalı spor alanı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 16 özel ilk ve ortaöğretim okulu ile devlete ait 13 ilköğretim, 7 ortaöğretim okulu olmak üzere toplam 36 okulda görev yapan, 33 bayan, 33 erkek toplam 66 beden eğitimi öğretmeni alınmıştır. Araştırmada veriler anket yolu ile elde edilmiştir. Anketi oluşturan toplam 44 soru için 4’lü likert ölçeği kullanılmıştır. Anketin güvenilirlik çalışması her iki bölüm için .846 olarak bulunmuştur. Anketten elde edilen veriler, frekans ve yüzdelerle açıklanmış ve yorumlanmıştır. Görüşlere ilişkin farkların karşılaştırmasında t-testi ve varyans analizi (one-way anova) kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için ise “tukey” testi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık için 0.05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Sonuç olarak, çalışmada beden eğitimi öğretmenlerinin; ders dışı etkinliklerinin süresi, amaca uygun yapılması, spor kültürünü kazandırmaya yönelik olması ve etkinliklerin yarışmalara yönelik olarak yapılması ile ilgili görüşleri; cinsiyet, okul türü (resmi-özel) ve hizmet yılları arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Beden eğitimi öğretmenlerinden, özellikle özel okullarda çalışanların, ders dışı etkinliklerini amaca uygun, süresi yeterli bir uygulama içerisinde ve en önemlisi spor alanlarının öncelikle öğrenci amaçlı ve etkin kullanımı konularında devlet okullarına göre daha katılımcı ve olumlu görüşte oldukları saptanmıştır.