You are here

ADANA İLİ’NDE DEPLASMANLI LİGDE BASKETBOL OYNAYAN SPORCULARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF THE PROBLEM-SOLVING SKILLS OF PLAYERS IN BASKETBALL LEAGUE IN ADANA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine the problem-solving skills of players in basketball league in Adana (Botaş, Ceyhan Sport, Bilfen ve ÇÜSK Sport ), 18 female (average age= 21.06 ± 4.29), and 23 male (average age= 21.48 ± 2.84) (totally 41 players) players in basketball league participated in this study voluntarily. In the study, Problem Solving Inventory, Form A developed by Heppner and Peterson (1982) and adapted by Şahin, Şahin and Heppner (1993) were used. The statistical analyses were carried out through the One- Way Anova Test, frequency distribution, mean and standart deviation in the SPSS package program on the Windows version. The results revealed the problem-solving skills of the basketball players. Statistically significant differenceswere found between the groups (P=0.009) and gender (P=0.01). However, no statistically significant difference was found between age and position (p>0.05).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Adana İli’nde deplasmanlı ligde (Botaş, Ceyhan Sport, Bilfen ve ÇÜSK Spor) basketbol oynayan sporcuların, problem çözme becerilerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya, Adana İl’inde deplasmanlı ligde basketbol oynayan (Botaş, Ceyhan Belediye, Bilfen ve Çukurova Üniversitesi Spor Kulüpleri) 18 bayan (yaş ortalamaları=21.06 ± 4.29), 23 erkek (yaş ortalamaları=21.48 ± 2.84) toplam 41 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada, Heppner ve Peterson tarafından geliştirilen (1982) ve Türkiye uyarlaması Şahin, Şahin ve Heppner tarafından yapılan (1993) Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmeler; SPSS for Windows version 10.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normale uygunluğu test edilmiştir. Anova testi, frekans dağılımları, ortalama ve standart sapma değerleri yapılmıştır. Çalışma sonucu basketbolcuların problem çözme becerileri belirlenmiş, gruplar (P=0.009) ve cinsiyetler (P=0.01) arasında da anlamlı bir farklılık görülmüştür. Yaş ve mevkileri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlanmamıştır (P>0.05).