You are here

15-17 YAŞ GRUBU GÜREŞÇİLERİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN SEZONSAL DEĞİŞİMİ

SEASONAL CHANGES ON SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL CAHARACTERISTICS OF WRESTLERS AGED 15-17 YEARS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to examine the seasonal changes of some physical and physiological parameters of the wrestlers aged 15–17 yrs. Totally 30 voluntary wrestlers participated in this study from Denizli and Milas Wrestling Education Centers. The evaluation of 4 different measurements that were taken during season (1st at the beginning , second at the 3.5 month later in January, 3rd athe end of March and the last one at the beginnig of July) was done by Repeated measure of Anova and source of differences were determined by using Tukey HSD test. At the end of study, the results indicated that there were singnificant differences in anaerobic power, FVC, reaction time scores, leg strength, pin-up and push-up test scores (p<0.0, p<0.05).
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı 15-17 yaş grubu güreşçilerin bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin sezonsal değişimlerini incelemektir. Araştırmaya Denizli ve Milas Güreş Eğitim Merkezlerinde kalan, düzenli antrenman yapan güreşçilerden 30 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma grubunun sezon boyunca yapılan 4 ölçüm (1. ölçüm sezon başlamadan önce, 2. ölçüm sezon başladıktan 3.5 ay sonra Ocak ayının başında, 3. ölçüm Mart ayının sonunda, 4. ölçüm ise sezon sonunda yani Temmuz ayının başında) sonuçları karşılaştırıldı. Araştırma grubunun 4 ölçüm ortalamaları arasındaki farklılık Varyans Analizi, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için ise Tukey HSD Testi uygulandı. Değişkenler arasındaki farklılığın yorumunda anlamlılık düzeyi olarak 0.05 ve 0.01 seçildi. Çalışma sonunda, araştırma grubunun anaerobik güç, zorlu vital kapasite, reaksiyon sese karşı sağ ve sol el, ışığa karşı sağ ve sol el, bacak kuvveti, mekik testi, şınav testi ortalamaları arasındaki fark anlamlı çıkmıştır (p<0.0l, p<0.05).