You are here

BURSA İLİNDEKİ FAAL FUTBOL HAKEMLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF THE PROBLEM SOLVING AND THE ASSERTIVENESS LEVEL OF SOCCER REFEREES IN BURSA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, a research was determined problem solving and assertiveness levels active soccer referee in Bursa country. For examined 91 active soccer referee in Bursa country. Referees are different classmen. Personal Data Cathering Form, Rathus Assertiveness Inventory (RAI) by developed Rathus and Problem Solving Inventory (PSI) A form by developed Heppner-Peterson were applied to referees. Obtained datas were tested on SPSS 14.0 statistic programme. Consequentially, accaording to education levels, priorities, jobs, referee goals, effect from masters of referees, supporters and players in PSI and RAI scores were determined significant differences (p<0.05). Once problem solving and assertivenes characteristics of soccer referees were related positive direction.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Bursa ilinde bulunan faal futbol hakemlerinin problem çözme ve atılganlık seviyeleri tespit edilmiştir. Bursa ilinde faal olan 91 erkek futbol hakemi incelenmiştir. Hakemler farklı klasmanlardadır. Hakemlere kişisel bilgi formu, Rathus tarafından hazırlanmış olan Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) ve Heppner-Petreson tarafından geliştirilen Problem Çözme Envanteri (PÇE) A formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 14.0 istatistik programında hesaplanmıştır. Sonuç olarak, hakemlerin eğitim düzeylerine, kıdemlerine, mesleklerine, hakemlik hedeflerine, üstlerinden, taraftarlardan, oyunculardan etkilenme durumlarına göre PÇE ve RAE puanlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05). Yine futbol hakemlerinin problem çözme ve atılganlık özellikleri birbiri ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur (p<0.01).
49-58