You are here

ANKARA MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREVLİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN UYGULANIŞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS WORKING IN PRIMARY SCHOOLS IN ANKARA VIEWS ON THE APPLICATION OF MEASUREMENT AND EVALUATION TECHNIQUES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The main purpose of the study is to assess the views of physical education teachers working in primary school in centre of Ankara towards measurement and evaluation applications. The views are also examined as a function of demographic variables including age, gender, length of working, in-service training, and education level. The study was conducted on 2006-2007 academic year. 160 physical education teachers (75 women, 84 men) working in the public primary schools participated in the study. A four point likert scale instrument was used to collect data. The data obtained from the teacher were assessed by using both descriptive and inferential statistics. Descriptive statistics was used to get the frequencies and percentages. Moreover, as inferential statistics, independent sample t-test and one was analysis of variance (ANOVA) were performed to get the differences. To find out the difference obtained from ANOVA, Bonferroni test was used as follow up comparison test. The whole analyses were assessed by taking into consideration 0.05 significance level. In addition, Pearson Product Moments Correlation Coefficient was performed to find out the relationship among teachers’ views their working load (weekly hours), number of the classes they offer a course, number of the students they offer a course, and number of the colleagues. Results showed that physical education teachers participated in the study were ‘strongly agree’ to the views including the scales regarding measurement and evaluation application. Findings demonstrated that there was a significant difference of the views of physical education teachers in terms of their age, length of working, education level, and in-service training program (p<0.05). Moreover, results of the study revealed that there was no significant relationship among teachers’ working load (weekly hours), number of the classes they offer a course, and number of the colleagues (p>0.05).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Ankara’daki merkez ilköğretim okullarında görevli beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme tekniklerinin uygulanışına ilişkin görüşlerini saptamaktır. Bunun yanı sıra öğretmenlerin kişisel özellikleri ile ölçme değerlendirme tekniklerinin uygulanışına ilişkin görüşlerinin karşılaştırılıp, araştırılmasıdır. Bu çalışmaya 2006-2007 eğitim öğretim yılında Ankara merkez ilköğretim okullarında görevli 160 beden eğitimi öğretmeni (75 bayan, 84 erkek ) katılmıştır. Öğretmenlerin ölçme değerlendirme tekniklerinin uygulanışına ilişkin görüşlerini almak için dörtlü likert tipi anket uygulanmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler frekans ve yüzdelerle açıklanmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca, ikili gruplarda bağımsız t- testi, ikiden fazla gruplarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tek yönlü varyans analizinde gruplar arasında ortaya çıkan farkı değerlendirmek için Bonferroni çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Yapılan analizlerde 0,05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Bunlara ek olarak, öğretmenlerin haftalık ders saati, dersine girilen sınıf sayısı, dersine girilen ortalama öğrenci sayısı, çalışılan kurumda bulunan toplam beden eğitimi öğretmeni sayıları göz önünde bulundurularak, bu değişkenlerin katılımcıların görüşleri ile olan ilişkisini anlamaya yönelik olarak Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre beden eğitimi öğretmenleri, ölçme ve değerlendirme tekniklerinin uygulanışına ilişkin görüşlere “her zaman” katıldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, öğretmenlerin demografik özellikleri ile anketteki görüşler karşılaştırıldığında yaş, kıdem, öğrenim durumu, hizmet içi eğitim alıp almadıkları bakımından anlamlı bir fark çıkmıştır (p<0.05). Beden eğitimi öğretmenlerinin okulda haftalık ders saati, dersine girdiği sınıf sayısı, ortalama öğrenci sayısı, çalışılan kurumda bulunan toplam beden eğitimi öğretmen sayısı ile anket görüşleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05).