You are here

BASKETBOLCULARDA BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİN FARKLI LİGLERE GÖRE İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS ON BASKETBALL PLAYERS ACCORDING TO DIFFERENT LEAGUES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to examine of the some physical and physiological parameters on the basketball players according to different leagues. A total of 40 male basketball players, second league (n=20) and local league (n=20), were examined. The mean (SD) age is 23.60±3.47 years, height is 1.95±0.07 m, and weight is 91.75±12.99 kg for the second league; the mean (SD) age is 19.20±2.44 years, height is 1.90±0.08 m, and weight is 84.45±9.72 kg for the local league. Height, weight, grip strength, flexibility, aerobic power, anaerobic power, and body fat of the basketball players were measured. The measurements were applied in the contest season and the aims of all tests were explained to the basketball players before the tests were conducted. SPSS 13.0 statistical program was used for the data. In order to explain difference between leagues, Independent-Samples t- Test was used according to the results of the test of normality. The significance level was taken as 0.05. We find significant differences in second league and local league for age, left hand grip strength, and anaerobic power (p<0.05). In conclusion, when results of the study and literature were examined by it was considered as criteria of strength and anaerobic power parameters for the performance in basketball branch.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı lig seviyesi farklı basketbolcuların bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin incelenmesidir. Çalışmaya; Türkiye erkekler basketbol 2. liginden yaş ortalaması 23,60±3,47 yıl, boy ortalaması 195,10±0,076 cm. ve vücut ağırlığı 91,75±12.993 kg. olan 20 basketbolcu ile bölgesel ligden yaş ortalaması 19,20±2,44 yıl, boy ortalaması 190,85±0,086 cm. ve vücut ağırlığı 84.45±9,725 kg. olan 20 basketbolcu olmak üzere toplam 40 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların, boy ve vücut ağırlı, pençe kuvveti, esneklik, aerobik güç, dikey sıçrama / anaerobik güç ve vücut yağ ölçümleri alınmıştır. Ölçümler müsabaka döneminde yapılmış olup testlerle ilgili gerekli bilgilendirmeler test uygulamalarından önce bütün sporculara açıklanmıştır. İstatistiki analiz için SPSS 13.0 istatistik paket program kullanılmıştır. Normallik sınamasına göre, normal dağılım gösteren veriler için parametrik testlerden bağımsız gruplarda t-Testi kullanılmış olup, bu çalışmada hata düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Yaş, sol el pençe kuvveti ve anaerobik güç değişkenleri bakımından bölgesel lig ile 2. lig arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, araştırmadan elde edilen bulgular ve literatür incelendiğinde kuvvet ve anaerobik güç parametrelerinin basketbol sporu için performansta belirleyici bir kıstas olduğu düşünülmektedir.