You are here

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYLERİ

THE ORGANISATIONAL SOCIALIZING LEVELS OF THE YOUTH AND SPORTS GENERAL DIRECTORATE PERSONNEL

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The objective of the study is to identify how the employees’ of the Youth and Sports General Directorate perceive the organizational socialization of the institution they work for. The study is in the form of scanning. The study universe consists of 335 employees at the Youth and Sports General Directorate. The data collection mechanism has been applied to 111 volunteering participants in the study. The data regarding gender has been analyzed with non-relational t test. The data regarding seniority, position and education was tested with a single directional variance analysis. After this analysis, in order to determine the source of the difference found meaningful, Scheffe or LSD Test has been applied. A meaningful difference could not have been found as per the positions and the genders of the employees participating in the study, between the organization socialization levels within the dimensions of job satisfaction, loyalty, motivation and acceptance. While the organizational perceptions of the employees depending on their education and seniority levels were not different in terms of acceptance, motivation and loyalty; there was a meaningful difference in terms of job satisfaction
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nde (GSGM) görev yapan personelin, görev yaptığı kurumun işdoyumu, bağlılık, motivasyon ve kabullenme boyutlarında, örgütsel sosyalleşmesini nasıl algıladıklarını saptamaktır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırma evreni GSGM’de görev yapan 335 personelden oluşmaktadır. Veri toplama aracı gönüllü olarak katılan 111 kişidir. Cinsiyete ilişkin veriler, ilişkisiz t-Testi ile; kıdem, görev ve öğrenim durumuna ilişkin veriler ise tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Bu uygulama sonucunda anlamlı bulunan farklılığın kaynağını belirlemek için Scheffe ya da LSD Testi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan personelin görevlerine ve cinsiyetlerine göre, işdoyumu, bağlılık, motivasyon ve kabullenme boyutlarında örgütsel sosyalleşme düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Personelin eğitim ve kıdem düzeylerine göre kabullenme, motivasyon ve bağlılık boyutlarında örgütsel algıları farklı bulunmazken, işdoyumu boyutunda anlamlı bir fark bulunmuştur
113-123