You are here

İKİ FARKLI ÜNİVERSİTENİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS OF SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS OF TWO DIFFERENT UNIVERSITIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to evaluate and compare the communication skills of students who are from the School of Physical Education and Sports (SPES) of Ankara University (AU) and Çukurova University (CU). The scope of the research includes the students of SPES from both universities. Sampling consists of students that are chosen by non-probability simple random sample method of 1., 2., 3. and 4. Classes. 494 students, 138 of them are from AU-SPES and 356 of them are from CU-SPES participate in this study. In this study, “Communication Skills Evaluation Scale (CSES) and its validity and reliability was established by Korkut in 1996 has been used. The results are analysed by SPSS (ver. 16.0) statistical analysis software. The reliability coefficient of the study is estimated as 0.833 (p<0.05). For statistical assessment, T-test and Anova are used for parametric data, Mann Whitney U and Krukal-Wallis H are used for non-parametric data. In statistical analyses, significance level (p-value) is chosen as p<0.05. There is a significant relation between gender and communication skills of AU-SPES students, but there is no relation between gender and communication skills of CU-SPES students. Among the students of both universities, there is a very significant relation between gender and communication skills. Female students have better communication skills than male students.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (AÜBESYO) ve Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (ÇÜBESYO) öğrencilerinin iletişim becerilerini değerlendiren ve karşılaştırmayı amaçlayan bir çalışmadır. Araştırmanın evreni bu iki Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri; örneklemi ise bu iki Yüksekokul’dan olasılığa dayalı olmayan kolayda örnekleme yoluyla seçilen 1., 2., 3., ve 4. sınıf öğrencileridir. Araştırmaya (AÜBESYO)’dan 138 öğrenci, (ÇÜBESYO)’dan 356 olmak üzere toplam 494 öğrenci katılmıştır. Araştırmada Korkut (1996) tarafından geliştirilen ve geçerlik ve güvenirliği yapılmış “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” (İBDÖ) kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS (versiyon 16) paket istatistik programında değerlendirilmiştir. Çalışmanın güvenilirlik katsayısı 0.833 olarak bulunmuştur (p<0.01). Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde parametrik verilerde t-testi ve Anova, nonparametrik verilerde ise Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri kullanılmıştır. İstatistikî analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak seçilmiştir. AÜBESYO öğrencileri arasında iletişim becerisiyle cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. ÇÜBESYO öğrencileri arasında iletişim becerisiyle cinsiyet arasında ilişki bulunmamaktadır. Her iki Üniversite’nin BESYO öğrencileri arasında iletişim becerisiyle cinsiyet arasında oldukça anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bayan öğrencilerin erkek öğrencilere göre iletişim becerileri daha iyidir. AÜBESYO bölümlerinin iletişim becerileri arasında çok fazla anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. ÇÜBESYO bölümlerinin iletişim becerileri arasında ilişki bulunmamaktadır. Her iki Üniversitenin BESYO öğrencileri arasında iletişim becerisi açısından oldukça fazla anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. ÇÜBESYO öğrencilerinin iletişim beceri puanı ortalaması AÜBESYO öğrencilerine göre oldukça yüksektir.