You are here

BİR MAKTEL-Î HÜSEYN ÖRNEĞİ

A Model of Maktel-i Hüseyn

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
"maktel" o r "maktel-i Hüseyn" is called that the work describes Hz. Muhammed's grandson Hz. Hüseyin had been martryred in Kerbela. İn İslam litterature have written alot of maktel. In this article, we will present that a model of maktel's short examination and ıts text.
Abstract (Original Language): 
Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehid edilişini anlatan eserlere "maktel" veya "maktel-i Hüseyn" adı verilir. İslam edebiyatlarında birçok maktel yazılmıştır. Bu makalede maktel türüne ait bir örneğin kısa incelemesi ile maktel metnine yer vereceğiz.

REFERENCES

References: 

-ARSLAN, Harun, Kitâb-ı Maktel-i Al-i Resul (Giriş-Metin-İncele-Sö\lük-Adlar Di^in), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2001.
-AZİZOVA, Elnure, Kerbelâ Vak'ası, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2001.
-BAYOGLU, Servet, Erenler Bahçesi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1996.
-DEMİREL, Özlem, Aşıkî'nin Maktel-i Hüseyin'i Ürerine Bir Dil İncelemesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, 2007.
-FIĞLALI, Etem Ruhi, "Hüseyin", DİA, 18, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1998, s. 518-521.
-GÜDER, Nurcan Öznal, Kastamonulu Şâ^f Maktel-i Hüseyin, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktota Tezi, 1997.
-GÜNGÖR, Şeyma, Fuzûli, Hadikatü's-Süedâ, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987.
"Maktel", DİA, 27, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2003, s.
455.
"Maktel-i Hüseyin", DİA, 27, Ankara: Türkiye Diyanet
Vakfı, 2003, s. 456-457.
-KÖKSAL, Mustafa Asım, H^. Hüseyin ve Kerbelâ Faciası, İstanbul: Köksal Yayınları, tarihsiz.
-ÖZÇELİK, Kenan, Yûsuf-ı Meddâh ve Maktel-i Hüseyn (İnceleme-Metin-Sö\lük), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008.
-GÜLSEVİN, Gürer, Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2004.
-PALA, İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul; Kapı Yayınları, 2005, s. 296.
-YAZAR, Sadık, "XVI. Asır Şairlerinden Eğirdirli Şerîfî'nin Şevâhidü'ş-Şühedâsı", Turkish Studies International Periodical For the Fanguages, Fiterature and History ofTurkhish orTurkic, Volume 4/2,Winter 2009, s. 1060-1084.
-Yeni Tarama Sözlüğü, Düzenleyen: Cem Dilçin, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1983.
• 66

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com