You are here

BİR MEVLÂNÂ NEŞVEGÂHI: SORGUN

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Yaşadığı dönemden itibaren günümüze kadar asırlardır eserleriyle Anadolu ve Dünya insanının irfanını aydınlatan Mevlânâ üzerinde ilmî çalışmaların 15. asırda Anadolu sahasında Mesnevî şerhleri ve sözlükleri ile başladığını söylemek mümkündür. 19. yüzyıla kadar İslâm kültür coğrafyasında yapılan ilmî faaliyetler, Mevlânâ'yı ve eserlerini keşfettikleri 19. yüzyıldan sonra Batı kültüründe de görülmeye başlamıştır. Günümüze kadar Mesnevî olmak üzere, Dîvân-ı Kebîr, Rubâîler ve diğer eserlerin bilimsel usûllerle çeşitli neşirleri gerçekleştirilmiş ve üzerlerinde yüzlerce tahlilî çalışma yapılmıştır. Kitap ve makale düzeyinde bu çalışmaların yanında bilhassa son dönemde Türkiye ve İran başta olmak üzere Batı ülkelerinde de Mevlânâ ve Mevlevî-lik'i konu alan pek çok konferans ve sempozyum gerçekleştirildi. Türkiye'de daha çok Konya, İstanbul ve Ankara'da düzenlenmiş olan bu organizasyonlara, son 5-6 yılda Manisa kültür ve ilim muhîtinde gerçekleştirilen sempozyumlar da eklenmiş; bu yolla Anadolu'nun diğer şehirlerinde de Mevlânâ ve eserlerine dâir zâten toplumsal şuuraltında var olan ilgi yeniden ortaya çıkmaya başlamıştır.