You are here

ANKARAVÎ ŞERHİ'NİN TE'LÎF SÜRECİ

The Writing Process of Ankaravi's Commentary

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Ismail Rusuhi-yi Ankaravi, who is one of the outstanding people of the field of science and religion in Ottoman, 17th century, supported being Mevlevi in terms of philosophy and religion through the 16 works of which he wrote on the tradition of Mevlevi. Among his materpieces, his essential work making him gain the position "Hazret-i Şârih" is the work of Mesnevi, Mecmuatu'l-Letayif and Matmûratu'l-Ma'ârif. This work of art is the most outstanding, concrete example for the big thought of Mesnevi, having a significant role in Ankaravî's mind. Not only Ankaravî wrote his work simply but also he struggled to come up with a work got perfect through additional contributions to it, over time. In this working, the writing process of Şerh-i Mesnevi made in three steps is going to be evaluated.
Abstract (Original Language): 
XVII. yüzyıl Osmanlı ilim ve meşihat dünyasının önemli isimlerinden olan Ismâîl Rusûhî-yi Ankaravî, Mevlevi âdâb ve erkânı üzerine kaleme aldığı on altı eseri ile Mevlevîliğin felsefî ve fıkhî savunuculuğunu yapmıştır. Erbâbı arasında ona Hazret-i Şârih pâyesini kazandıran yegâne eseri ise Mecmû'atu'l-Letâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif adlı Mesnevî şerhidir. Bu eser Ankaravî'nin zihninde yer etmiş olan büyük şerh düşüncesinin en önemli somut örneğini teşkil etmektedir. Şârih bu vesîleyle eserini te'lif etmekle kalmamış, ilerleyen zaman içerisinde yer yer esere eklemelerde bulunarak tekâmül etmiş bir şerh metni ortaya koymaya çalışmıştır. Bu çalışmada Şerh-i Mesnevî'nin üç aşamalı te'lîf süreci değerlendirilecektir.

REFERENCES

References: 

Ahmet Tanyıldız; Ismâîl Kusûhf-ji Ankaravî- Şerh-i Mesnevi (Mecmû'atu'l-Letâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif) (Cilt I) (İnceleme-Metin-Sö\lük), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2010.
Alî Enver; Semâ'-hâne-yiEdeb, Alem Matbaası, İstanbul 1309. Esrar Dede; Te^kire-i Şu'arâ-yı Mevlevîyye İnceleme-Metin, Haz.: İlhan Genç, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2000.
İsmaîl Rusûhî-yi Ankaravî; Şerh-i Mesnevî-Mecmû'atu'l-Letâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif, C I, Afyon Gedik Ahmed Paşa Kütüphanesi, 18215.
İsmail Rusûhî-yi Ankaravî, Şerh-i Mesnevî-Mecmû'atü'l-Letâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif,
C I, Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi, 176. İsmaîl Rusûhî-yi Ankaravî; Şerh-i MesneviMecmû'atü'l-Letâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif
C I, Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa Bölümü, 1260. İsmaîl Rusûhî-yi Ankaravî; Şerh-i Mesnevî-Mecmû'atü'l-Ljetâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif
C VI, Matba'a-yı Amire, İstanbul 1289. İsmaîl Rusûhî-yi Ankaravî; Şerh-i Mesnevî-Mecmû'atü'l-Letâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif
C III, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, R 450. İsmaîl Rusûhî-yi Ankaravî; Şerh-i Mesnevî-Mecmû'atü'l-Letâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif,
C IV, Mevlana Müzesi Kütüphanesi, 2064. İsmaîl Rusûhî-yi Ankaravî; Şerh-i Mesnevî-Mecmû'atü'l-Letâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif,
C V, Matba'a-yı Amire, İstanbul 1289.
97 •
Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği
|p
İsmaîl Rusûhî-yi Ankaravî; Şerh-i Mesnevî-Mecmû'atü'l-Letâjif ve Matmûratu'l-Ma'ârif,
C VI, Matba'a-yı Amire, İstanbul 1289. İsmail Rusûhî-yi Ankaravî, Mecmû'atü'l-LLetâjif ve Ma'ârif, C VII, Süleymaniye
Kütüphanesi Halet Efendi, 178. Mustafa Sakıb Dede; Seftne-yi Nefîse-yi Mevleviyân, Matbaa-yı Vehbiyye, Kahire
1283/1866.
Sahîh Ahmed Dede; Mecmû'atu't-Tevârihi'l-Mevleviyye (Mevlevîlerin Tarihi), Haz: Cem
Zorlu, İstanbul: İnsan Yayınları, 2003. Semih Ceyhan; İsmail Ankaravî ve Mesnevi Şerhi, Bursa: Uludağ Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, 2005. Semih Ceyhan; Mustafa Topatan; Mesnevî'nin Sırrı-Dîbace ve İlk On Sekiz
Beyit Şerhi, Hayykitap Yayınları, İstanbul 2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com