You are here

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİK PROSES VE ÜNİVERSİTE TERCİH SIRALAMASINDA UYGULANMASI

FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND ITS APPLICATION OF UNIVERSITY PREFERENCE RANKING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, fuzzy analytic hierarchy process has been studied and an application of it in university preference rankings has been performed. Furthermore, three different methods (Chang, Liou-Wang, Quadratic Mean) in application were used and compared with each other. In Chang’s method, calculation of consistency rate was not applicable. Thus, beside the method, Liou-Wang’s method was also used in order to calculate and test the consistency rate. Also another method, quadratic mean method, has been introduced and the consistency rate values calculated via the method were found very similar to that of Liou-Wang’s method.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, bulanık analitik hiyerarşik proses araştırılarak üniversite tercih sıralamasında uygulanması yapılmıştır. Ayrıca, uygulamada üç farklı metot (Chang, Liou-Wang, Kareli Ortalama) kullanılarak bunların karşılaştırmaları yapılmıştır. Chang’ın metodunda tutarlılık oranının hesaplanabilmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle çalışmada Chang’ın metodunun yanında Liou ve Wang’ın yöntemi de kullanılmış ve tutarlılık oranı hesaplanarak tutarlılık test edilebilmiştir. Ayrıca bu aşmada Kareli Ortalama Yöntemi ismiyle yeni bir yöntem önerisi yapılmış ve bu yöntemle yapılan uygulama sonucunda bulunan tutarlılık oranının, Liou ve Wang’ın yöntemine göre bulunan değere çok yakın olduğu görülmüştür.