You are here

FARKLI SEKTÖRLERDE ÇALISAN İŞGÖRENLERDE ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI:KAHRAMANMARAS VE GAZİ ANTEP’TE BİR ARASTIRMA

ORGANIZATIONAL STRESSORS ON WORKERS WORKING IN DIFFERENT SECTORS:A SURVEY IN KAHRAMANMARAS AND GAZIANTEP

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The basic purpose of this study is to determine whether the sector factor is effective in presenting workers stressors and consistency who work in production and service firms. Because of that, a survey has been done on managers and workers of the firms which have the quality of Small and Middle Enterprise (SME) and perform in Kahramanmaras and Gaziantep. From the results partially meaningful difference has been observed concerned with organizational structure and policies among the stressors of the workers who work in production and service sectors and among the stressors connected to personal characteristics and relation, role of the workers according to the sector they work a substantially meaningful difference has been determined.
Abstract (Original Language): 
Bu arastırmanın temel amacı, üretim ve hizmet isletmelerinde çalısan isgörenlerin stres kaynaklarının ve yogunlugunun ortaya konulmasında sektör faktörünün etkin olup olmadıgını belirlemektir. Bu amaçla, Kahramanmaras ve Gaziantep’te faaliyet gösteren ve Küçük ve Orta Boy sletme (KOB) niteligine sahip isletmelerin yönetici ve çalısanları üzerinde bir alan arastırması gerçeklestirilmistir. Elde edilen bulgulardan üretim ve hizmet sektöründe çalısan personelin “is”’ ve “örgütsel yapı ve politikalar” ile ilgili stres kaynakları arasında kısmen anlamlı bir farklılık gözlenirken, çalısanların “rol, iliski ve kisisel yapıları” ile ilgili stres kaynakları arasında ise çalıstıkları sektöre göre önemli oranda anlamlı farklılık oldugu bulgulanmıstır.
1-27