You are here

OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETSEL ETKİNLİK VE 4-5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

MANAGERIAL EFFECTIVENESS IN HOTEL MANAGEMENT AND AN APPLICATION IN FOUR-FIVE STAR HOTEL ESTABLISHMENTS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the components of the managerial effectiveness in hotels. For this purpose the study was applied on upper level managers in four or five star hotels. In this research the main elements of managerial effectiveness, in what factors these elements occur and importance level of factors were inspected. As a result of the study, 5 factors containing 27 expressions that explain main elements of managerial effectiveness were determined. 5 factors contributions that were obtained were called as decision making, time, contribution, capacity and priority. Among these five factors, contributions were determined as the most important one and decision making, time, capacity and priority factors followed in respectively.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde yönetsel etkinliğin arttırılması yönündeki çabalara katkıda bulunmaktır. Bu amaçla Türkiye'deki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan yöneticilere uygulanan bu çalışmada, yönetsel etkinliğin ana unsurlarının neler olduğu, bu unsurların hangi faktörler içerisinde oluştuğu ve faktörlerin önem düzeyleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda yönetsel etkinliğin ana unsurlarını açıklayan 27 ifadeyi içeren 5 faktörlü bir yapı belirlenmiştir. Elde edilen 5 faktör katkı, karar, zaman, güç ve öncelik olarak adlandırılmıştır. Bu beş faktörden, katkı faktörünün en önemli faktör olarak belirlendiği, daha sonra karar, zaman, güç ve öncelik olarak faktörlerin sıralandığı görülmüştür.

REFERENCES

References: 

1.
ALTUNIŞIK
, R.; COŞKUN, R.; YILDIRIM, E. ve BAYRAKTAROĞLU, S. (2002), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
2.
AKDEMİR
, A. ve KASIMOĞLU, M. (2004). "Liderlik Araştırmaları Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi", Çanakkale Üniversitesi, Biga İ.İ.B.F. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı:3, ss.15-20.
3. ANALOUI, F. (1999). "Eight Parameters of Managerial Effectiveness: A Study of Senior Managers in Ghana", Journal of Management Development, Vol:18, No:4, pp. 362-389.
4. CHAREANPUNSIRIKUL, S. ve WOOD, R. C. (2002), "Mintzberg, Manager and Methodology: Some Observations From A Study of Hotel General Managers", Tourism Management, Vol:23, pp.551-556.
5. COMMOCK, P.; NILAKANT V. ve DAKIN, S. (1995), "Developing A Lay Model of Managerial Effectiveness: A Social Constructive Perspective", Journal of Management Studies, Vol:32, No:4, p.443-474.
6. DRUCKER, P. F. (1994),
Etki
n Yöneticilik, Eti Kitapları, İstanbul.
7.
EKİNCİ
, H. ve YILMAZ, A. (2002), "Kamu Örgüterinde Yönetsel Etkinliğin Artırılması Üzerine Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Temmuz-Aralık,
ss.35-50.
8. HAİR, J. F.; BLACK, W. C.; BABİN, B. J.; ANDERSON, R. E. ve
TATHAM, R. L.
(2006)
, Multivariate Data Analysis, Sixth Edition, Prentice Hall, New Jersey.
9. JONES, G. R. ve GEORGE, J. M. (2003), Contemporary Management, Third Edition, McGraw-Hill, New York.
10.
Karaatlı
, M. (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik
Teknikleri,
(Editör
: Şeref. Kalaycı), Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
11. MACCALLUM, R. C.; WIDAMAN, K. F.; ZHANG, S. ve HONG, S. (1999). "Sample Size in Factor Analysis", Psychological Methods, Vol:4, No:1, ss.84-99.
12. NELSEN, A. A. (1994), Managerial Performance: Some Perceptions of Manager Sucess and Effectiveness, The Fielding Institute.
13. NUNNALLY, J. C. (1967), Psychometric Theory, McGraw Hill, New York.
405
BERTAN
2009
14.
TEZBAŞARAN
, A. A. (1997), Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.
15. TÜRKMEN, İ. (1994), "Yönetim Bilgi Sistemleri İle İşletme
Yönetiminde Etkinlik ve Verimlilik", Milli Prodüktivite Merkezi
Yayınları: 540, II Verimlilik Kongresi Bildiriler, 19-21 Ekim 1994,
Ankara.
16. YENİÇERİ, Ö. (2001), "Örgüt ve Yönetici Geliştirmede Yeni
Yaklaşımlar", Standart Dergisi, Yıl:40, Sayı: 476, Ağustos, ss.62-72.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com