You are here

Radyoloji Çalışanlarında Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri

Depression and Anxiety Levels of Radiology Workers

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Objective: The aim of this study was to highlight whether there was a change in the anxiety and depression levels of radiation workers who were constantly exposed to ionizing radiation. For this purpose, the personnel working at the Suleyman Demirel University, Education and Research Hospital Radiology Unit were evaluated for the levels of depression and anxiety. Method: Thirty-eight personnel from the Suleyman Demirel University, Educationand Research Hospital, Department of Radiology Unit participated in this study. For the evaluation of the levels of depression and anxiety of the participants, Beck Anxiety Inventory (BAI) and Beck Depression Inventory (BDI) were used. Statistical significances were evaluated using the computer program SPSS 15.0 and Kruskal-Wallis test, Independent t-test, ANOVA, Pearson correlation and Mann- Whitney U tests. Results: Personnel's average age was 32.42 ± 5.5 years and of the 38 participants, 19 (50%) were male, 19 (50%) were female. Beck Score averages were 10.26 ± 11.66 for BAI, and 7.00 ± 6.54 for BDI and regarding BAI values, there was a significant difference between the genders (p = 0,37). Means and standard deviations of BAI and BDI were found out as 14,21± 14,31(N=19) and 7,77±6,39 (N=18) for women respectively, while they were 6,31±6,49 (N=19) and 6,26±6,76 (N=19) for men. A positive correlation was detected between age and BAI and BDI values (p=0,001; p=0,002). Furthermore, there was a positive significant correlation between the term of services and the BAI and BDI values (p = 0.007, p = 0.029). Body Mass Index (BMI) was found as 25.68 ± 0.47 for men and 24.58 ± 1.13 for women. Discussion: For the staff working at the Radiodiagnostic Unit, an increase in the severity of the symptoms of depression and anxiety levels was observed as their age and term of services increase. Under the light of these data it can be said that, radiology staff should be examined at regular intervals to monitor their levels of anxiety and depression in order to evaluate their professional and other performances.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmanın amacı sürekli iyonizan ışınlara maruz kalan radyoloji ünitesi çalışanlarında anksiyete ve depresyon düzeylerinde bir değişikliğin olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Bu amaçla Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji ünitesi çalışanlarının depresyon ve anksiyete düzeyleri değerlendirilmiştir. Materyal-Metod: Çalışmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji ünitesindeki 38 personel katılmıştır. Araştırmaya katılan personelin, depresyon ve anksiyete değerlendirilmesinde Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılıklar SPSS 15,0 bilgisayar programında Kruskal wallis, Pearson korelasyon, Mann- Whitney U, bağımsız t testi ve ANOVA testleriyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Personelin; yaş ortalaması 32,42±5,5 yıl olup, 19 kişi (% 50) erkek, 19 kişi (% 50) kadın personeldi. Beck puan ortalamaları, BAÖ: 10,26±11,66, BDÖ: 7,00±6,54. BAÖ için cinsiyet arasında anlamlı farklılık vardır (p=037). Kadın için ortalama ve standart sapma BAÖ'de 14,2105 ±14,30842 (N19), BDÖ'de 7,77 ±6,39 (N18) ,erkek için ortalama ve standart sapma BAÖ'de 6,31±6,49 (N19), BDÖ'de 6,26±6,76 (N19)'dır. Yaş ile BAÖ ve BDÖ değerleri arasında pozitif anlamlı korelasyon gözlenmiştir (p=0,001 p=0,002). Görev süresi ile BAÖ ve BDÖ değerleri arasında pozitif anlamlı korelasyon gözlenmiştir (p=0,007 p=0,029). Vücut Kitle İndeksi (VKİ) erkekler için 25,68±0,47, kadınlar için 24,58±1,13 bulunmuştur. Sonuç: Radyodiagnostik biriminde çalışanların yaşları ve görev süreleri arttıkça depresyon ve anksiyete belirtilerinin şiddeti artmaktadır. Bu veriler ışığında radyoloji çalışanlarının belli aralıklarla anksiyete ve depresyon düzeylerinin incelenmesinin mesleki ve diğer işlevsellikleri açısından yararlı olabileceği söylenebilir.
139-144

REFERENCES

References: 

1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, http://www.taek.gov.tr
(erişim tarihi 08.11.2011).
2. Kayahan M, Serbaş G. Dahili ve cerrahi kliniklerde
yatan hastalarda anksiyete-depresyon düzeyleri ile stresle
başa çıkma tarzları arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri
Dergisi 2007;8:52-61.
3. Beser NG, Öz F. Kemoterapi alan lenfomalı hastaların
anksiyete-depresyon düzeyleri ve yaşam kalitesi. C.Ü.
Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003;7:47-58.
6. Jesse DE, Graham M. Are You Often Sad and
Depressed?: Brief Measures to Identify Women at Risk
for Depression in Pregnancy. MCN, The American
Journal of Maternal /ChildNursing. 2005; 30: 40-45.
7. Beck AT. An inventory for measuring depression. Arch
Gen Psychiatry 1961;4:561-71.
8. Hisli N. Beck Depresyon Envanteri'nin geçerliliği
üzerine bir çalışma. Psikoloji Dergisi 1988;6:118-22.
9. Tegin B. Depresyonda bilişsel bozukluklar: Beck
modeline gore bir inceleme. Yayınlanmamış doktora tezi.
Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu,
Ankara. 1980.
10. Yavuz Selvi, Pınar Güzel Özdemir, Osman Özdemir,
Adem Aydın, Lütfullah Beşiroğlu. Sağlık Çalışanlarında
Vardiyalı Çalışma Sisteminin Sebep
Olduğu Genel Ruhsal Belirtiler ve Yaşam Kalitesi
Üzerine Etkisi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik
Bilimler Dergisi 2010;23:238-243.
11. Sebahattin Yıldız, Sevda Eliş Yıldız. Bullying ve
depresyon arasındaki ilişki : kars İlindeki sağlık
çalışanlarında bir araştırma. Istanbul Ticaret Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:8 Sayı:15 Bahar 2009 s.133-
150
12. McAlonan GM, Lee AM, Cheung V, Cheung C, Tsang
KW, Sham PC, Chua SE, Wong JG. Immediate and
sustained psychological impact of an emerging infectious
disease outbreak onhealth care workers. Can J Psychiatry.
2007;52(4):241-7.
13. Servet Ebrinç, Cengiz Açıkel,Cengiz Başoğlu, Mesut
Çetin, Bahattin Çeliköz. Yanık merkezi hemşirelerinde
anksiyete, depresyon, iş doyumu, tükenme ve stresle başa
çıkma: Karşılaştırmalı bir çalışma. Anadolu Psikiyatri
Dergisi 2002; 3:162-168
14. Gorgulu, S. Hemşirelik ve İş Ortamı Stresorleri. Turk
Hemşireler Dergisi. 1990; 39(1):
23-27.
15. Aslan, S.H., Gurkan, S.B., Girginer, H.U., ve ark. İşe
Bağlı Gerginlik Ölçeğinin Bir Hemşire Örnekleminde
Geçerlik ve Güvenirliği. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji
Dergisi. 1996; 4(4):276-283.
16. Soyer, A. Stres ve İş. Toplum ve Hekim Dergisi. 1999;
14 (2): 108-114.
17. Emiroğlu, N. Calışma Ortamı ve Ruh Sağlığı. Çınar
Dergisi. 1999; 2(2): 31-33.
18. Tubiana M, Dutreix J: Introduction to Radiobiology.
Taylor&Francis, Paris 1990. p: 24-99.
19. Kırlı S. Anksiyete bozukluklarının oluşumu ve
farmakolojik tedavisi. Psikiyatri ve Sanat Yayınevi, Bursa
2000.
20. Irwin M. Psychonueroimmunology of depression:
clinical Implications. Brain Behav Immun 2002;16: 1-16.
21. Zorilla EP, Luborsky L, McKay J, et al. The
relationship of depression and stressors to immunological
assays: a metaanalytic review. Brain Behaviour
İmmunity2001;15:199-226.
22. Miller GE, Cohen S, Herbert TB. Pathways linking
majör depression and immunity in ambulatory female
patients. Psychosomatic Medicine 1999;61:850-60.
23. Rothermundt M. Arolt V, Fenker J, et al. Different
immune patterns in melancholic and non-melancholic
major depression. Psychiatry of clinical Neuroscience
2001;251:90-7.
24. Soskolne V, Bonne O, Denour AK, Shalev AY.
Depressive symptoms in hospitalized patients: a crosssectional
survey. Int J Psychiatry Med 1996; 26:271-285.
25. Özer SK, Demir B, Tuğal Ö. ve ark. Montgomery-
Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği: Değerlendiriciler
Arası Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması. Türk
Psikiyatri Dergisi. 2001; 12: 185-194.
26. Öztürk MO. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 9. Basım,
Ankara: Feryal Matbaası, 2002.
27. Meana M. The meeting of pain and depression:
comorbidity in women. Can J Psychiatry 1998; 43: 893-9.
28. Boya F. Hemşirelerde iş güvencesi algısı ve anksiyete
ve depresyon düzeylerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2007. İzmir.
29. Gülseren Ş Karaduman E Kültür S (2000) Hemşire ve
Teknisyenlerde Tükenmişlik Sendromu ve Depresif
Belirti Düzeyi. Kriz Dergisi, 9(1):27-38.
30. Artuner Deveci, M. Murat Demet, Bilgin Özmen, Erol
Özmen, Zeliha Hekimsoy. Obez hastalarda psikopatoloji,
aleksitimi ve benlik saygısı. Anatolian Journal of
Psychiatry 2005; 6:84-91.
31. Murat D.Çekin, Yaşar Tatar, C.Kani Torun. 14-16 yaş
grubunda spor-anksiyeteilişkisininscl-90 ile araştırılması.
Yeni Symposium 1996; 34(1-2): 43-45.
32. Ziya Koruç·, Perican Bayar. Egzersizin depresyon
tedavisindeki yeri ve etkileri. Spor Bilimleri Dergisi
Hacettepe J. of Sport Sciences 2004; 15 (1),49-64.
33. Fatih Canan, Ahmet Ataoğlu. Anksiyete, depresyon ve
problem çözme becerisi algısı üzerine düzenli sporun
etkisi. Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:38-43.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com