You are here

Bruselloz: 382 olgunun geriye dönük irdelenmesi

Brucellosis: retrorospectiveevaluation of 382 patients

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Objective: Brucellozis is commonly seen all over the world as well as in Turkey and it is an important public health problem that causes serious economic loss. The aim of this study was to evaluate the epidemiological, clinical and laboratory findings of the patients with brucellosis. Material–Method:: For this study, 24343 patients’ files were examined retrospectively and 382 patients, who were serologically diagnosed, were subjected to this study. The age, sex, occupation, laboratory findings and clinical symptoms of 382 patients with RB (+) and SAT 1/160 and over were investigated. Results: The disease was detected in equal proportions in both sexes. The most cases were in the age range of 25–30 years, but the interval of 15 and 35 years of age comprised 59 percent of all our cases. The most common complaints of seropositive people were high fever (%93), weakness (%90), and muscular pain (% 80). When the haematological and biochemical parameters were researched, AST> 40 İU/lt % 47, ALT >35İU %41, ESR> 20 mm/hour % 63, CRP >8 mg/dl % 85 were found. Anemia was detected in % 11 of men and % 42 of women. Discussion: The prevalence and demographic characteristics of brucellosis cases in Isparta and in its neighbourhood appear to comply with the literature.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bruselloz; dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de yaygın olarak görülen, ciddi ekonomik kayıplara neden olan ve pek çok ülke için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çalışmamızda brusellozvakalarının, epidemiyolojik klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal–Metod: Araştırmamızda Bruselloz şüphesi ile serolojik tetkik istenmiş 23443 hasta dosyası retrospektif olarak taranmış ve bu hastalardan serolojik olarak tanı konulan 382 hastanın dosyası incelenmiştir. RB (+) ve SAT 1/160 ve üzeri pozitif olan 382 hastanın yaş, cinsiyet, meslek, klinik bulgu ve laboratuar parametreleri değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastalık her iki cinste de eşit oranda görülmektedir. En fazla vaka 25–30 yaş grubunda görülmekle beraber 15–35 yaş grubu vakalarımızın % 59’unu oluşturmaktadır. Seropozitif kişilerde en sık saptanan şikayetler; ateş (% 93), halsizlik (%90) ve kas ağrısı (%80) olarak tesbit edildi. Hematolojik ve biyokimyasal parametreler incelendiğinde; AST >40 İU/ lt olan vaka % 47, ALT >35 İU olan vaka %41, ESR >20 mm/saat olan vaka % 63, CRP >8 mg/dl olan vaka %85 olarak tesbit edildi. Erkeklerin % 11’inde, kadınların % 42’sinde anemi tespit edildi. Tartışma: Isparta ili ve yöresinde Brusella vakalarının sıklığı ve demografik özelliklerinin literatür ile uyumlu olduğu görülmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. OIE. Bovine Brusellozis. Terrestrial Manual.
Chapter: 2.4.2. 2008; 611–623.
2. Young EJ. Brucella Species. Eds.: Mandell GL,
Douglas RG, Bennett JE: Principlesand Practice
of Infectious Diseases. 6th edition. Philadelphia.
Churchill Livingstone, 2005; 2670–2673.
3. Irmak H. 3. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu:
Brusellozun kontrolü amacıyla Sağlık
Bakanlığınca yapılan çalışmalar katılımcı kitabı,
Ankara; 2010; 53,57.
4. Yüce A, Alp–Çavuş S. Türkiye’de bruselloz: Genel
bakış. Klimik Derg. 2006; 19(3): 87–97.
5. Alptekin N, Bilgiç A. Brusellozis: Türkiye
Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi.
2003; 3(3): 97–106.
6. Kaya S. 44 Bruselloz olgusunun değerlendirilmesi:
Klimik Derg. 2007; 20(1): 17–19.
7. Ceylan E, Irmak H, Buzğan T. Van iline bağlı
bazı köylerde insan ve hayvan populasyonunda
Brusellozseroprevalansı: Van Tıp Dergisi. 2003;
10 (1):1–5.
8. Kaleli İ, Koçoğlu T, Özen M, Akşit F. Denizli
yöresinde bruselloz prevalansı: İnfeks Dergisi.
1999; 13 (2): 231–233.
9. Kaya O, Akcam FZ, Avşar K, Tığlı A, Yaylı
G. Bruselloz: 75 olgunun klinik ve laboratuvar
verilerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri
Tıp Bilimleri Dergisi. 2006; 26(6): 623–629.
10. Gürsoy B, Tekin–Koruk S, Sırmatel F, Karaağaç
L. Bruselloz: 140 olgunun değerlendirilmesi:
KlimikDerg. 2008; 21(3): 101–104
11. Gür A, Geyik MF, Dikici B, et al. Complications
of brucellosis in different age groups: A study
of 283 cases in southeastern Anatolia of Turkey.
YonseiMed J. 2003; 44(1): 33–44.
12. Koşar A, Aygündüz M, Yaylı G. İkiyuzseksen
bruselloz olgusunda farklı iki tedavinin
karşılaştırılması: İnfeksDerg. 2001; 15(4): 433–
437.
13. Şenler B. Aytaç N. Doğankent sağlık ocağı bölgesinde
yaşayan 20 yaş üzeri erişkinlerde Bruselloz
prevalansı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mecmuası 2001: 54 (1):23–30
14. Sümer Z, Sümer H, Poyraz O; Eğerci Beldesi Erişkin
Nüfusunda Bruselloz Seropozitifliği, Infekt-
Derg. 2000; 14 (1): 65–67.
15. Golem S.B. Memleketimizdeki insan ve ehli hayvanlarda
Brucella bakımından serolojik araştırma,
Türk Hıfsız ve Tecr. BiolMec, 1943; 1: 105–116.
16. Eroğlu M. Türkiye’deki Bruselloz tipleri.
Uluslararası Brusellozis Sempozyumu (18–20
Ekim 1988). Pendik Hayvan Hast. Merk. Arast.
Enst 1989; 9: 28–35.
17. Savaş L, Önlen Y, Savaş N, Yapar AF, Aydın M,
Önder T. Prospective evaluation of 140 patient
with brusellozis in thesouthernregion of Turkey.
Infect Dis Clin Pract 2007; 15:83–88.
18. Lulu AR, Araj GF, Khateeb MI, Mustafa MY,
Yusuf AR, Fenech FF. Human brucellosis in
Kuwait: a prospective study of 400 cases. Q J Med
1988; 66:39,54
19. Çağatay AA, Küçükoğlu S, Berk H, Özsüt H,
Eraksoy H, (ve ark.): 36 Bruselloz olgusunun değerlendirilmesi.
İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi,
113
Bruselloz: 382 olgunun geriye dönük irdelenmesi Orhan Akpınar ve Hüseyin Kılıç
Adana, 15–19 Ekim 2001.
20. Demirdağ K, Özden M, Kalkan A, Çelik I, Kılıç S:
Bruselloz, 146 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi.
İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana,
15–19 Ekim 1992.
21. Ünsal A, Metintaş S, Dinçer K, Ünlüoğlu İ, Işıklı
B; Eskişehir ili Kırsal Alanında Bruselloz Yaygınlığı,
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi 1996;
1: (5); 12. 222–9–95.
22. Taşdelen N. Baykam N. Esener H. Erbay A. Dokuzoğuz
B. Brucellaspp. İzole edilen olguların epidemiyolojik
ve klinik özellikleri. Enfeksiyon Hastalıkları
Kongresi. P–26/05.Adana, 15–19 Ekim
2001.
23. Tansel O, Yavuz M, Kuloğlu F, Akata F; Trakya
Üniversitesi Hastanesine başvuran 40 Bruselloz
Olgusunun Değerlendirilmesi, InfektDerg. 2003;
17 (1): 1–4.
24. Geyik MF, Mendes H, Kökoğlu OF, Ayaz C,
Hoşoğlu S: Brusellozlu 145 hastanın Değerlendirilmesi.
infeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana,
15–19 Ekim 2001.
25. Gül HC, Coşlkun Ö, Turhan V, et al. Bruselloz 140
Olgunun Geriye Dönük Olarak irdelenmesi. TSK
Kor HekBült. 2007; 6: 249–252.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com