You are here

Emzirme dönemindeki kadınlarda kontraseptif yöntem seçimini etkileyen sosyodemografik ve kültürel faktörler

Affecting contraceptif method choice in breastfeeding women sociodemographic and cultural factors

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This descriptive research was carried out to reveal contraceptive behaviour of women and related factors in postpartum period. The study population consisted of 440 women attending SDÜ Medical Faculty, Paediatrics Clinics in Isparta between the dates of 03-2011 and 06-2011, around 2-18 months after birth. Data were obtained by a questionnaire form that was developed by the researcher. Questionnaire form was applied to women using faceto- face interviews. For the statistical analysis, frequency Poisson and X2 tests were used to evaluate the data. A statistically significant relation was found in breastfeeding period between variables of the contraceptive method and age, educational state, level of income, family structure and place of residence. These results suggest in the presentation of family planning services, in addition to the use of traditional methods by women, the factors of age, place of residence, socioeconomic structure and husband’s participation should also be taken into account and the use of modern contraceptive methods can be improved. According to these data it was determined that all women were using a contraceptive method in postpartum period, and withdrawal, condom and RIA were in the first rows of all the methods used. Among the traditional methods withdrawal method and among the modern methods, the use of male condom have great importance in our study as generally occurs in Turkey. For this reason at every step of health care, family planning counselling should be given to women preferably with their husbands whatever the couples’ education is.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu tanımlayıcı araştırma doğum sonrasında kadınların kontraseptif yöntem tercihlerini ve ilişkili faktörleri tanımlamak amacıyla yapılmıştır. Çalışma evreni 03-2011 ve 06-2011 tarihlerinde SDÜ Tıp Fakültesi Pediatri Kliniğine başvuran ve 2-18 aylık emzirme döneminde olan 440 kadından oluşmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen anket sorularıyla elde edilmiştir. Anket yüz yüze görüşme tekniğiyle uygulanmıştır. İstatistiksel analizler için frekans oranları ve ki kare testi uygulanmıştır. Emzirme dönemi ile kontraseptif yöntem arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunan değişkenler yaş, eğitim durumu, gelir seviyesi, aile yapısı, oturma yerleridir. Bu sonuçlara göre aile planlaması hizmetlerinin sunumunda kadınların geleneksel yöntem kullanımına ilave olarak yaş, yerleşim yeri, sosyoekonomik yapı, eğitim ve erkeğin katılımının da dikkate alınması ile modern yöntemlerin kullanımı geliştirilebilir. Çalışmaya göre kadınların tamamı doğum sonrası dönemde kontraseptif yöntem kullanmakta ve ilk sırada kullanılan metodlar geriçekme, kondom ve RİA’dır. Türkiye’de olduğu gibi çalışmamızda da geriçekme geleneksel metodlar arasında, kondom modern yöntemler arasında önemli yere sahiptir Bu nedenle aile planlaması danışmanlığı kadınların eğitim düzeyi ne olursa olsun özellikle eşleriyle birlikte sağlık bakımının her döneminde verilmelidir
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Ege E. Timur S. Zincir H. Ebelik son sınıf
öğrencilerinin aile planlaması eğitimi etkinliğinin
değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
2005; 14: 202-20.
2. Smith KB. Spuy ZM. Cheng L. Elton R. Glasier
AF. Is postpartum contraceptive advice given
antenatally of value?. Contraception 2002; 65:
237-43.
3. Cwiak C. Gellasch T and Zieman M. Peripartum
contraceptive attitudes and practices. Contraceptin
2004; 70: 383-86.
4. Güngör S. Başer İ. Göktolga U. Özkömür E.
Keskin U.Koitus İnterruptus yönteminin etkinliği
ve eğitim seviyesinin önemi Gülhane Tıp Dergisi
2006; 48:8-10.
5. Kahraman K. Nevşehir Özkonak Kasabasında
Yaşayan 15-49 Yaş Grubu Kadınların Aile
planlaması Uygulamaları. Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
Kayseri. 2005.
6. Gölbaşı Z. Tumay H.S. Koç D . Hilal Yıldız.
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 29.
7. Tokuç B. Eskiocak M. Ekuklu G. Saltık A.
Edirnede 15-49 yaş evli kadınların aile planlaması
yöntemleri konusundaki bilgi düzeyleri ve yöntem
kullanım oranları 2005; 14:9.
8. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü
yayını. Ankara. 2008.
9. Oltuoğlu H. Malatya İl Merkezinde Aile Planlaması
Kullanan 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınlarda
Kullanılan Yöntem ve Yöntem Seçimini Etkileyen
Faktörler. Erciyes Ünivesitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Kayseri. 2008.
10. Çayan A. 15-49 yaş evli kadınların Aile Planlaması
Yöntemlerine İlişkin Tutumlarının Kullandıkları
Kontraseptif Yöntemler ile ilişkisi. Adnan
Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi. Aydın. 2009.
11. Saraç İ. Yalçın ÖT. Özalp S. Hassa H. Bir üniversite
hastanesinde rahim içi araç uygulamaları. Sağlık
ve Toplum 1999; 9: 29-31

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com