You are here

1914 ISPARTA-BURDUR DEPREMİND E HILAL-I AHMER CEMİYETİ'NİN YAPMIŞ OLDUĞU YARDIMLAR

OTTOMAN RED CRESCENT ASSOCIATION'S AID IN 1914 ISPARTA - BURDUR EARTHQUAKE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
An earthquake occurred in Burdur-Isparta terrain on 4th September, 1914 striking particularly the centrum of Isparta and Burdur and their vicinities. The earthquake led to loss of many deaths and injuries. Besides, several buildings were completely destroyed or damaged. For this reason, Ottoman authorities immediately charged Red Crescent Association for delivering aid to the victims. The association formed an emergency committee including doctors, nurses, cooks and civil servants and sent them to the area. The emergency committee tried to cater for food and clothing needs. Furthermore, tents had been pitched and supplied to the victims until sheds or houses were erected in order to solve accommodation problems. The activities of the Ottoman Red Crescent Association were not ignored by the local authorities; thus they sent telegrams pronouncing their appreciations and gratitudes to the association.
Abstract (Original Language): 
4 Ekim 1914 tarihinde Isparta-Burdur hattında bir deprem meydana gelmiştir. Bu deprem Isparta ve Burdur merkez olmak üzere çevresini etkilemiştir. Deprem sonucunda birçok insan ölmüş, birçoğu da yaralanmıştır. Birçok bina da ya tamamen yıkılmış ya da hasar görmüştür. Bunun üzerine Osmanlı yetkilileri vakit kaybetmeden depremzedelerin yaralarını sarmak için Hilâl-i Ahmer Cemiyetini görevlendirmiştir. Cemiyet, yardımların yerine getirilmesi için içerisinde doktor, hastabakıcı, aşçı ve idare memurunun da bulunduğu bir İmdat Heyeti oluşturmuş ve heyeti hemen deprem bölgesine göndermiştir. İmdat Heyeti aracılığıyla depremzedelerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarının tedarik edilmesine çalışılmıştır. Ayrıca barınma sorunlarının giderilmesi için barakalar ya da evler yapılıncaya kadar çadırlar sağlanarak, buralarda yaşamalarına imkân tanınmıştır. Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin yapmış olduğu yardım faaliyetleri yerel yetkililerin dikkatinden kaçmamış, bu nedenle yetkililer, Cemiyete olan memnuniyetlerini ve teşekkürlerini bildiren telgraflar çekmişlerdir.

REFERENCES

References: 

Arşiv Kaynakları
Kızılay Arşivi (KA)**
Kitaplar, Makaleler ve İnternet Erişim Adresleri
AMBRASEYS, N. N.- C. F. Finkel, Türkiye 'de ve Komşu Bölgelerde Sismik Etkinlikler Bir Tarihsel İnceleme 1500-1800, Çev. M. Umur Koçak, TÜBİTAK Yayınları, Ankara 2006.
AKGÜN, Seçil Karal-Murat Uluğtekin, Hilâl-i Ahmer'den Kızılay'a, Cilt: I, Beyda Basımevi, Ankara 2000.
ARMAOĞLU, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914), TTK Yayınları,
3. Baskı, Ankara 2003.
Besim Ömer, Hanımefendilere Hilâl-i Ahmer'e Dair Konferans, Haz. İsmail Hacıfettahoğlu, Türkiye Kızılay Derneği Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2009.
Böcüzade Süleyman Sami, Kuruluşundan Bugüne Kadar İsparta Tarihi, Çev. Suat Seren, Serenler Yayını, İstanbul 1983.
ÇAKICI, Bayram, "1914 İsparta ve Burdur Depremi", Tarih Boyunca Anadolu'da Doğal Âfetler ve Deprem Semineri Bildiriler (22-23 Mayıs 2000), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, "Globus" Dünya Basımevi, İstanbul 2001, s.
219-248.
ÇAPA, Mesut, Kızılay [Hilâl-i Ahmer] Cemiyeti (1914-1925), Türkiye Kızılay Derneği Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2010.
EMECEN, Feridun, "İsparta", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 19, Divantaş, Diyanet Vakfı Neşriyat İstanbul 1999, s. 194¬200.
* * Arşiv belge numaraları metin içerisinde verilmiştir.
[33]
Cemal SEZER
ERLER, Mehmet Yavuz, "1912 Marmara Havzası Depremi", Toplumsal Tarih, Cilt: 6, Sayı: 35, İstanbul Kasım 1996, s. 30-37.
,
"XIX. Yüzyıldaki Bazı Doğal Afetler ve Osmanlı
Yönetimi", Türkler, Cilt: 13, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002,
s. 762-770.
İPEK, Nedim, "Burdur-Isparta Depremi (1914)", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1, Fen- Edebiyat Fakültesi Basımevi, Isparta 1995, s. 191 -196.
KARACAKAYA, Recep, "Şarköy-Mürefte Depremi (1912)", Tarih Boyunca Anadolu'da Doğal Afetler ve Deprem Semineri Bildiriler (22-23 Mayıs 2000), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, 2. Baskı, İstanbul 2002, s. 203-218.
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 1335- 1919 Senesinde Münâkid Hilâl-i Ahmer Meclis-i Umûmîyyesi Heyet-i Muhteremesine Takdim Edilen 1330-1334 Senelerine Aid Merkezi Umûmî Raporu, Matbaa-i Orhaniye, İstanbul 1335.
ÖZATA, Metin, İlkçağlardan Kurtuluş Savaşı'na Burdur Tarihi, Umay Yayınları, İzmir 2009.
TUNCEL, Metin, "Burdur", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 6, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1992, s. 426-429.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com