You are here

AVRUPA BIRLIGI'ND E OMBUDSMANLIK

OMBUDSMAN INSTITUTION IN EUROPEAN UNION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Appearing as an alternative and practical control mechanism and adopted by many states, ombudsman institution has been adopted by European Union, which has huge geographical area and organization structure. That's because, in such a huge organization structure, problems and lumbering are highly likely. To get over this kind of problems, European Union put into effect the ombudsman institution in the framework of Maastricht Treaty. In this study, general aspects, function, historical development and structure of ombudsman institution will be uncovered and then ombudsman institution in European Union will be examined.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda alternatif ve pratik bir denetim mekanizması olarak karşımıza çıkan, birçok ülke tarafından benimsenen ombudsmanlık kurumu, çok geniş bir nüfusa hitap eden ve devasa bir örgüt yapısına sahip olan Avrupa Birliği tarafından da benimsenmiştir. Çünkü Avrupa Birliği gibi çok büyük bir örgüt yapısında hatalar ve hantallıkların oluşma ihtimali yüksektir. Bu duruma önlem olarak Avrupa Birliği, açıklık ve hesap verebilirlik ilkeleri uyarınca vatandaş ile birlik arasında oluşan sorunları pratik olarak çözebilmek için ombudsmanlık kurumunu Maastricht Anlaşmasıyla hayata geçirmiştir. Çalışmada önce ombudsmanlık kurumunun genel özellikleri, işleyişi, tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilecek olup akabinde Avrupa Birliği'nde ombudsmanlık kurumu tüm yönleriyle ele alınacaktır.

REFERENCES

References: 

ACAR, Tünay, "Kamu Yönetiminde Yeni Bir Denetim Yolu: Kamu Denetçiliği Kurumu", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, 2009, Isparta.
BAHADIR, Oktay, "Ombudsmanlık Kurumunun İsveç, İngiltere Ve Fransa İle Karşılaştırmalı İncelenmesi ", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Nisan 2010, Sayı: 1.
CLAUDIA, Marta. Cliza Constitutional Aspects Regarding the Institution of the Ombudsman, Lex ET Scientia. Juridical Series cilt 2, 2011, s. 163-168.
CORNELIU Manda, Ioan Popescu Slniceanu, Ovidiu Predescu, Cezar Corneliu Manda - op. cit.
EFE, Haydar, "Avrupa Ombudsmanı'nın AB İçinde İyi Yönetim, Hukukun Üstünlüğü Ve İnsan Haklarını Koruyucu Rolü", Avrupa Çalışmaları Dergisi, Sayı:19 Cilt:2.
ERDOĞMUŞ, Osman, "Kamu Yönetiminde İdari Ve Denetsel Açıdan Ombudsman Kurumu: Türkiye Örneği", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006, Ankara.
ERYILMAZ, Bilal, "Bürokrasi ve Siyaset", Alfa Yayıncılık, 2002, İstanbul.
FRIDRICH, B., Civil Rights in a Context of the European Law-Comparison on the Example of the Slovak Republic and the Kingdom of Spain, Development and Construction of European Legal System, Ed: L. Mokra, Bratislava, 2007.
FRIDRICHOVA, J., Vybrane Aspekty Ochrany Zakladnych Prav v Cinnosti Europskeho Ombudsmana, Vybrane Europske Spravne Pravo, Ed. L. Mokra, M. Siman, Bratislava, 2008.
GREGORY, Ray and Giddings Philip, Righting Wrongs: The Ombudsman in Six Continents, IOS Press, Amsterdam, 2000.
[223]
Durmuş Gökhan TURHAN - Serkan ÖKTEN
HANSEN, Hams Gammeltoft, Trends Leading to the Establishment of a European Ombudsman, The European Ombudsman, Luzemburg, 2005.
HARDEN, Ian. When Europeans Complain, The Work of the European Ombudsman, The Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Ed: Alan Dashwood, Vol. 3, s197-237.
İNAÇ Hüsamettin ve Ünal Feyzullah, "Türkiye'de Kamu Yönetiminin Denetlenmesinde Yönetimde Açıklığın Önemi Ve Uygulanma Düzeyi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 18, Ağustos 2007.
MICHALOWSKA, G., Ochrona Praw Czlowieka w Radzie Europy Unii Europejskiej, Waszawa, 2007.
MOKRA, L., The European Ombudsman, (in) V. Kunova, L. Mokra, M. Siman, More Effectiveness of the Decision Making Processes in The European Union, Bratislava, 2007.
NOORBAKHSH, Carolyn and Colorado, Golden , "I Was Just Thinking: Musings On Ombudsman Informality From The Perspective Of An Organizational Ombudsman" Journal Of The International Ombudsman Association, Cilt 5, Sayı 1, 2012, s. 27-30
POP, Virgiliu, The Ombudsman Of The European Union, University of Aberden, Romania 1997.
REMAC, Milan. "Standards of Ombudsman Assessment: A New Normative Concept?", Utrecht Law Review, Cilt 9 Sayı 3, s. 62-78.
SERZHANOVA, V., Ombudsman of the European Union, Annals of University of Oradea, International Relations and European Studies,
Volume: 3, 2011.
The European Union Ombudsman Annual Report, 1996.
YILMAZ, Reha, "Mukayeseli Hukuk Açısından Ombudsmanlık Kurumunun Temelleri Ve Azerbaycan Varyantı", Journal of Qafqaz University,
2002, Sayı: 9.
www.civitas.org.uk/eufacts/FSINST/BO4.html, E.T. 09.08.2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com