You are here

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

SELECTING SOFTWARE PROGRAMS FOR ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT WITH AHP AND TOPSIS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Making a decision is defined as choosing among the alternatives. In today's world, the fact that there are a great deal of alternatives and the criteria influencing the decision are making the decision making processes very complicated. Under these circumstances, decision making techniques with multiple criteria is suggested rather than traditional decision making techniques. The aim of this study to choose the related software that can be used for developing Corporate Project Management Software by Information Technology Department of a university. AHP and TOPSIS, the decision making processes with multiple ciriteria, have been used. The common key criteria such as Supplier Firm, Buying, Usage, Adaptation, Technique Infrastructure, Support and secondary criteria of these key criteria have been defined in the study. AHP technique has been used to find out the severity of the abovementioned criteria. TOPSIS has been used to evaluate the tools of Atlassian, HP, IBM and Microsoft.
Abstract (Original Language): 
Karar verme alternatifler arasından seçim süreci olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde gerek karar sürecinde alternatiflerin fazlalığı ve gerekse de alınacak kararı etkileyen kriterlerin çok olması karar sürecini karmaşık hale getirmektedir. Bu koşullar altında karar sürecinde geleneksel karar verme teknikleri yerine çok kriterli karar verme tekniklerinin kullanımı önerilmektedir. Bu çalışmada da bir üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, Kurumsal Proje Yönetimi Yazılım geliştirmede kullanılabilecek programın seçilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve TOPSIS yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Çalışmada, literatürde yaygın olarak kullanılan; Tedarikçi Firma ve Satın Alma, Kullanımı Kolaylığı, Uyarlama ve Teknik Altyapı ile Destek anakriterleri ve bu anakriterlerin alt kriterleri tanımlanmıştır. AHP yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları bellirlenerek, TOPSIS yöntemi ile de Atlasian, Hp, Ibm ve Microsoft firmalarının araçları değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

ABALI Alper Yusuf, Batuhan Safa Kutlu ve Tamer Eren, "Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Bursiyer Seçimi: Bir Öğretim Kurumunda Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 3-4, 2012, s. 261-266.
[80]
AHP ve TOPSIS Yöntemleri İle Kurumsal Proje Yönetim Yazılımı Seçimi
AHMAD Norita- A.Laplante Phillip, "Software Project Management Tools : Making a Practical Decision Using AHP", Software Engineering
Workshop SEW'06, 30th Annual IEEE/NASA, IEEE, 2006, s.74-84.
AKAGÜNDÜZ Serkan, Salih Kurnaz ve Mustafa Sarı, "Yazılım Proje Yönetiminde Proje Başarısını Getiren Faktörler", XIV. Akademik Bilisim Konferansı, 23-25 Ocak 2013, Antalya, 2013, s.1-6.
ALNIAK M.Oktay, Proje Yönetimi: Makaleler, Derlemeler, Örnek Olaylar, Beta Yayınları, İstanbul, 2011.
ALP Selçuk- Taylan Engin, "Trafik Kazalarının Nedenleri Ve Sonuçları Arasındaki İlişkinin TOPSIS Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Analizi Ve Değerlendirilmesi", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 10, Sayı 19, 2011, s.65-87.
ASLAN Necip, Analitik Network Prosesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,
2005.
AYIK Ziya Yusuf - Yavuz Klavuz, "Analitik Ağ Süreci Yaklaşımı Ve TOPSIS Yöntemi İle Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yazılımı Seçimi", Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 27, Sayı 4, 2013, s.1-18.
BERROCAL Javier et.al., Lean Management Of Software Processes And Factories Using Business Process Modeling Techniques, Product-Focused Software Process Improvement, Springer, Berlin Heidelberg, 2010, p.321-335.
DİNÇER Hasan - Ali Görener, "Analitik Hiyerarşi Süreci Ve VIKOR Tekniği İle Dinamik Performans Analizi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2011, s.109-127.
DUMANOĞLU Sezayi - Nuray Ergül, "İMKB'de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 48, 2010, s.101-111.
ELEREN Ali - Karagül Mehmet, "1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi", Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 2008, Cilt 15, Sayı 1, s.1-14.
ELEREN Ali, "Markaların Tüketici Tercih Kriterlerine Göre Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi Ile Değerlendirilmesi: Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama", Yönetim ve Ekonomi, Cilt 14, Sayı 2,
2007, s.47-64.
[81]
Nuri ÖMÜRBEK - Yunus MAKAS - Vesile ÖMÜRBEK
ERDEM O.Ayhan - E.Alaa Younis,
"Yazılım Projelerinde Risk Yönetimi", Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2012, s.1-6.
GEBİZOĞLU ÖZVURAL Özden, Özgür Gün ve Elif Ak, "Etkin Bir
Yazılım Süreç Yönetimi İçin Süreç Yönetim Aracı Seçimi" In VIII. Ulusal Yazılım Sempozyumu, KKTC, 2014, s.598-606.
GİRGİNLER Nuray - Zeliha Kaygısız, "İstatistiksel Yazılım Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci Ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2009, s.1-25.
GÜMRÜKÇÜ Gülbahar, Savunma Sistemlerinde Yazılım Proje Yönetimi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010.
İLTER H.Kemal, "Bilgi Sistemleri Perspektifinden Kurumsal Kaynak Planlaması: Etkiler Ve Değerler", İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 11, 2007, s.1-20.
KEÇEK Gülnur - Esra Yıldırım, "Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sisteminin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) İle Seçimi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, s.193-211.
KURUÜZÜM Ayşe - Nuray Atsan, "Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları", Akdeniz Üniversitesi, İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 2001, s.83-105.
LAUDON C.Kenneth - P.Jane Laudon, Yönetim Bilişim Sistemleri: Dijital İşletmeyi Yönetme, Çeviri Editörü Uğur Yozgat, 15.Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara, 2011.
LIBERATORE J.Matthew - Bruce Pollack-Johnson, "Project Management Software", IEEE Transactions On Engineering Management, Vol.
50, Issue 2, 2003, p.164-174.
MURPHY E.Thomas - Jim Duggan, "Magic Quadrant for Application Life Cycle Management" Gartner, June 2012,
https://www.gartner.com/doc/2037115/magic-quadrant-application- life-cycle, 11 Aralık 2014
NALBANT Serkan, "Yazılım Geliştirme Sürecinin Verimliliğini Arttırmak: Bir Bilgi Sistemi Önerisi"
http://www.emo.org.tr/ekler/74ddb652432020c ek.pdf, 27.05.2015
ÖZDEN H.Ünal, "Analitik Hiyerarşi Yönetimi İle İlkokul Seçimi", Marmara Üniversitesi İkdisadi ve İdari Birimler Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 2008, s.299-320.
[82]
AHP ve TOPSIS
Yöntemler
i İle Kurumsal Proje Yönetim Yazılımı Seçimi
PERÇİN Selçuk - A.Cansu Gök, "ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı", Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2013, s.93-114.
REEL S.John, "Critical Success Factors In Software Projects", IEEE Software Vol. 16, Issue 3, 1999, p.18-23.
SAATY L. Thomas, "How To Make A Decision: The Analytic Hierarchy Process" European Journal Of Operational Research, Vol. 9, Issue
24, 1990, p.9-26.
SAATY L. Thomas-Luis G.Vargas, Models, Methods, Concepts & Applications Of The Analytic Hierarchy Process, Springer Science & Business Media, 2012.
SARIDOĞAN Erhan, Yazılım Mühendisliği: Profesyonel Yazılım Geliştirmeyi Öğrenmek İsteyenler İçin, Papatya Yayıncılık, İstanbul,
2008.
TALU Şehbal, Sorularla Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource
Planing -ERP), İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2004.
TIMOR Mehpare, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Türkmen Kitapevi, İstanbul,
2011.
VATANSEVER Kemal - Metin Uluköy, "Kurumsal Kaynak Planlaması
Sistemlerinin Bulanık AHP ve Bulanık MOORA Yöntemleriyle Seçimi: Üretim Sektöründe Bir Uygulama", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt.11, Sayı 2, 2013, s.274-293.
WEI Chun-Chin - J.Wang Mao-Jiun, "A Comprehensive Framework For Selecting an ERP System", International Journal of Project
Management, 2004, Vol. 22, Issue 2, p.161-169.
YURDAKUL Mustafa - Yusuf Tansel İç, "Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü Ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, 2003, s.11-18.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com