You are here

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ VE 1931 BİRİNCİ TÜRKİYE ZİRAAT KONGRESİ

EFFECTS OF 1929 WORLD ECONOMIC CRISIS ON TURKISH AGRICULTURE AND 1931 1st CONGRESS OF AGRICULTURE IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
To understand the agricultural structure and problems of today's Turkey, possible to know and make a good comment about developments of Republic's early years. "1929 World Economic Crisis" experienced in the founding years of the Republic Atatürk and the rulers of state had led to the search for economic policy change. Aimed to determine the existing economic structure and problems, firstly in 1930 ‘’industry congress’ and in January 1931 1st Turkey Agricultural Congress were collected and offered presentation in congress were discussed national economy and solution offers. In this study, examined the effects of 1929 World Economic Crisis on Turkish agriculture were examined within the framework of Turkey's First Agricultural Congress effects on crop production and the field of agriculture solutions were evaluated. In the study, documents from that period, use of pressed sources, books, observations and especially making researches and articles after the ‘1931 Agricultural Congress Specialization Reports’ were used. Process of research writing illustrates used mainly; general methods of science and specific methods of history were applied. The first time in Turkey's agricultural structure and analyzed detailed scientific understanding of agricultural issues have been identified, solutions are presented to the government in the Turkey's First Agricultural Congress. In the 1930s average rate of growth reached %7 with the statist and planned economic policies, finances of industry sector largely provided from Turkish peasants with direct and indirect taxes, although the overall amount is insufficient 1923 - 1938 period was increased agricultural production doubled.
Abstract (Original Language): 
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yaşanan “1929 Dünya Ekonomik Krizi” Atatürk ve devleti yönetenleri iktisadi politika değişikliği arayışına yöneltmiştir. Mevcut iktisadi yapının ve sorunlarının belirlenmesi amacıyla önce 1930’da “Sanayi Kongresi”, Ocak 1931’de ise 1. Türkiye Ziraat Kongresi toplanmış, kongrelere sunulan bildirilerde ülke ekonomisinin durumu ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Bu çalışmada 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türk tarımına etkileri incelenmiş, 1. Türkiye Ziraat Kongresi Raporları çerçevesinde tarım sektörünün bitkisel üretim sahasına etkileri ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Çalışmada; o döneme ilişkin dokümanlar, basılı ve belgesel kaynaklar, kitap ve gözlemsel yayınlar, “1931 Ziraat Kongresi İhtisas Raporları” ile daha sonra yapılan araştırmalardan ve makalelerden yararlanılmıştır. I. Ziraat Kongresi’nde, ilk kez Türkiye’nin tarımsal yapısı ayrıntılı ve bilimsel bir anlayışla analiz edilerek tarım sorunları tespit edilmiş, çözüm yolları hükümete sunulmuştur. 1930’lu yıllarda devletçi ve planlı bir iktisadi politika ile ortalama büyüme hızı %7’ye ulaşmış, sanayi sektörünün finansmanı da büyük ölçüde Türk köylüsünden alınan dolaylı ve dolaysız vergilerden sağlanmış, genel miktarlar yetersiz olsa da 1923 – 1938 döneminde tarımsal üretim iki katına çıkarılmıştır.

REFERENCES

References: 

ARŞİV BELGELERİ
BCA, 490.01.1.4.3.1.
BCA, 490.01.1.4.3.7.
BCA, 490.01.1.4.3.2.
BCA, 490.01.1.4.3.4.
1930 Sanayi Kongresi Raporlar – Zabıtlar, Türkiye Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Ankara, 1930.
AKMAN, A., Türkiye’de Ziraat Yüksek Öğretim Reformunun Anatomisi, Ankara, 1973.
AKTAN, R., Türkiye Ziraatında Prodüktivite, Ankara, 1966.
ARER, R., Türkiye’de Çaycılık: Rize, İstanbul, 1969.
ARIBOA, Ç., Cumhuriyet'in Kuruluş Yıllarında Türkiye'nin Tarımsal Yapısı ve Tarıma Yönelik Politikaları, Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi, Ankara, 1982.
Mustafa Yahya METİNTAŞ – Mehmet KAYIRAN
[78]
ARNDT H. W., The Economic Lessons of the Nineteen – Thirties, London, Oxford University Press, 1944.
ATASAGUN, Y. S., Türkiye’de Zirai Kredi Kooperatifleri.
ATATÜRK M. K. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (ASD), (1919 – 1938), Cilt: I - II, Derleyen: Nimet Arslan, Ankara, 1961.
AYDEMİR Ş. S., Cihan İktisadiyatında Türkiye, Ankara, 1931.
AYDEMİR Ş. S., “Açık Bütçeden Mütevazın Bütçeye, Mütevazın Bütçeden Zengin Bütçeye”, Kadro, Sayı 27, Mart, 1934.
AYKUT S. S., Rakamlarla Türkiye, Cilt 1, DİE Yayınları, Ankara, 1947.
BAŞYİĞİT T., Türkiye'de Kırsal Kalkınma Politikaları (1923-1950).
BKZKK, Türkiye’de Zirai Araştırma Müesseseleri, B/1, Ankara, 1938.
BORATAV, K., Türkiye İktisat Tarihi (1908 – 1985) İstanbul, 1988.
CHF Üçüncü Büyük Kongre Zabıtları (10 – 18 Mayıs 1931) İstanbul, 1931.
CHP On beşinci Yıl Kitabı.
CİLLOV H., Türkiye Ekonomisi, İstanbul, 1965.
ÇETİN T., “1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Sonrası Tarım Politikasında Arayışlar: Birinci Ziraat Kongresi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. 2, Sayı: 6-7, 1997.
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE), Tarım İstatistikleri (1934-1937), Ankara, 1939.
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE), Tarım Aletleri ve Makineleri İstatistiği (1944), Ankara, 1946.
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE), İstatistik Yıllığı(1948), Cilt 16, Ankara, 1949.
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE), Tarım İstatistikleri Özeti(1967), Ankara, 1968.
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE) (1981) Türkiye İstatistik Yıllığı (1981) : 100. Yıl Özel Sayısı, Ankara, 1981.
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE), İstatistik: Göstergeler (1923 – 1991), Ankara, 1993.
DUMAN, D., “Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt:1, sayı:2, ss.127-143, 1992.
1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türk Tarımına Etkileri ve 1931 Birinci Türkiye Ziraat Kongresi
[79]
ELDEM, V., “Cihan Harbimiz ve İstiklal Savaşı’nın Ekonomik Sorunları”, Türkiye İktisat Tarihi Semineri: Metinler, Tartışmalar, 8 – 10 Haziran 1973, Editör: Osman Okyar – H. Ünal Nalbantoğlu, Ankara, 1975.
ENGELHART (Ed.), Tanzimat, Çeviren: Ayda Düz, İstanbul, 1976.
GÖKGÖL, M., Türkiye Buğdayları (1935 – 1939), Cilt I-II, Ankara, 1939.
GÖKTAŞ M. A., Zeytin ve Zeytinyağcılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri, İzmir, 1966.
İPEKOĞLU F., Tütün Islah İşleri, Tütün Kongresi, İzmir, 1943.
İsmet Paşa’nın Siyasi ve İçtimai Nutukları, Ankara, 1933.
KALDOR N., “Türk Vergi Sistemi Üzerine Bir Rapor”, Çev. İzzettin Önder, Toplum ve Bilim, Sayı 15-16, 1982.
KAYIRAN M., Türk Tarımında Modernleşme Çabaları (1923 – 1950), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü “Yayınlanmamış Doktora Tezi”, Ankara, 1995.
KAZGAN G., Tarım ve Gelişme, İstanbul, 1983.
KEYDER Ç., Dünya Ekonomisi içinde Türkiye (1923 – 1929), Ankara, 1982.
KURUÇ B., Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Ankara, 1987.
KURUÇ B., Belgelerle Türkiye İktisat Politikası, (1929 – 1932), C. I, Ankara, 1988.
KURUÇ B., İktisat Politikasının Resmi Belgeleri.
LEWİS W. A., Economic Survey (1919 – 1939), London, George Allen and Unwin, 1950.
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Nizamnamesi, Hâkimiyeti Milliye Matbaası, Ankara, 1929.
MÜDERRİSOĞLU A., Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları, Ankara, 1974.
NERE J., 1929 Krizi, Çev. Namık Volkan, Kalite Matbaası, Ankara, 1980.
MAĞDEN, R. Z., Zirai Kombinalar, Ankara, 1949.
ÖKÇÜN G., Osmanlı Sanayi: 1913 – 1915 Yılları Sanayi İstatistiki, Ankara, 1971.
ÖKÇÜN G., Türkiye İktisat kongresi: Haberler – Belgeler – Yorumlar, Ankara, 1968.
Mustafa Yahya METİNTAŞ – Mehmet KAYIRAN
[80]
ÖZER İ., Tekel, İstanbul, 1967.
ÖZTOPRAK İ., Atatürk Orman Çiftliği’nin Tarihi, Ankara, 2006.
SARÇ Ö. C., Devletçilik ve Devlet Müdahalesi, 1948 Türkiye İktisat Kongresi Raporları, İstanbul, 1948.
SEIGNOBOS C., Avrupa Milletlerinin Mukayeseli Tarihi, Çev. Semih Tiryakioğlu, İstanbul, 1960.
SİLİER O., Türkiye’de Tarımsal Yapının Gelişimi (1923-1938), İstanbul, 1981.
TANKUT H. R., Köylerimiz, Ankara, 1939.
TARKAN T., Türkiye’de Çay Ziraatı ve Endüstrisi, Ankara, 1973.
T.C. Ziraat Vekâleti, Hayvanlar Vergisi Dokümanları, Ankara, 1938.
T.C. Ziraat Vekâleti, Türk Ziraatına Bir Bakış, İstanbul, 1938.
T.C. Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü, Ankara, 1957.
TEKELİ İ. – İlkin S., 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, Cilt: 1, İstanbul, 2009.
TEKELİ İ. – İlkin S., Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, Cilt: 3, Ankara, 1982.
TEZEL Y., Cumhuriyet Dönemi’nin İktisat Tarihi.
TOKDEMİR E., Türkiye’de Tarımsal Yapı (1923 – 1933), İstanbul, 1988.
TOPRAK Z., “Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı Finansmanı”, ODTÜ Gelişme Dergisi: 1979 – 1980 Özel Sayısı, Ankara, 1981.
TÖKİN İ. H., Türkiye’de Zirai Kooperatif Hareketi, İstanbul, 1932.
TÖKİN İ. H., Türkiye Köy İktisiyatında Borçlanma Şekilleri, Kadro, S. 3, Mart, 1932.
TÖKİN İ. H., “Türkiye’de Hububat Siyaseti”, Türk Ekonomisi, S. 1, 1943.
TÖKİN İ. H., “Buğday İşine Bir Bakış”, Kadro, C. 3, S. 30, Haziran, 1934.
TURGAY N., Türkiye’de Pamuk, Ankara, 1952.
ÜNAL, F. – Tıraş, M. – Kükrer, Z., (Derleyenler), 1920 – 1929 Bütçe Kanunları, Ankara, 1979.
ÜNAL K., “Cumhuriyetin On beş Yılında Ekonomi”, Ülkü, Cilt XII, Sayı 69 (İkinci Teşrin).
1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türk Tarımına Etkileri ve 1931 Birinci Türkiye Ziraat Kongresi
[81]
WIDMANN H., Atatürk'ün Üniversite Reformu, İstanbul, 1981.
YAZICIOĞLU T. vd., Kuruluşu'nun Yirmi beşinci Yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara, 1958.
ZARAKOĞLU A., “1929 Dünya Ekonomik Krizi Karşısında Türk Ekonomisi ve Alınan Mücadele Tedbirleri”, Atatürk Dönemi Türkiye Ekonomi Politikası ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi, A.Ü.S.B.F. Yayını: 53.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com