You are here

MOBBİNGİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNE ETKİSİ HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

EFFECTS OF MOBBING ON ORGANIZATIONAL CYNICISM: AN APPLICATION ON NURSES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Mobbing (Psychological violence), phenomenon, which threatens health and productivity of workers in organizations, is one of the most broadly studied subjects in the field of organizational behavior. Psychological violence leads to occupational dissatisfaction, tardiness and absenteeism of workers. It also causes individuals to have an attitude in such a way that they undervalue other people, their ideology, the social groups and the organization they work for, as well as feel despair and disappointment; which are collectively called organizational cynicism. Aim of this research is to investigate the relationship between psychological violence and organizational cynicism. The research was applied on the nurses work in Elazığ Fırat Medical School Hospital. During this research, 117 nurses were applied a questionnaire. By the regression analysis in accordance with this study‟s basic hypothesis, it‟s ascertained that mobbing is effective on organizational cynicism, and the most effective mobbing dimension on organizational cynicism are “attacks on person‟s showing himself and contact”.
Abstract (Original Language): 
Örgütlerde çalışanların sağlığını ve verimliliğini tehdit eden mobbing (psikolojik şiddet) olgusu, örgütsel davranış alanında en çok incelenen konulardan biri olmaktadır. Mobbing çalışanlarda; iş tatminsizliğine, performans kaybına, işe geç gelme ve devamsızlık oranlarında artışa neden olmaktadır. Ayrıca bireyin; diğer bireylere, ideolojiye, sosyal gruplara, bununla birlikte, yanında çalıştığı kuruma karşı bir küçümseme, umutsuzluk ve hayal kırıklığına neden olan ve örgütsel sinizm olarak adlandırılan bir tutum oluşturmasına da neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı; mobbing ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan hemşireler üzerinde yapılmıştır. Araştırma toplam 117 hemşireye anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir.
9
25

REFERENCES

References: 

Abraham, R. (2000). Organizational Cynicism: Bases and Consequences.Genetic, Social, and General Psychology Monographs. 126(3): 269-292.
Acar, A.; Dündar, G. (2008). İşyerinde Psikolojik yıldırmaya (Mobbing) Maruz Kalma Sıklığı ile Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 37(2): 111-120.
Actors and Targets,(Washington: American Psychological Associaton):237-269.
Andersson, L.; Bateman, T. (1997). Cynicism in The Workplace: Somecauses and Effects. Journal of Organizational Behavior. 18: 449-469.
Arpacıoğlu, G. (2003). İşyerindeki Stresin Gizli Kaynağı: Zorbalık ve Duygusal Taciz. İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, Aralık.
Aslan, Ş.; Akarçay, D. (2013). Psikolojik Şiddetin Genel ve Örgütsel Sinizme Etkileri. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi. 41: 25-44.
Semiha KILIÇASLAN, Aslı KAYA
[24]
Ayduğan, N. (2012). Mobbingin Örgütsel Sinizme Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Baz, M.; Kaya, S.; Savaş, K. (2011). İşveren ve İşgören İlişkileri. Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi. 1(1):72-95.
Davis, W.D.; Gardner, W.L. (2004). Perceptions of Politics and Organizational Cynicism: An Attributional and Leader–Member Exchange Perspective. The Leadership Quarterly. 15: 439-465.
Dean, J.E.; Brandes, P.; Dharwadkar,R.(1998).Organizational Cynicism. Academy of Management Review. .23(2): 341-352.
Efeoğlu, İ.E.; İplik, E. (2011). Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik İlaç Sektöründe Bir Uygulama. Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 20(3): 343-360.
Erdost, H.; KARACAOĞLU; REYHANOĞLU, K ve M. (2007). Örgütsel Sinizm Kavramı ve İlgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi. 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı. Sakarya Üniversitesi. Sakarya.
Einarsen, S. (2000). Harassment and Bullying at Work: A Review of The Scandinavian Approach. Aggression and Violent Behavior. 5(4): 379–401.
Gül, H.; Ağıröz, A. (2011). Mobbing ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkiler. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi. 8(3): 27-47.
Gül, H. (2009). İşSağlığında Önemli Bir Psikososyal Risk: Mobbing-
Psikolojik Yıldırma. TAF Preventive Medicine Bulletin. 8(6):515-520.
Johnson, J.L.; M. O’Leary-Kelly (2003). The effects of psychological contract breach and organizational cynicism: not all social Exchange violations are created equal. Joumal of Organizational Behavior. 24:627-647.
Kalay, F.; Oğrak, A.; Nişancı, Z. (2012). Mobbing, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Örnek Bir Uygulama. http://iibf.kastamonu.edu.tr/images/dergi/s4/mak.4-9.pdf.
Kutanis, R.E. Çetinel, E. Adalet Algısı Sinisizmi Tetikler Mi?: Bir Örnek Olay. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1(26):186-195.
Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work. European Journal of Work and Organizational Psychological. 5(2): 165- 184.
Rubin Robert S. & Dierdorff Erich C. & Bommer William H. & Baldwin T. Timothy (2009), “Do Leaders Reap What They Sow? Leader And
Mobbingin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisi Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama
[25]
Employee Outcomes Of Leader Organizational Cynicism About Change”, The Leadership Quarterly, 20, 680–688.
Tengilimoğlu, D.; Mansur, F.A.(2009). İşletmelerde Uygulanan Mobbingin Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 1(3): 69-84.
Tınaz, P. (2006). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing). Çalışma ve Toplum Dergisi. 4: 13-28.
Tokgöz, N.; Yılmaz, H. (2008). Örgütsel Sinizm: Eskişehir ve Alanya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(2): 283-305.
Topçu, İ.; Türkkan.N. ; Bacaksız,F.; Şen, H.; Karadal,A. (2013). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 6(3): 125-131.
Tutar, H. (2004). İşyerinde Psikolojik Şiddet Sarmalı: Nedenleri ve Sonuçları. Yönetim Bilimleri Dergisi . 2(2): 101-128.
Wanous, J.P.; Reichers,A.E.; Austin; J.T. (1994). Organizational Cynicism: An Initial Study. Academy of Management Proceedings. Ağustos,1.269-273.
Zapf, D. (1999). Organisational, Work Group Related and Personal Causes of Mobbing/Bullying at Work. International Journal of Manpower. 20(1/2): 70-85.
Zapf, D.; Einarsen,S.(2005). Mobbing atWork: Escalated Conflicts in Organizations.Suzy, Fox ve Paul E. Spector (eds.) Counterproductive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets,(Washington: American Psychological Associaton): 237-269.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com