You are here

ADALET AGAOGLU'NUN HİKÂYELERİ'NDE KENTLEŞME

URBANIZATION IN ADALET AĞAOĞLU'S SHORT STORIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Adalet Ağaoğlu, wh o has written short story since 1976 and succeeded the revival of tradition of story-telling by applying various methods, has dealt with social issues in her stories. She identifies herself as a writer having socialist ideology and witnessing "3 coup periods". She ranks a significant role in Turkish story-telling by using social issues which she witnessed with a unique structure. In this regard, urbanization process of Turkey has placed as a background or basic theme in Ağaoğlu's short stories. It is possible to observe the alterations such as problems brought about human life by urbanization process, alienation, squatting and unplanned urbanization. The purpose of this study is to detect how and in which context the urbanization process in her short stories are dealt with and to evaluate the way of urbanization.
Abstract (Original Language): 
1976'dan itibaren hikâye yazmaya başlayan ve kullandığı farklı tekniklerle hikâyeciliğini canlı tutmayı başaran Adalet Ağaoğlu hemen her hikâyesinde toplumsal konularla ilgilenmiştir. Sosyalist bir dünya görüşüne sahip olan Ağaoğlu kendi ifadesiyle "üç darbe dönemine" tanıklık etmiş bir yazardır. O, şahitlik ettiği toplumsal olayları özgün bir yapı ile kurguladığı hikâyelerinde işleyerek Türk hikâyeciliğinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu bağlamda Türkiye'nin geçirdiği kentleşme süreci Ağaoğlu'nun hikâyelerinde arka plan veya temel izlek olarak yer almaktadır. Kentleşme sürecinin modern insanın yaşamına getirdiği problemler, yabancılaşma, gecekondulaşma ve çarpık kentleşme gibi mekân ile ilgili değişiklikleri onun hikâyelerinde takip etmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Adalet Ağaoğlu'nun hikâyelerinde gözlemlenen kentleşme sürecinin hangi bağlam/bağlamlarda ele alındığını tespit etmek ve kentleşmenin yer alış biçimi ile ilgili değerlendirmede bulunabilmektir.

REFERENCES

References: 

ADIYAMAN Kadriye, "Kentleşme Sürecinde Türkiye ve Kent Kimliği", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2008.
AĞAOĞLU Adalet, Hadi Gidelim, Alkım Yayınları, İstanbul, 2005.
AĞAOĞLU Adalet, Hayatı Savunma Biçimleri, Alkım Yayınları, İstanbul, 2005.
AĞAOĞLU Adalet, Sessizliğin İlk Sesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991.
AĞAOĞLU Adalet, Yüksek Gerilim, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1976.
BARBAROSOĞLU Nalan, "Adalet Ağaoğlu ile Konuşmasından", Adam Öykü, sayı:15 Mart-Nisan 1998 Akt: Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001, cilt:4.
BEKTAŞ Cengiz, "Türk Aydını ve Mekan Bilinci", Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, Bağlam Araştırma Dizisi, 1995.
CANSEVER Turgut, İslam 'da Şehir ve Mimari, Timaş Yayıncılık, İstanbul,
2010.
ERKAN Rüstem, Kentleşme ve Sosyal Değişme, Bilimadamı Yayınları,
Ankara, 2010.
ERONAT Kamuran, "Adalet Ağaoğlu- İnsan-Eser", Dicle üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Diyarbakır, 2004.
5 7 Ağaoğlu, Sessizliğin..., s.27.
[154]
Adalet Ağaoğlu'nun Hikâyeleri'nde Kentleşme
GIDDENS Antony, Modernite Ve Bireysel Kimlik, Say Yayınları, İstanbul,
2010.
GIDDENS Antony, Sosyoloji- Eleştirel Bir Yaklaşım, Birey Yayıncılık,
İstanbul, 1998.
MARDİN Şerif, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.
TOSUN Necip, Modern Öykü Kuramı, Hece Yayınları, Ankara, 2011.
TÜRKDOĞAN Orhan, Değişme Kültür ve Sosyal Çözülme, Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 1996.
WEBER Max,
Şehir-
Modern Kentin Oluşumu, ç. Musa Ceylan, Yarın Yayınları, İstanbul, 2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com