You are here

SORUN TEMELLİ - ÇOZUM ODAKLI COĞRAFYA! YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

PROBLEM-BASED AND SOLUTION-ORIENTED GEOGRAPHY! AN ANALYSIS ON MASTER THESIS AND PHD DISSERTATION RESEARCHES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, completed graduate thesis and dissertations were qualitatively analyzed, as a self-criticism. 266 MA/MS thesis and 62 PhD dissertation, which are completed in Turkey within the scope of Human and Economic Geography, Geography for Turkey and Regional Geography, recorded and accessible at YOK Thesis Center (Higher Education Council), were chosen as sample studies. These researches were investigated through their titles, purposes, research questions, determination of research problems, qualifications of research problems, solutions and bibliography. Results were discussed with problem-based, solution-oriented approach of production of geographic knowledge. 88 percent of researches have no research question. Only 13,5 percent of researches have determination of a problem and proposed solutions.
Abstract (Original Language): 
Bir özeleştiri sayılabilecek bu çalışmada, coğrafya alanında gerçekleştirilmiş lisansüstü tezler niteliksel olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, Türkiye'de, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Türkiye Coğrafyası ve Bölgesel Coğrafya Anabilim dalları kapsamında tamamlanmış, YÖK Tez Merkezi'nde yer alan ve erişime açık olan 266 yüksek lisans ve 62 doktora tez araştırması, başlıkları dahil olmak üzere, amaç, araştırma soruları, problem tespiti, sorunların niteliği, çözüm önerileri ve kaynakçaları doğrultusunda incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar sorun temelli, çözüm odaklı coğrafi bilgi üretimi yaklaşımı esas alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmaların, yaklaşık %88'sinde net bir araştırma sorusuna rastlanmamış; yine çalışmaların ancak %13,5'inin sorun tespiti ve çözüm önerileri etrafında örgülendiği gözlemlenmiştir.

REFERENCES

References: 

ARI, Y., 2014, Bilim, Araştırma ve Coğrafi Araştırma, Coğrafya Araştırma Yöntemleri (içinde), ed. Arı, Y., Kaya, İ., Coğrafya Derneği, Balıkesir
ARI, Y., 2008, Coğrafyayı Neden Çok Boyutlu Olarak Tanımlama ve Öğretmeye İhtiyaç Vardır?, (içinde), ed. Özey, R., Demirci, A., Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar, Aktif Yayınevi, İstanbul
BRADBEER, J.,
1996
, Problem-Based Learning and Fieldwork: A Better Method of Preparation, Journal of Geography in Higher Education, vol.20, issue.1, say. 11-18
BONNETT, A., 2003, Geography as the World Discipline: Connecting Popular and Academic Geographical Imaginations, Area, sayı.35, cilt.1, say.55-63.
[98]
Sorun Temelli - Çözüm Odaklı Coğrafya! Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme
CLIFFORD, N., Valentine, G., 2003, Key Methods in Geography, Sage
Publication, London
CLOKE, P., Crang, P., Goodwin, M., 1999, Introducing Human Geographies, Arnold, London
DEMİRCİ, A., Karaburun, A., 2010, Yüksek Öğretim Coğrafya Programları İçin Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemi, Marmara Coğrafya Dergisi, sayı.21, say.27-41
DEMİRCİ, A., 2011, Coğrafya Nedir? Coğrafyacı Ne Yapar?, http://www. kariyerpenceresi.com/?yazarlarimiz,49,70/cografya-nedir-cografyaci-ne-yapar.html
DEMİRCİ, A., Üçışık, S., 2002, 21. Yüzyılda Çağdaş Coğrafya Bilimi ve Temel Unsurları, Marmara Coğrafya Dergisi, sayı.5, İstanbul
DOĞANAY, H., 2002, Coğrafya Öğretim Yöntemleri, Aktif Yayınevi, İstanbul
GARDNER, R., Dodds, K., Souch, C., McConnell, F., 2010, Communicating Geographical Research Beyond Academy: A Guide for Researchers, Royal Geographical Society, Wiley-Blackwell, Oxford
GARİPAĞAOĞLU, N., 2001, Gezi-Gözlem Metodunun Coğrafya Eğitimi ve Öğretimindeki Yeri, Marmara Coğrafya Dergisi, sayı.3, cilt.2, say-13-30, İstanbul
GEÇİT, Y., 2010, Coğrafya Eğitimi Araştırmalarında Temel Yönelimler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, sayı.10, cilt.2, say. 923¬987
HEFFERNAN, M., 2003, Histories of Geography, Key Concepts in
Geography (içinde) ed. Holloway, S., Rice, S., Valentıne, G., Sage, London
KAYA,
İ.
, 2014, Coğrafi Düşüncenin Değişimi ve Paradigmalar, Coğrafya Araştırma Yöntemleri (içinde), ed. Arı, Y., Kaya, İ., Coğrafya Derneği, Balıkesir
KAYAN, İ., 2000, Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Eğitimi: Amaç, Yeni Hedefler, Sorunlar ve Öneriler, Ege Coğrafya Dergisi, sayı.11, say.7-22, İzmir
KHAN, S.,
1984
, A Primer in Scientific Geographic Research Terminology: Implications for Teaching Geography Majors, The Geographical Bulletin, sayı.26, Louisiana
NELSON, M. A. V., Alencar, P. S. C. Cowan, D. D., 2007, Informal
Description and Analysis of Geographic Requirements: An
[99]
Arif KEÇELİ - Faruk SARIUSTA
Approach Based on Problems, Springer, Softw Syst Model, sayı.6,
say.223-245
NELSON, M.A.V., 2003, A Problem-Oriented Approach to Description and Analysis of Geographic Requirements, PhD Thesis, University of Waterloo,Waterloo, Ontario, Canada
ÖZGEN, N., 2010, Bilim Olarak Coğrafya ve Evrimsel Paradigmaları, Ege Coğrafya Dergisi, sayı.19, cilt.2, say.1-25, İzmir
ÖZGÜÇ, N., Tümertekin, E., 2012, Coğrafya: Geçmiş-Kavramlar-Coğrafyacılar, Çantay Kitabevi, İstanbul
ROBBINS, F. P., 2010, Human-Environment Field Study, Research Methods in Geography (İçinde), ed. Gomez, B., Jones, J.P., Wiley-Blackwell, Oxford
SALA, M., 2009, Geography, Encyclopedia of Life Support System (EOLSS), vol.1, Barcelona
SHAW, I.G.R., Dixon, D.P., Jones, J.P., 2010, Theorizing Our World, Research Methods in Geography (İçinde), ed. Gomez, B., Jones,
J.P., Wiley-Blackwell, Oxford SMITH, N., 1987, Academic War Over the Field of Geography: The
Elimination of Geography at Harvard, 1947-1951, Annals of the Association of American Geographers, vol.77, cilt.1, say. 155-172
SPENCE, N., Owens, A., 2011, Methods of Geographical Analysis,
University of London International Programmes Publication Office, University of London, London
ŞAHİN, V., Özey, R., 2012, İngiltere'de Lisans Düzeyinde Coğrafi Arazi Çalışmaları, Marmara Coğrafya Dergisi, sayı.25, say.1-17
TUYSUZ, S., Yavan, N., 2012, Bölgesel Coğrafya Yaklaşımı ve Türk Coğrafyasındaki Etkileri Üzerine Kritik Bir Değerlendirme, TÜCAUM, VII. Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, say.390-405, Ankara
YAVAN, N., 2012, Postgraduate Geography Education in Turkey, International Perspectives on Postgraduate Education and Training in Geography (içinde), ed. Yavan, N., Kaya, İ., Coğrafyacılar Derneği, Balıkesir

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com