You are here

ISPARTA İLİ DIŞ TİCARETİNİN YEREL TİCARİ AKTÖRLER GÖZÜYLE BETİMSEL VE SİSTEMATİK ANALİZİ

DESCRIPTIVE AND SYSTEMATIC ANALYSIS OF ISPARTA FOREIGN TRADE FROM THE VIEWPOINT OF LOCAL COMMERCIAL ACTORS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
As is the case in all developing countries, also in Turkey, foreign trade deficit stands out among many macroeconomic problems. For this reason,every province that contributes more or less to external trade should be carefully examined in terms of foreign trade. With this study, Descriptive and systematic content analysis of the City of Isparta, which has a quite small contribution to foreign trade of Turkey (seven per ten thousand), is performed in the eyes of local foreign trade actors. The sample was divided into two groups and the prepared questions were applied using face to face interview technique. The group consists of the Director of Customs, Chairman of Chamber of Commerce and Industry and the Customs Consultant. The other group is composed of the 10 firm managers who have achieved more than 70% of the export of Isparta. The findings show that both groups have found common grounds on the advantages and disadvantages of foreign trade in Isparta. While the most important foreign trade advantages of Isparta arise in terms of raw material costs, the disadvantages of Isparta have shown itself as the city’s being in the low incentive zone, lack of a built-in logistics company in the city and a lack of qualified personnel.
Abstract (Original Language): 
Tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de, pek çok makro ekonomik sorun arasında, dış ticaret açıklarının fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu nedenledir ki, dış ticarete az ya da çok katkıda bulunan her ilin dış ticaret açısından özenle incelenmesi gerekir. Bu çalışma ile Türkiye dış ticaretine oldukça küçük (onbinde yedi oranında) katkıda bulunan Isparta İli’nin, yerel dış ticaret aktörlerinin gözünden betimsel ve sistematik içerik analizi yapılmaktadır. Örneklem iki gruba ayrılmış, hazırlanan sorular yüzyüze görüşme tekniğiyle uygulanmıştır. Gruplardan ilki Gümrük Müdürü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Gümrük Müşavir Yardımcısından oluşmaktadır. Diğer grup Isparta ihracatının %70’den fazlasını gerçekleştiren 10 firma yöneticisinden teşekküldür. Elde edilen bulgular her iki grubun da Isparta’da dış ticaretin avantajları ve dezavantajları konusunda ortak paydalarda buluştuklarını göstermektedir. Isparta’nın en önemli dış ticaret avantajları hammadde maliyetleri konusunda ortaya çıkarken, dezavantajları Isparta’nın düşük teşvik bölgesinde yer alması, yerleşik bir lojistik firmasının olmaması, kalifiye eleman eksikliği olarak kendisini göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Anonim (2004) İller düzeyinde verimliliği artırma projeleri, Isparta verimliliği artırma projesi, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara.
Çerçinli Öz, Funda (2016) Isparta İli Kiraz ihracatının Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
Demir, O. Ö. (2014) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ed. Kaan Böke.Alfa Yayınları, İstanbul.
Demir Purkis, S. (2007). Çevre ve Yarı Çevre Ülkelerde Ekonomide Enformalleşme ve Marjinalleşme Süreçleri. İktisat Dergisi, Sayı: 479-480.
Dulupçu, M.A.,Gövdere, B. ve Sezgin, A. (2010) “Isparta İlinin Gelişmesinde Sanayi ve Ticaretin Yeri ve Önemi”, Isparta İlinin Ekonomik Gelişmesi, Seminer, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul.
Isparta İli Dış Ticaretinin Yerel Ticari Aktörler Gözüyle Betimsel ve Sistematik Analizi
[189]
Günay, Ahmet (2014) Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma: Isparta İş Adamı Dernekleri Üyeleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
ITSO-Isparta Ticaret ve Sanayi Odası verileri, erişim 07.03.2017.
İŞKUR (2012) Isparta İşgücü Piyasası Analizi, Isparta.
Keskin, Hidayet “Kümelenme Ve Sektörel Bağlantıları Açısından Isparta İli Orman Ürünleri Endüstrisinin Değerlendirilmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü Doktora Tezi.
Neuman, W. L. & Wiegand, B. (2000). Criminal Justice Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Allyn&Bacon.
Shafaeddin, S.M. (2013). Dış Ticaret ve Sanayi Politikalarında Alternatif Bir Yaklaşıma Doğru. Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma-Seçme Yazılar içinde (431-458), (F. Şenses, Der.), (Ü. Töngür, Çev.), İstanbul, İletişim Yayınları.
Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı.
TOBB Bölgesel Gelişim Raporu II, Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Burdur-Isparta) (İmalat Sanayi-Enerji-Madencilik), TOBB Araştırma Yayınları-I-, Dizayn Baskı, Ankara.
TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr, erişim 20.03.2017.
Türkiye İhracatçılar Meclisi –TİM-. (2010). İhracatı Geliştirme Projesi Isparta Ortak Akıl Toplantısı Sonuç Raporu.
Yıldırım, Ahmet Faruk (2007) “Türk Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmayı Engelleyen Aile Değerleri Üzerine Isparta İlinde Bir Çalışma”, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com