You are here

TÜRKİYE’DE GENÇ NÜFUS: SORUNLAR VE POLİTİKALAR

YOUNG POPULATION IN TURKEY: PROBLEMS AND POLICIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Youth is appreciated as the most active time in human life. Another focus is the effective and efficient use of this activity. There is no doubt that, there are a number of factors that directly or indirectly affect the effectiveness and efficiency of youth. These; the position of the institutions and organizations in the youth work related to the problems reported by the youth, which are determined by researchers through the experts. At the same time, youth and its problems have a dynamic structure that is influenced by the internal and external factors that society has. In this sense, the related institutions and organizations working on the field are concerned with the accelerating efforts in recent years related to this. In order to move forward with this coordination, efforts are being made to create a holistic and encompassing policy. This study draws a framework for the problems and general outlook of young people who have reached different dimensions in recent years in Turkey and portrays the practice and recommendations for the current youth policies.
Abstract (Original Language): 
Gençlik, insan hayatında yaşanan en hareketli zaman dilimi olarak takdir edilmektedir. Bu hareketliliğin etkin ve verimli kullanımı ise diğer bir odak noktasıdır. Şüphe yok ki, gençlik döneminin etkinliği ve verimliliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birtakım unsurlar mevcuttur. Bunlar; uzmanlar tarafından araştırmalar yoluyla tespit edilen, gençler tarafından beyan edilen sorunlar ile ilgili kurum ve kuruluşların gençlik çalışmalarındaki konumlarıdır. Aynı zamanda gençlik ve sorunları, toplumun içinde bulunduğu iç ve dış faktörlerden etkilenen dinamik bir yapıya sahiptir. Bu anlamda, alanda çalışma yürüten ilgili kurum ve kuruluşların bununla alakalı son yıllarda ivme kazanan gayretleri söz konusudur. Söz konusu eşgüdümlülük ile çalışmaların daha ileriye taşınması için bütüncül ve kuşatıcı politika oluşturma çalışmaları yürütülmektedir. Bu minvalde çalışma, Türkiye’de son yıllarda farklı boyutlara ulaşan gençliğin sorunlarına ve genel görünümüne dair bir çerçeve çizmekte ve mevcut uygulanan gençlik politikalarına dair uygulama ve önerileri resmetmektedir.

REFERENCES

References: 

Acar, Hakan “Türkiye’nin Ulusal Gençlik Politikası Nasıl Yapılandırılmalıdır?”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:5 Sayı1, 2008, ss. 1-20.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü”, http://www.cte.adalet.gov.tr/ , 6 Şubat 2016.
Akın, Mahmut H, “Gençlik Toplumsallaşmasında Akran ve Arkadaşlık Grupları”, Gençlik Araştırmaları Dergisi, Cilt. 2 Sayı. 4, 2014, ss. 10-21.
Baş, Halim, “Bir Sosyal Belediyecilik Uygulaması Olarak İstanbul Esenler Belediyesi Gençlik Merkezi Örneği”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, Cilt: 17, Sayı:1, 2017, ss. 149-175.
Baş, Halim, “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Aileye Yönelik Sosyal Politikaları Üzerinden Bir Değerlendirme” MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, 2017, ss. 165-196.
Bayhan, Vehbi “Gençlik Ve PostModern Kimlik Örüntüleri – Üniversite Gençliğinin Sosyolojik Profili (İnönü Üniversitesi Uygulaması)”, Gençlik Araştırmaları Dergisi, Cilt 1 Sayı 1, ss. 134-157.
Beşirli, Hayati, Gençlik Sosyolojisi Politik Toplumsallaşma ve Gençlik, Siyasal Kitabevi, Ankara 2013.
Commonwealth Youth Development Programme, “Commonwealth Youth Development Index”, http://www.youthdevelopmentindex.org/views/index.php#OVER, 24 Mart 2016.
Çetinkaya, Emel, “Genç İşsizliğinin Teorik Açıklamaları”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı. 58, 2010, ss. 47-54.
Danışoğlu, Emel, Gençlerin Sosyal Güvenliği ve Gençlik Politikaları, DPT, Ankara 1992.
Deniz, A. Çağlar, “Eğitimli Gençliği Anlamada Yeni Bir Tipoloji Önerisi: Cool Gençlik”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 5 Sayı. 2, 2012, ss. 119-121.
Erdayı, A. Utku “Dünyada Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye”, Çalışma ve Toplum, Cilt 22 Sayı 3, 2009, ss. 133-162.
Ersin, İrfan Selman Duran, “Faizsiz Finans Döngüsünü Oluşturma Açısından Adil Ekonomik Düzen Söyleminin Kredileşme İlkeleri ve Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi”, Turkish Studies, Cilt:12, Sayı:8, ss. 109-132.
Türkiye’de Genç Nüfus: Sorunlar ve Politikalar
[285]
European Commission, Instıtut Für Sozıalarbeıt Und Sozıalpadagogık, The Socio-economic Scope of Youth Work in Europe Final Report, 2007.
Foundation For European Progressive Studies, Millennial Dialogue Turkey Report, 2015.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi, Ankara, Yayın No:57, 2013.
Gençlik Politikası, “Kavram Olarak Gençlik”, http://genclikpolitikasi.org/kavram-olarak-genclik/, 12 Ekim 2015.
Güner, Berrin, Günümüzde Gençlik Sorunları Tutum ve Davranışları: Tunceli Örneği, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kırıkkale, 2016.
Güngör, Özcan, Çalışan Gençlik ve Değerler, Akçağ Yayınları, Ankara 2015.
Gür, Bekir S - Dalmış, İbrahim - Kırmızıdağ, Nur - Çelik, Zafer - Boz, Nevfel, Türkiye’nin Gençlik Profili, Seta, İstanbul 2012.
Gürses, Fulya - Gürses, Hasan Basri, Dünya’da ve Türkiye’de Gençlik, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 1997.
Harmancı, Pınar, “Dünyadaki ve Türkiye’deki İntihar Vakalarının SosyoDemografik Özellikler Açısından İncelenmesi”, Hacette University Faculty of Health Sciences Journal, Cilt. 1 Supll1, 2015, ss. 3-9.
İşkur, 2015 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Sonuç Raporu, 2016.
Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı 2014-2018 Gençlik Çalışma Grubu Raporu, Ankara, 2015.
Kamu Harcamaları İzleme Platformu, “Gençlik Eğitim Harcamaları”, http://kahip.org/site_media/docs/GENCLIK-INFOGROFIK.pdf, 6 Şubat 2016.
Kamu Harcamaları İzleme Platformu, “Gençlik Kamu Harcamaları”, http://kahip.org/site_media/docs/GENCLIK-INFOGROFIK.pdf, 6 Şubat 2016.
Kamu Harcamaları İzleme Platformu, “NEEİ Oranı”, http://kahip.org/site_media/docs/GENCLIK-INFOGROFIK.pdf, 6 Şubat 2016.
Kara, Seyfullah, “Hz. Peygamberin Elinde Şekillenen İdeal Gençlik”, Gençlik Araştırmaları Dergisi, Cilt. 1 Sayı. 2, 2013, ss. 8-29.
Kılıç, Yalın, “Türkiye’de Ne Eğitimde Ne İstihdamda Ne de Yetiştirmede (NEİY) Yer Alan Gençler”, Eğitim ve Bilim, Cilt. 39, Sayı. 175, 2014, ss. 121-135.
Halim BAŞ
[286]
Kılıçarslan, Fatih, “Gençlik Sorunları ve Çözüm Önerileri”, http://www.manevisosyalhizmet.com/?p=286#more-286, 26 Kasım 2015.
Konda Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye’de Gençlerin Katılımı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014.
Kredi ve Yurtlar Kurumu, http://www.kykbursbasvurusu.com/node/36, 6 Şubat 2016.
Lüküslü, Demet, Türkiye’de “Gençlik Miti” 1980 Sonrası Türkiye Gençliği, İletişim Yayınları, İstanbul 2009.
Meb Aile Tüketici Hizmetleri, Gençlere Sosyal Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar, Ankara, 2011.
Murat, Sedat, Dünden Bugüne İstanbul’un Nüfus ve Demografik Yapısı, İstanbul, İTO Yayınları, Yayın No:2006-49, İstanbul 2006.
Murat, Sedat- Şahin, Levent, “Nedenleri ve Sonuçları Bakımından Gençler Arasında Yaygınlaşan İşsizlik”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı. 44, 2011, ss. 1-48.
Murat, Naci - Cengiz, M.Ali - Terzi, Yüksel, “Genç Nüfusun Sorun Algılaması: Trabzon Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 2 Sayı. 7, 2009, ss. 175-184.
Nair, Güney, “Şiddetten Uzak Durma Konusunda Gençlerin Kendine Güven Duygusunun Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi (Sivas Merkez İlçe Örneği)”, Gençlik Araştırmaları Dergisi, Cilt. 4 Sayı. 9, 2016, ss. 32-54.
OECD, Employment Outlook 2016, https://www.oecd.org/turkey/Employment-Outlook-Turkey-EN.pdf, 28 Ocak 2017.
OECD, Society at a Glance 2016, http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a..., 28 Ocak 2017.
Onuncu Kalkınma Planı, 10. Kalkınma Planı 2014-2018 Gençlik Çalışma Grubu Raporu, Ankara, 2015.
Özbay, Ferhunde, Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus, İletişim Yayınları, 1.Basım, İstanbul 2015.
Özbay, Ferhunde, Türkiye’de Gençlik, Nüfus ve İktidar, Varlık Yayınları, İstanbul 2009.
Özel Yurttan Ayrılmak İçin 18 Yaş Çok Erken, http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/yurttan- ayrilmak-icin-18-yas-cok-erken, 14 Mart 2016.
Türkiye’de Genç Nüfus: Sorunlar ve Politikalar
[287]
Sekam, Türkiye Gençlik Raporu Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri, İstanbul, 2013.
Stoletov, V.N - KON, İ.S - Zamaşin, Y.A - Blyahman, L.S - Poşatayev, V.V - Volkov, G.N, Toplum ve Gençlik, Çeviren: Şükrü Keleş, Konuk Yayınları, İstanbul 1979.
Şahin, M. Cem, “Türkiye’de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 25 Sayı. 2, 2005, ss. 157-181.
Technology and Youth: Protecting your Child from Electronic Aggression, https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ea-tipsheet-a.pdf, 13 Ocak 2017.
Temur, İsa,“ Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Demografik Yapısı ve Gençlik Politikaları”, Gençlik Araştırmaları Dergisi, Cilt 2 Sayı 1, 2014, ss. 78-102.
Tunç, Havva, “Yurt Dışına Türk Göçü ve Türk Ekonomisine Etkileri” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul, 1984. ; akt. Sedat Murat, Dünden Bugüne İstanbul’un Nüfus ve Demografik Yapısı, İstanbul, İTO Yayınları, Yayın No:2006-49, 2006.
TÜİK, İstatistiklerle Gençlik 2014, Ankara, Yayın No: 4374, 2015.
TÜİK, İstatistiklerle Türkiye 2015.
TÜİK, “İstatistiklerle Gençlik 2014”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18625, 29 Ekim 2015.
TÜİK, “İşgücü İstatistikleri”, http://www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=21575, 10 Ocak 2017.
UNESCO, “Turkey Generel Information”, http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?regionco... , (Erişim 24.3.2016)
United Nations, 2005 Youth Report, 2005.
Uslu, Fatma Başak, “AB’de ve Türkiye’de Gençlik Politikaları Uygulamaları” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2013.
Yaman, Ömer Miraç, Apaçi Gençlik Gençlerin Toplumsal Davranış Ve Yönelimleri: İstanbul’da “Apaçi” Altkültür Grupları Üzerine Nitel Bir Araştırma, Açılım Kitap, 3.Basım, İstanbul 2013.
Yılmaz, Volkan - OY, Burcu, Türkiye’de Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-Ekonomik Statü Fark Yaratıyor mu?, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2014
Halim BAŞ
[288]
Youth Violonce Definitions, https://www.cdc.gov/violenceprevention/youthviolence/definitions.html, 13 Ocak2017.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2014 Yılı Faaliyet Raporu, 2015.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com