You are here

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI

THESIS-RELATED LOAFING BEHAVIORS AMONG POSTGRADUATE STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Academy staff can exhibit loafing behaviors that their own disciplines. Especially, postgraduate students who are in thesis term are faced with the existence of many factors that are thought to affect the thesis work negatively. The aim of this research is to evaluate the causes of loafing behaviors of postgraduate students during the thesis terms in Süleyman Demirel University Healthcare Management Department. The research is based of qualitative method, used of phenomenology pattern and criterion sampling type which is a purposeful sampling method. In this research, an in-depth interview was made with 12 postgraduate students through a semi-structured interview form. The obtained data were taken to be evaluated by thematic analysis. Reasons of students loafing was examined as a result of the research under three main themes that are internal, external and processively.
Abstract (Original Language): 
Akademi çalışanları kendi çalışma disiplinlerine münhasır kaytarma davranışları sergileyebilmektedirler. Özellikle tez döneminde olan lisansüstü öğrenciler, tez çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülen birçok unsurun varlığı ile karşı karşıyadır. Bu araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Lisansüstü öğrencilerinin, tez dönemlerinde gösterdikleri kaytarma davranışlarının nedenlerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Nitel yöntemin esas alındığı araştırmada, olgu bilim deseni kullanılarak, amaçlı örnekleme kapsamında ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 12 lisansüstü öğrenci ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler tematik analiz yoluyla değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, öğrencilerin tezden kaytarma nedenleri; içsel, dışsal ve süreçsel olarak üç temel tema altında incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

ALAY, S. ve KOÇAK, S. (2003). “Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 35: 326-335.
AYTAÇ, Ö. (2002). “Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12: 231-260.
BACAKSIZ, F., KAYA, A. ve GÜRCAN, H. (2015). İşyerinde Sanal Kaytarma ve Evde Çalışma: Hemşire Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma, 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı.
BAYSAL, İ.A. (2012). Presenteeism (İşte Var Olmama Sorunu) ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personeli Üzerinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
BRITTON, B.K. ve TESSER, A. (1991). “Effects of Time Management Practices on College Grades”, Journal of Educational Psychology, 83(3): 405-410.
BURNARD, P., GILL, K., STEWART, K., TREASURE, E. ve CHADWICK, B. (2008). “Analysing and Presenting Qualitative Data”. British Dental Journal, 204(8): 429-432. CRESWELL, J.W. (2013). Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, (Çev.) Demir, S.B., Eğiten Kitap, Ankara.
ÇELİK, M. ve TURUNÇ, Ö. (2009). “Aile-İş Çatışması, İş Stresi ve Örgütsel Sadakatin İş Performansına Etkisi: Savunma Sektöründe Ampirik Bir Çalışma”. Savunma Bilimleri Dergisi, 8(2): 217-245.
ÇİFTÇİ, B. (2010). “İşte Var Ol(ama)ma Sorunu ve İşletmelerin Uygulayabileceği Çözüm Önerileri”. Çalışma ve Toplum Dergisi, 1: 24.
EDINGTON, D.W. ve SCHULTZ, A.B. (2008). “The Total Value of Health: A Review of Literature”. International Journal of Workplace Health Management, 1(1): 8-19.
EPSTEIN, J.L. (2005). “Presenteeism and Paid Sick Days”, Center For Law and Social Policy (CLASP), 28.
Necla YILMAZ – Selma DOĞANALP – Tuğba Varol DURMAZ
[226]
GEORGE, J.M. (1992). “Extrinsic and Intrinsic Origins of Perceived Social Loafing in Organizations”, Academy of Management Journal, 35: 191-192.
ILGIN, B. (2013). “Toplumsal Bir Hastalık: Sosyal Kaytarma”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6: 3.
KALAYCI, E. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Siber Aylaklık Davranışları İle Öz Düzenleme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
KARAU, S.J. ve WILLIAMS, K.D. (1997). “The Effects of Group Cohesiveness on Social Loafing and Social Compensation”, Group Dynamics: Theory, Research and Practice, 1: 156-168.
KÖSE, S., ORAL, L. ve TÜRESİN, H. (2012). “İş Yaşamında Sosyal Kolaylaştırma Kavramı ve Sanal Kaytarma İle İlişkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1): 287-295.
LAFARGUE, P. (1999). Tembellik Hakkı, (Çev.) Günyol, V., Cumhuriyet Gazetesi Yayınları, İstanbul.
LATANE, B., WILLIAMS, K. ve HARKINS, S. (1979). “Many Hands Make Light the Work: The Cause and Consequences of Social Loafing”, Journal of Personality and Social Psychology, 37: 822-832.
LIAMPUTTAN, P. (2009). “Qualitative Data Analysis: Conceptual and Practical Considerations”, Health Promotion Journal of Australia, 20: 133-139.
LIM, Vivien K.G. (2002), “The It Way of Loafing on The Job: Cyberloafing, Neutralizing and Organizational Justice”, Journal of Organizational Behavior, 23: 675-694.
MACGREGORR, J.N., CUNNINGHAM, N.C. ve CAVERLEY, N. (2008). “Factors in Absenteeism and Presenteeism: Life Events and Health Events”, Management Research News, 31(8): 607-615.
MARX, K. (1977). Boş Zaman Üzerine Seçmeler, Cogito: 12. Oxford Dictionary, (2016). http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/evasion 26.02.2016.
ÖZKALP, E., AYDIN, U. ve TEKELİ, S. (2012). “Sapkın Örgütsel Davranışlar ve Çalışma Yaşamında Yeni Bir Olgu: Sanal Kaytarma (Cyberloafing) ve İş İlişkilerine Etkileri”, Çimento İşveren Sendikası Dergisi, 26(2): 18-33.
Lisansüstü Öğrencilerde Tezden Kaytarma Davranışları
[227]
ROBINSON, S.L. ve BENNETT, R.J. (1995). “A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study”, Academy of Management Journal, 38(2): 555-572.
TAYLOR, F.W. (1997). Bilimsel Yönetimin İlkeleri, Çizgi Yayınevi, Konya.
THIBAUT, J.W. ve KELLEY, H.H. (1959). The Social Psychology of Groups. New York: Wiley.
TÜRK DİL KURUMU (TDK) (2016). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.56... 26.02.2016. YILDIRIM, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com